Projekt uchwały na sesję RM 25 stycznia 2008 r.

UCHWAŁA NR XIX/ /08

RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 25 stycznia 2008 r.

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Augustów na lata 2008 - 2015.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218/ Rada Miejska w Augustowie uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się „Strategię Rozwoju Miasta Augustów na lata 2008 – 2015” stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

/Andrzej Kurczyński/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2008-01-17

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2008-01-17