Uchwała Nr XVII/161/04

GGSSS SGS
 • uchwała nr XVII /161/04

 • rady miasta augustów

 1. 29 kwietnia 2004 r.

  • w sprawie zmian budżetu miasta na 2004 rok.

   • Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568) oraz art.109 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851 oraz z 2004r. Nr 19, poz.177) Rada Miasta Augustów uchwala, co następuje:

    1. Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 121.900 zł Dział 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 121.900 zł - rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” 121.900 zł § 6260 121.900 zł.

    2. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 740.029 zł w tym : Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” 50.000 zł - rozdział 70095 „Pozostała działalność” 50.000 zł § 6050 50.000 zł Dział 750 „Administracja publiczna” 28.208 zł - rozdział 75023 „Urzędy gmin” 28.208 zł § 4210 3.100 zł § 4300 750 zł § 4430 4.600 zł § 6060 19.758 zł Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” 1.847 zł - rozdział 75412 „Ochotnicze Straże Pożarne” 1.847 zł § 4430 1.847 zł Dział 801 „Oświata i wychowanie” 6.000 zł - rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” 6.000 zł § 4240 6.000 zł Dział 852 „Pomoc społeczna” 12.000 zł - rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” 12.000 zł § 4210 4.000 zł § 4300 8.000 zł Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 580.500 zł - rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” 580.500 zł § 6050 580.500 zł Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 61.474 zł - rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” 6.500 zł § 2550 6.500 zł rozdział 92116 „Biblioteki” 54.974 zł § 2550 54.974 zł

    3. Objaśnienia dotyczące zmian budżetu miasta na 2004 rok zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

    4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) dochody budżetu miasta 47.821.489 zł 2) wydatki budżetu miasta 50.457.203 zł 3) realizacja zadań zleconych: dochody 2.154.905 zł wydatki 1.967.900 zł 4) z dochodów budżetowych kwotę 1.848.736 zł przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych. 5) faktyczny deficyt w kwocie 4.484.450 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z obligacji - 4.200.000 zł i z pożyczki z WFOŚiGW- 284.450 zł.

    5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Augustów

/Andrzej Kurczyński/

do Uchwały

Nr XVII/161/04

Rady Miasta Augustów

z dnia 29 kwietnia 2004r.

Objaśnienia zmian budżetu miasta na 2004 rok

 1. W zakresie dochodów:

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 121.900 zł dotyczy dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu do ośrodków wypoczynkowych w dzielnicy Borki w Augustowie”.

 1. W zakresie wydatków:

Kwotę 740.029 zł, o którą zwiększa się plan wydatków przeznacza się na:

        • prace projektowe wraz z ekspertyzami konstruktorskimi i geologicznymi dotyczące nadbudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej „Przylesie” w Augustowie - 50.000 zł,

        • zakup i montaż klimatyzatora w pokoju nr 30 w Urzędzie Miasta, gdzie pracują informatycy 3.850 zł,

        • ubezpieczenie samochodu osobowego zakupionego w ramach podprojektu „Wyposażenie Centrum Informacji Turystycznej” 4.600 zł,

        • na częściową wymianę i zakup nowego sprzętu komputerowego (komputery + programy niezbędne do pracy w Wydziale Strategii Rozwoju i Promocji oraz Wydziale Finansowym) oraz drukarki sieciowej, laserowej dla Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych - razem 19.758 zł,

        • ubezpieczenie biorących udział w gaszeniu pożarów - Ochotnicza Straż Pożarna - 1.847 zł,

        • na multimedialną pracownię językową w Szkole Podstawowej Nr 2 - 6.000 zł,

        • zakup wyposażenia i materiałów biurowych oraz wykonanie mebli i usługi drukarskie - 12.000 zł co związane jest z realizacją od 1 maja przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nowego zadania - wypłatę świadczeń rodzinnych,

        • na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu do ośrodków wypoczynkowych w dzielnicy Borki w Augustowie” - 580.500 zł, którego finansowanie nastąpi z trzech źródeł: dotacja z WFOŚiGW - 121.900 zł, pożyczka na warunkach preferencyjnych z WFOŚiGW - 284.450 zł, środki własne Miasta pochodzące z umorzeń pożyczek przez wspomniany fundusz - 174.150 zł. Przewidywany termin realizacji maj - lipiec 2004r. Planowane efekty rzeczowe - 1.622 mb systemu kanalizacji, 1 przepompownia, 5 seperatorów tłuszczu,

        • zwiększenie dotacji do Miejskiego Domu Kultury o 6.500 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie programu pt. „W Krainie Uśmiechu”, obejmującego propozycje muzyczne najpiękniejszych i najpopularniejszych arii operowych, operetkowych i musicalowych.

        • zwiększenie dotacji do Miejskiej Biblioteki Publicznej o 54.974 zł na realizację I etapu projektu z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej pn „Biblioteki Publiczne - Internet - Informacja - Społeczeństwo”. Zwrot 75% kosztów projektu nastąpi w 2006 roku po realizacji całości zadania.

        • W zakresie przychodów i rozchodów:

                • wzrost przychodów o 284.450 zł dotyczy pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego omówionego przy wydatkach. Celowość zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie większego deficytu wynika z uzasadnionego wprowadzenia tego zadania do budżetu, możliwości uzyskania bezzwrotnej dotacji oraz korzystnych warunków spłaty pożyczki,

                • zmniejszenie o 333.679 zł wielkości (finansowanych z dochodów) spłat pożyczek i kredytów było możliwe dzięki uzyskaniu pozytywnych decyzji o umorzeniu spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych:

                • na kolektory sanitarne dosyłowe w dz. „Borki” - kwota kredytu 1.737.853 zł umorzono 25% tj. 434.463 zł, z tego spłaty przypadające na 2004r. 133.679 zł,

         na kanalizację sanitarną w dz. Wypusty i Lipowiec - kwota pożyczki 1.000.000 zł, umorzono 20% tj. 200.000 zł - całość spłaty przypada na 2004 r.

         2004-04-30 10:37

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2004-05-05

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2004-05-05