Uchała Nr XVII/162/04

Uchwała Nr

Uchwała Nr XVII/162 /04

Rady Miasta Augustów

z dnia 29 kwietnia 2004 roku

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach miasta.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591,Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 , Nr 162, poz. 1568) Rada Miasta Augustów uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w wysokości 284.450 zł ( słownie złotych dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt) na dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu do ośrodków wypoczynkowych w dzielnicy Borki w Augustowie”.

§ 2

Spłata pożyczki będzie następować z dochodów budżetowych miasta z uwzględnieniem w planach budżetowych w latach obejmujących spłatę.

§ 3

Zabezpieczeniem spłaty pożyczki będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący

Rady Miasta Augustów

/ Andrzej Kurczyński/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2004-05-06

Opublikował: Erazm Stefanowski

Data publikacji: 2004-05-06