Podatki i opłaty lokalne w 2008 roku.

Podatki, opłaty lokalne, opłata skarbowa
w roku 2008 na terenie miasta Augustowa

Zgodnie z ustawą z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635):

Za co:

Opłata skarbowa

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

107 zł.

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz innej osoby

56 zł.

Pozostałe zaświadczenia

17 zł.

Wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego:

1) od wypisu:

a. do 5 stron

b. powyżej 5 stron

2) od wyrysu:

a. za każdą wchodzącą w skład wyrysuj pełna lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4

b. nie więcej niż

.

30 zł.

50 zł.

20 zł.

200 zł.

Odpis skrócony aktu stanu cywilnego

22 zł

Odpis zupełny aktu stanu cywilnego

33 zł

Sporządzenie aktu urodzenia

Zwolnione z opłaty

Sporządzenie aktu małżeństwa

84 zł

Sporządzenie aktu zgonu

Zwolnione z opłaty

Skrócenie ustawowego terminu oczekiwania na ślub cywilny

39 zł

Decyzje:

  • o wpisaniu do polskich ksiąg stanu cywilnego treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

50 zł

  • pozostałe decyzje

39 zł

  • ustalenie pisowni imion lub nazwisk

22 zł

  • zmiana imion lub nazwisk

37 zł

Inne czynności kierownika

11 zł

Zaświadczenia:

  • stwierdzające, że obywatel polski zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą

38 zł

  • o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku

24 zł

  • o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego

24 zł

  • pozostałe zaświadczenia

26 zł

Zgodnie z uchwałą nr XVII/97/07 Rady Miejskiej Augustów z dnia 5 grudnia 2007r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, zasad ustalania i poboru, terminów płatności ustala się stawkę roczną podatku od posiadania psów w wysokości 30,00 zł od jednego psa.

Zgodnie z uchwałą nr XXVIII/276/05 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 28 września 2005r. w sprawie zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej ustala się stawkę dzienną opłaty uzdrowiskowej w wysokości 2,60 zł.

Zgodnie z uchwałą nr XVII/95/07 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ustala się następujące stawki w tym podatku:

Za co

Stawka

od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części

0,59 zł

od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej do 200 mkw włącznie

powyżej 200 mkw

18,14 zł18,60 zł.

od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

8,86 zł

od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

3,84 zł

od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części wykorzystywanych do celów rekreacyjno-wypoczynkowych

6,37 zł

od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków wykorzystywanych na prowadzenie działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

5,27 zł

od budowli: rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej wody, budowli służących do odprowadzenia i oczyszczania ścieków

1,5% wartości

od pozostałych budowli

2% ich wartości

od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności

gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji

gruntów i budynków

0,71 zł

od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

3,74 zł

1 m2 powierzchni gruntów pozostałych przeznaczonych pod zabudowę letniskową

0,35 zł

1 m2 powierzchni gruntów pozostałych

0,26 zł

Zgodnie z uchwałą nr XVII/96/07 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 5 grudnia 2007r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek w podatku od środków transportowych ustala się następujące roczne stawki:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Art. 8 pkt 1 ustawy
o podatkach
i opłatach lokalnych

Stawka dla pojazdów nie starszych niż 5lat i z silnikiem Euro

Stawka dla pojazdów z silnikiem Euro

Stawka dla pojazdów nie starszych niż 5 lat

Stawka dla pozostałych

a

od 3,5 t do 5,5 t włącznie

520,00 zł

545,00 zł

545,00 zł

569,00 zł

b

powyżej 5,5 t do 9 t włącznie

545,00 zł

581,00 zł

581,00 zł

606,00 zł

c

powyżej 9 t do poniżej 12 t

705,00 zł

742,00 zł

742,00 zł

792,00 zł

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej
niż 12 ton:

Art. 8 pkt 2 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych

Liczba osi

Z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

Z innym rodzajem zawieszenia niż pneumatyczne lub równoważne

A

od 12 t do poniżej 13 t

2

346,00 zł

903,00 zł

B

od 13 t do poniżej 14 t

2

359,00 zł

940,00 zł

C

od 14 t do poniżej 15 t

2

509,00 zł

978,00 zł

D

od 15 t

2

618,00 zł

1 423,00 zł

E

od 12 t do poniżej 17 t

3

594,00 zł

990,00 zł

F

od 17 t do poniżej 19 t

3

618,00 zł

1 250,00 zł

G

od 19 t do poniżej 21 t

3

668,00 zł

1 695,00 zł

H

od 21 t do poniżej 23 t

3

867,00 zł

1 918,00 zł

I

od 23 t

3

1 299,00 zł

2 004,00 zł

J

od 12 t do poniżej 25 t

4 i więcej

792,00 zł

1 139,00 zł

K

od 25 t do poniżej 27 t

4 i więcej

804,00 zł

1 250,00 zł

L

od 27 t do poniżej 29 t

4 i więcej

1 139,00 zł

1 807,00 zł

Ł

od 29 t

4 i więcej

1 807,00 zł

2 537,00 zł

3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Art. 8 pkt 3 ustawy
o podatkach
i opłatach lokalnych

Stawka dla pojazdów nie starszych niż 5lat i z silnikiem Euro

Stawka dla pojazdów z silnikiem Euro

Stawka dla pojazdów nie starszych niż 5 lat

Stawka dla pozostałych

A

od 3,5 t do 5,5 t włącznie

433,00 zł

446,00 zł

446,00 zł

470,00 zł

B

powyżej 5,5 t do 9 t włącznie

520,00 zł

545,00 zł

545,00 zł

569,00 zł

C

powyżej 9 t do poniżej 12 t

656,00 zł

681,00 zł

681,00 zł

717,00 zł

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Art. 8 pkt 4 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych

Liczba osi

Z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

Z innym rodzajem zawieszenia niż pneumatyczne lub równoważne

A

od 12 t do poniżej 18 t

2

446,00 zł

780,00 zł

B

od 18 t do poniżej 25 t

2

569,00 zł

965,00 zł

C

od 25 t do poniżej 31 t

2

717,00 zł

1 175,00 zł

D

od 31 t do 36 włącznie

2

1 547,00 zł

1 992,00 zł

E

powyżej 36 t

2

1 560,00 zł

1 992,00 zł

F

od 12 t do 36 t włącznie

3

1 361,00 zł

1 894,00 zł

G

powyżej 36 t do poniżej 40 t

3

1 423,00 zł

1 931,00 zł

H

powyżej 40 t

3

1 894,00 zł

2 573,00 zł

I

od 12 t do 36 t włącznie

4 i więcej

1 374,00 zł

1 906,00 zł

J

powyżej 36 t

4 i więcej

1 547,00 zł

1 967,00 zł

5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Art. 8 pkt 5 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych

Stawka dla pojazdów nie starszych niż 5 lat

Stawka dla pozostałych

Od 7 t do poniżej 12 t

284,00 zł

297,00 zł

6. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Art. 8 pkt 6 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych

Liczba osi

Z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

Z innym rodzajem zawieszenia niż pneumatyczne lub równoważne

A

od 12 t do poniżej 18 t

1

160,00 zł

310,00 zł

B

od 18 t do poniżej 25 t

1

198,00 zł

359,00 zł

C

od 25 t

1

359,00 zł

618,00 zł

D

od 12 t do poniżej 28 t

2

247,00 zł

346,00 zł

E

od 28 t do poniżej 33 t

2

681,00 zł

928,00 zł

F

od 33 t do 36 t włącznie

2

928,00 zł

1 410,00 zł

G

powyżej 36 t do poniżej 38 t

2

1 262,00 zł

1 856,00 zł

H

od 38 t

2

1 287,00 zł

1 894,00 zł

I

od 12 t do 36 t włącznie

3 i więcej

742,00 zł

1 039,00 zł

J

powyżej 36 t do poniżej 38 t

3 i więcej

755,00 zł

1 039,00 zł

K

od 38 t

3 i więcej

1 039,00 zł

1 398,00 zł

7. Od autobusów:

Art. 8 pkt 7 ustawy
o podatkach
i opłatach lokalnych

Stawka dla pojazdów nie starszych niż 5lat
i z silnikiem Euro

Stawka dla pojazdów z silnikiem Euro

Stawka dla pojazdów nie starszych niż 5 lat

Stawka dla pozostałych

a

mających mniej niż 30 miejsc do siedzenia

668,00 zł

693,00 zł

693,00 zł

730,00 zł

b

mających 30 i więcej miejsc do siedzenia

1 386,00 zł

1 473,00 zł

1 473,00 zł

1 547,00 zł

Podania i załączniki do podań nie podlegają opłacie skarbowej.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /Dz.U. Nr 225 poz. 1635 z 2006r./

Art. 8 ust. 1

„Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu.”

W związku z powyższym opłatę skarbową za dokonanie czynności urzędowej należy wpłacić:

  • w kasie Urzędu Miejskiego w Augustowie ul. 3 Maja 60
  • lub na konto Nr 79 1060 0076 0000 4015 4000 0088 PEKAO S.A. O/Suwałki Filia nr 1 Augustów

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej /art. 6 ust. 1 ustawy o opłacie skarbowej/.

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu /Dz.U. Nr 246 poz. 1804/ wskazuje:

§ 3 ust. 1

„ Składający wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest załączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej. Dowód ten pozostawia się w aktach sprawy.”

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Taraszkiewicz

Wprowadzający: Marek Taraszkiewicz

Data modyfikacji: 2008-01-16

Opublikował: Marek Taraszkiewicz

Data publikacji: 2008-01-16