Uchwała NR XIX/183/04 Rady Miasta Augustów

GGSSS SGS
 • Uchwała nr XIX/183/04

 • RADY miasta augustów

  • z dnia 14 września 2004 r.

  • w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

   • Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 14 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41) - uchwala się co następuje:

    1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Augustów - zwanego - „ZARZECZE II”, terenów obejmujących część Dzielnicy Zarzecze oraz Osiedle Przylesie; oznaczonych na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały.

    2. Przedmiotem planu będzie ustalenie zasad zagospodarowania dla terenów określonych w § 1, dla których ustala się dominujące przeznaczenie pod zabudowę mieszkalno-usługową i usługi wielofunkcyjne.

    3. Zakres ustaleń planu sporządzanego na mapie w skali 1 : 1000 winien zawierać przeznaczenie terenów oraz inne konieczne rozstrzygnięcia określone w art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

    4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustów.

    5. Tracą moc uchwały Nr III/27/02 i Nr III/34/02 Rady Miasta Augustów z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

    6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    Przewodniczący

    Rady Miasta Augustów

    /Andrzej Kurczyński/

    2004-09-13 10:02

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2004-11-09

Opublikował: Wioletta Wasilewska

Data publikacji: 2004-11-09