Podatki i opłaty lokalne w 2009 roku.

Podatki i opłaty lokalne w roku 2009 na terenie miasta Augustowa

 • Podatek od nieruchomości
  Uchwała Nr XXVIII/171/08 Rady Miejskiej z 5 grudnia 2008r.

  Zwolnienia:
  1. Uchwała Nr X/65/07 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 czerwca 2007r.
  2. Uchwała Nr XXVIII/173/08 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 5 grudnia 2008r.


 • Podatek od środków transportowych
  Uchwała Nr XXVIII/172/08 Rady Miejskiej z 5 grudnia 2008r.

 • Podatek rolny
  Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008r. (M.P. z dnia 27 października 2008r. Nr 81, poz. 717) - średnia cena skupu żyta wynosi 55,80 zł za 1 dt. - podatek rolny (gospodarstwo rolne) wynosi 139,50 zł. za 1 ha przeliczeniowy; podatek rolny (do 1 ha fizycznego) - użytki rolne - 279,00 zł za 1 ha fizyczny.

 • Podatek leśny
  Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2008r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2008r. (M.P. z dnia 27 października 2008r. Nr 81, poz. 718) - średnia cena sprzedaży drewna wynosi 152,53 zł. za 1 m3.- podatek leśny wynosi 33,55 zł. za 1 ha fizyczny.

 • Opłata od posiadania psa
  Uchwała Nr XVII/97/07 Rady Miejskiej z 5 grudnia 2007r.

 • Opłata uzdrowiskowa
  Zgodnie z uchwałą nr XXVIII/276/05 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 28 września 2005r. w sprawie zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej stawka dzienna opłaty uzdrowiskowej wynosi 2,60 zł.

 • Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej m.in:

Opłata

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

107 zł.

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz innej osoby

56 zł.

Pozostałe zaświadczenia

17 zł.

Wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego:

1) od wypisu:

a. do 5 stron

b. powyżej 5 stron

2) od wyrysu:

a. za każdą wchodzącą w skład wyrysuj pełna lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4

b. nie więcej niż

.

30 zł.

50 zł.
20 zł.

200 zł.

Odpis skrócony aktu stanu cywilnego

22 zł

Odpis zupełny aktu stanu cywilnego

33 zł

Sporządzenie aktu urodzenia

Zwolnione z opłaty

Sporządzenie aktu małżeństwa

84 zł

Sporządzenie aktu zgonu

Zwolnione z opłaty

Skrócenie ustawowego terminu oczekiwania na ślub cywilny

39 zł

Decyzje:

 • o wpisaniu do polskich ksiąg stanu cywilnego treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

50 zł

 • pozostałe decyzje

39 zł

 • ustalenie pisowni imion lub nazwisk

22 zł

 • zmiana imion lub nazwisk

37 zł

Inne czynności kierownika

11 zł

Zaświadczenia:

 • stwierdzające, że obywatel polski zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą

38 zł

 • o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku

24 zł

 • o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego

24 zł

 • pozostałe zaświadczenia

26 zł


Uwaga: Podania i załączniki nie podlegają opłacie skarbowej!


  Zapłaty ww. podatków i opłat można dokonać:

 • w kasie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ul. 3 Maja 60
 • na rachunek Urzędu Miejskiego w Augustowie Nr 77 1240 5211 1111 0000 4929 4220 PEKAO S.A. Oddział I Suwałki Filia nr 1 Augustów ul. Żabia 3
  opłatę skarbową również u wyznaczonych inkasentów:
 • w Starostwie Powiatowym w Augustowie,
 • w Urzędzie Celnym - Oddział Augustów,
 • w Urzędzie Skarbowym w Augustowie.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2009-11-13

Opublikował: Marek Taraszkiewicz

Data publikacji: 2009-03-18