Projekt uchwały na sesję RM 25 stycznia 2008 r.

Uchwała nr XIX/ /08

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 25 stycznia 2008 r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania, ustalenia jego numeru oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia przedterminowych wyborów burmistrza miasta Augustów.

Na podstawie art. 30 ust. 2b i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547;
z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760; z 2005 r. Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 175, poz. 1457, Nr 218, poz. 1592; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766) w zwiazku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U.Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089, Nr 214, poz. 1806; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2005 r. Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 218, poz. 1592; z 2007 r. Nr 48, poz. 327) Rada Miejska
MM +w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dla przeprowadzenia przedterminowych wyborów burmistrza miasta Augustów tworzy się odrębny obwód głosowania Nr 15 w Szpitalu w Augustowie z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Augustowie, ul. Szpitalna 12.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Augustowa.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

/Andrzej Kurczyński/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2008-01-17

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2008-01-17