Uchwała Nr VIII/67/03

UCHWAŁA Nr VIII/67/03

UCHWAŁA Nr VIII/67/03

RADY MIASTA AUGUSTÓW

z dnia 3 lipca 2003 r.

w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. /, art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. Nr 46 z 2000 r. poz. 543 z późn. zm. / Rada Miasta Augustów uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonać zmiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Augustów położonej w Augustowie przy ul. 29 Listopada, oznaczonej numerem geodezyjnym 585/6 o pow. 898 m2 na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa położoną w Augustowie przy ul. Młyńskiej, oznaczoną numerem geodezyjnym 884/3 o pow. 244 m2.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miasta Augustów

/ Andrzej Kurczyński /

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2003-07-10

Opublikował: Ewa Szczepańska

Data publikacji: 2003-07-10