UCHWAŁA nr VIII/69 /03

UCHWAŁA nr

UCHWAŁA nr VIII/69 /03

RADY MIASTA AUGUSTÓW

z dnia 3 lipca 2003 r.

w sprawie rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustowa terenów obejmujących część dzielnicy Ślepsk ograniczonych:

działkami nr 255/14 i 225/5, jeziorem Necko, dzielnicą Borki III i ul. Rajgrodzką

Na podstawie art. 24 ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz.139, Nr 41, poz.412 i Nr 111, poz.1279, z 2000r. Nr 12, poz.136, Nr 109, poz.1157, Nr120, poz.1268, z 2001r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz.124 i Nr 100, poz.1085, Nr 115, poz.1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz.1112) - uchwala się co następuje:

§ 1.

Odrzuca się zarzut Jana Rółkowskiego zamieszkałego w Augustowie przy ul. Rajgrodzkiej III/96, dotyczący nieprzekraczalnej linii zabudowy ustalonej przez granicę wyznaczającą strefę ochronną jeziora Necko, ustanowioną na działce o numerze geodezyjnym 256, stanowiącej własność zainteresowanego.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustów.

§ 3.

Wnoszący zarzut może zaskarżyć niniejszą uchwałę do Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodka Zamiejscowego w Białymstoku przy ul.Sienkiewicza 69 w terminie 30 dni od jej doręczenia.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miasta Augustów

/Andrzej Kurczyński/

U z a s a d n i e n i e

Na podstawie uchwały Nr XXII/173/2000 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 października 2000 r. został opracowany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustowa terenów obejmujących część dzielnicy Ślepsk ograniczonych: działkami nr 255/14 i 225/5, jeziorem Necko, dzielnicą Borki III i ul. Rajgrodzką.

Pan Jan Rółkowski kwestionuje ustalenia planu w odniesieniu do zamiaru urządzenia publicznego ciągu pieszo - rowerowego na działce nr 256 oznaczonego na rysunku planu symbolem 15 K, wnosząc o nienaruszanie stanu istniejącego. Ponadto zarzuca ustanowienie na jego działce obowiązującej linii zabudowy oraz nieprzekraczalnej linii zabudowy ustalonej przez granicę wyznaczającą strefę ochronną jeziora Necko.

Zarzut dotyczący obowiązującej linii zabudowy ustanowionej na działce o numerze geodezyjnym 256, został uwzględniony przez Burmistrza Miasta, wprowadzono zamianę obowiązującej linii zabudowy na nieprzekraczalną linię zabudowy zgodnie z wnioskiem właściciela. Mając na względzie słuszny interes strony uwzględniony został przez Burmistrza Miasta również zarzut dotyczący projektowanego publicznego ciągu pieszo-rowerowego poprzez rezygnację z wyznaczenia go na działce nr 256. Urządzenie ciągu pieszo - rowerowego wymagałoby wydzielenia pasa o szerokości minimum 5 m, co spowodowałoby konieczność wykupu na ten cel części przedmiotowej działki.

Odrzuca się zarzut dotyczący nieprzekraczalnej linii zabudowy ustalonej przez granicę wyznaczającą strefę ochronną jez. Necko.

Pan Jan Rółkowski kwestionuje ustalenia projektu planu w odniesieniu do nieprzekraczalnej linii zabudowy, gdyż uniemożliwia mu to realizację budynku gospodarczego. Na jego działce znajduje się budynek mieszkalny zlokalizowany w odległości około 60 m oraz budynek gospodarczy zlokalizowany około 20 m od linii brzegowej jeziora Necko. Granica strefy ochronnej jeziora wyznaczona w projekcie planu przebiega w odległości 50 - 70 m od linii brzegowej uwzględniając lokalizację istniejącego budynku mieszkalnego. Realizacja budynku gospodarczego od strony jeziora jest niedopuszczalna z punktu widzenia potrzeby ochrony krajobrazu wynikającej z przepisów szczególnych.

Opracowywany plan miejscowy wyznacza szerokość strefy od jeziora Necko na podstawie obowiązującego Rozporządzenia Nr 82/98 Wojewody Suwalskiego z dnia 15 czerwca 1998 r. w sprawie zasad gospodarki przestrzennej na obszarach chronionego krajobrazu i wokół jezior województwa suwalskiego (Dz.Urz.Woj.Suw. Nr 36 poz. 194 z dnia 26 czerwca 1998r.). Wyznaczona strefa ochronna jest znacznie mniejsza od standardowej (100 m) określonej w niniejszym rozporządzeniu.

Dla terenów położonych w strefie ochronnej jeziora ustala się tereny zieleni rekreacyjnej z jednoczesnym wykorzystaniem ich do rekreacji indywidualnej związanej z wypoczynkiem nad wodą (kompleks 17 ZR).

Celem regulacji zawartych w ustaleniach projektu planu jest między innymi ustalenie zasad zagospodarowania terenu i inwestowania z jednoczesną minimalizacją skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze.

W świetle powyższego zarzut uznaje się za niezasadny i dlatego zostaje odrzucony.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2003-07-10

Opublikował: Ewa Szczepańska

Data publikacji: 2003-07-10