Uchwała Nr XVII/160/04

GGSSS SGS
 • uchwała Nr XVII/160/04

 • rady miasta augustów

 1. 29 kwietnia 2004 r.

  • w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta.

   • Na podstawie art. art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62,
    poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. Nr 80,
    poz. 717; Nr 162, poz. 1568) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
    o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148; Nr 45, poz. 391; Nr 65, poz. 594; Nr 96, poz. 874; Nr 166, poz. 1611; Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177)
    Rada Miasta Augustów uchwala, co następuje:

    1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2003 rok udzielić absolutorium Burmistrzowi Miasta z tego tytułu.

    2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 • Przewodniczący

 • Rady Miasta Augustów

/Andrzej Kurczyński/

2004-04-22 10:54

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2004-05-05

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2004-05-05