Uchwała Nr VIII/66/03

UCHWAŁA Nr VIII/66/03

UCHWAŁA Nr VIII/66/03

RADY MIASTA AUGUSTÓW

z dnia 3 lipca 2003 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Augustów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm. / Rada Miasta Augustów uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadać nazwę ul. Orla nowopowstałej ulicy położonej w Augustowie - dzielnica Glinki, stanowiącej nieruchomość gruntową oznaczoną numerami geodezyjnymi: 2100/7 oraz 2101/1.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miasta Augustów

/ Andrzej Kurczyński /

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2003-07-10

Opublikował: Ewa Szczepańska

Data publikacji: 2003-07-10