Podatki i opłaty lokalne w 2007 roku.

Podatki, opłaty lokalne, opłata skarbowa
w roku 2007 na terenie miasta Augustowa

Zgodnie z ustawą z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635):

Za co:

Opłata skarbowa

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

107 zł.

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz innej osoby

56 zł.

Pozostałe zaświadczenia

17 zł.

Wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego:

1) od wypisu:

a. do 5 stron

b. powyżej 5 stron

2) od wyrysu:

a. za każdą wchodzącą w skład wyrysuj pełna lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4

b. nie więcej niż

.

30 zł.

50 zł.

20 zł.

200 zł.

Odpis skrócony aktu stanu cywilnego

22 zł

Odpis zupełny aktu stanu cywilnego

33 zł

Sporządzenie aktu urodzenia

Zwolnione z opłaty

Sporządzenie aktu małżeństwa

84 zł

Sporządzenie aktu zgonu

Zwolnione z opłaty

Skrócenie ustawowego terminu oczekiwania na ślub cywilny

39 zł

Decyzje:

  • o wpisaniu do polskich ksiąg stanu cywilnego treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

50 zł

  • pozostałe decyzje

39 zł

  • ustalenie pisowni imion lub nazwisk

22 zł

  • zmiana imion lub nazwisk

37 zł

Inne czynności kierownika

11 zł

Zaświadczenia:

  • stwierdzające, że obywatel polski zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą

38 zł

  • o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku

24 zł

  • o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego

24 zł

  • pozostałe zaświadczenia

26 zł

Zgodnie z uchwałą nr XII/107/03 Rady Miasta Augustów z dnia 28 listopada 2003r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, zasad ustalania i poboru, terminów płatności ustala się stawkę roczną podatku od posiadania psów w wysokości 30,00 zł od jednego psa.

Zgodnie z uchwałą nr XXVIII/276/05 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 28 września 2005r. w sprawie zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej ustala się stawkę dzienną opłaty uzdrowiskowej w wysokości 2,60 zł.

Zgodnie z uchwałą nr III/13/06 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ustala się następujące stawki w tym podatku:

Za co

Stawka

od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części

0,57 zł

od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej do 200 mkw włącznie

powyżej 200 mkw

18,14 zł18,60 zł.

od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

8,66 zł

od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

3,75 zł

od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części wykorzystywanych do celów rekreacyjno-wypoczynkowych

6,23 zł

od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków wykorzystywanych na prowadzenie działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

5,15 zł

od budowli: rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej wody, budowli służących do odprowadzenia i oczyszczania ścieków

1,5% wartości

od pozostałych budowli

2% ich wartości

od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności

gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji

gruntów i budynków

0,68 zł

od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

3,65 zł

1 m2 powierzchni gruntów pozostałych przeznaczonych pod zabudowę letniskową

0,34 zł

1 m2 powierzchni gruntów pozostałych

0,25 zł

Zgodnie z uchwałą nr III/14/06 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek w podatku od środków transportowych ustala się następujące roczne stawki:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Art. 8 pkt 1 ustawy
o podatkach
i opłatach lokalnych

Stawka dla pojazdów nie starszych niż 5lat i z silnikiem Euro

Stawka dla pojazdów z silnikiem Euro

Stawka dla pojazdów nie starszych niż 5 lat

Stawka dla pozostałych

a

od 3,5 t do 5,5 t włącznie

509,00 zł

533,00 zł

533,00 zł

557,00 zł

b

powyżej 5,5 t do 9 t włącznie

533,00 zł

569,00 zł

569,00 zł

593,00 zł

c

powyżej 9 t do poniżej 12 t

690,00 zł

726,00 zł

726,00 zł

775,00 zł

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej
niż 12 ton:

Art. 8 pkt 2 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych

Liczba osi

Z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

Z innym rodzajem zawieszenia niż pneumatyczne lub równoważne

A

od 12 t do poniżej 13 t

2

339,00 zł

884,00 zł

B

od 13 t do poniżej 14 t

2

351,00 zł

920,00 zł

C

od 14 t do poniżej 15 t

2

496,00 zł

957,00 zł

D

od 15 t

2

605,00 zł

1 392,00 zł

E

od 12 t do poniżej 17 t

3

581,00 zł

969,00 zł

F

od 17 t do poniżej 19 t

3

605,00 zł

1 223,00 zł

G

od 19 t do poniżej 21 t

3

654,00 zł

1 659,00 zł

H

od 21 t do poniżej 23 t

3

848,00 zł

1 877,00 zł

I

od 23 t

3

1 271,00 zł

1 961,00 zł

J

od 12 t do poniżej 25 t

4 i więcej

775,00 zł

1 114,00 zł

K

od 25 t do poniżej 27 t

4 i więcej

787,00 zł

1 223,00 zł

L

od 27 t do poniżej 29 t

4 i więcej

1 114,00 zł

1 768,00 zł

Ł

od 29 t

4 i więcej

1 768,00 zł

2 482,00 zł

3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Art. 8 pkt 3 ustawy
o podatkach
i opłatach lokalnych

Stawka dla pojazdów nie starszych niż 5lat i z silnikiem Euro

Stawka dla pojazdów z silnikiem Euro

Stawka dla pojazdów nie starszych niż 5 lat

Stawka dla pozostałych

A

od 3,5 t do 5,5 t włącznie

424,00 zł

436,00 zł

436,00 zł

460,00 zł

B

powyżej 5,5 t do 9 t włącznie

509,00 zł

533,00 zł

533,00 zł

557,00 zł

C

powyżej 9 t do poniżej 12 t

642,00 zł

666,00 zł

666,00 zł

702,00 zł

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Art. 8 pkt 4 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych

Liczba osi

Z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

Z innym rodzajem zawieszenia niż pneumatyczne lub równoważne

A

od 12 t do poniżej 18 t

2

436,00 zł

763,00 zł

B

od 18 t do poniżej 25 t

2

557,00 zł

944,00 zł

C

od 25 t do poniżej 31 t

2

702,00 zł

1 150,00 zł

D

od 31 t do 36 włącznie

2

1 514,00 zł

1 949,00 zł

E

powyżej 36 t

2

1 526,00 zł

1 949,00 zł

F

od 12 t do 36 t włącznie

3

1 332,00 zł

1 853,00 zł

G

powyżej 36 t do poniżej 40 t

3

1 392,00 zł

1 889,00 zł

H

powyżej 40 t

3

1 853,00 zł

2 518,00 zł

I

od 12 t do 36 t włącznie

4 i więcej

1 344,00 zł

1 865,00 zł

J

powyżej 36 t

4 i więcej

1 514,00 zł

1 925,00 zł

5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Art. 8 pkt 5 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych

Stawka dla pojazdów nie starszych niż 5 lat

Stawka dla pozostałych

Od 7 t do poniżej 12 t

278,00 zł

291,00 zł

6. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Art. 8 pkt 6 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych

Liczba osi

Z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

Z innym rodzajem zawieszenia niż pneumatyczne lub równoważne

A

od 12 t do poniżej 18 t

1

157,00 zł

303,00 zł

B

od 18 t do poniżej 25 t

1

194,00 zł

351,00 zł

C

od 25 t

1

351,00 zł

605,00 zł

D

od 12 t do poniżej 28 t

2

242,00 zł

339,00 zł

E

od 28 t do poniżej 33 t

2

666,00 zł

908,00 zł

F

od 33 t do 36 t włącznie

2

908,00 zł

1 380,00 zł

G

powyżej 36 t do poniżej 38 t

2

1 235,00 zł

1 816,00 zł

H

od 38 t

2

1 259,00 zł

1 853,00 zł

I

od 12 t do 36 t włącznie

3 i więcej

726,00 zł

1 017,00 zł

J

powyżej 36 t do poniżej 38 t

3 i więcej

739,00 zł

1 017,00 zł

K

od 38 t

3 i więcej

1 017,00 zł

1 368,00 zł

7. Od autobusów:

Art. 8 pkt 7 ustawy
o podatkach
i opłatach lokalnych

Stawka dla pojazdów nie starszych niż 5lat
i z silnikiem Euro

Stawka dla pojazdów z silnikiem Euro

Stawka dla pojazdów nie starszych niż 5 lat

Stawka dla pozostałych

a

mających mniej niż 30 miejsc do siedzenia

654,00 zł

678,00 zł

678,00 zł

714,00 zł

b

mających 30 i więcej miejsc do siedzenia

1 356,00 zł

1 441,00 zł

1 441,00 zł

1 514,00 zł

Podania i załączniki do podań nie podlegają opłacie skarbowej.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /Dz.U. Nr 225 poz. 1635 z 2006r./

Art. 8 ust. 1

„Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu.”

W związku z powyższym opłatę skarbową za dokonanie czynności urzędowej należy wpłacić:

  • w kasie Urzędu Miejskiego w Augustowie ul. 3 Maja 60
  • lub na konto Nr 79 1060 0076 0000 4015 4000 0088 BPH SA O/Augustów

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej /art. 6 ust. 1 ustawy o opłacie skarbowej/.

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu /Dz.U. Nr 246 poz. 1804/ wskazuje:

§ 3 ust. 1

„ Składający wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest załączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej. Dowód ten pozostawia się w aktach sprawy.”

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Taraszkiewicz

Wprowadzający: Marek Taraszkiewicz

Data modyfikacji: 2007-11-16

Opublikował: Marek Taraszkiewicz

Data publikacji: 2007-01-09