Uchwała Nr XVIII/167/04

GGSSS SGS
 • Uchwała NR XVIII/167/04

 • rady Miasta Augustów

 1. 30 czerwca 2004r.

  • w sprawie zmian budżetu miasta na 2004 rok

   • Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004r., Nr 102, poz. 1055) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93,poz. 890) Rada Miasta Augustów uchwala, co następuje:

§1. Zmniejszyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 2.925.750 zł

w tym:

Dział 630 „Turystyka” 1.225.750.zł

        • rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania

turystyki” 1.225.750 zł

§ 6292 1.000.000 zł

§ 6620 225.750 zł

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 1.200.000 zł

- rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” 1.200.000 zł

§ 6292 1.200.000 zł

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 500.000 zł

- rozdział 92195 „Pozostała działalność” 500.000 zł

§ 6292 500.000 zł

§ 2 Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 371.373 zł

Dział 750 „Administracja publiczna” 4.887 zł

- rozdział 75023 „Urzędy Gmin” 4.887 zł

§ 0970 4.887 zł

Dział 758 „Różne rozliczenia”

- rozdział 75805 „Część rekompensująca subwencji ogólnej

dla gmin” 8.157 zł

§ 2920 8.157 zł

Dział 852 „Pomoc społeczna” 66.710 zł

- rozdział 85295 „Pozostała działalność” 66.710 zł

§ 6260 66.710 zł

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 251.619 zł

- rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” 28.869 zł

§ 2010 28.869 zł

- rozdział 90095 „Pozostała działalność” 222.750 zł

§ 0730 222.750 zł

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 40.000 zł

- rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” 40.000 zł

§ 0960 40.000 zł

§ 3. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 5.149.723 zł

w tym:

Dział 630 „Turystyka” 2.557.323 zł

- rozdział 63003 „Zadania w zakresie

upowszechniania turystyki” 2.557.323 zł

§ 6050 1.557.323 zł

§ 6052 1.000.000 zł

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 1.676.000 zł

- rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa

i ochrona wód” 1.676.000 zł

§ 6050 476.000 zł

§ 6052 1.200.000 zł

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 916.400 zł

- rozdział 92195 „Pozostała działalność” 916.400 zł

§ 6050 416.400 zł

§ 6052 500.000 zł

§ 4. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 3.541.937 zł

w tym:

Dział 600 „Transport i łączność” 1.488.300 zł

z tego:

- rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” 1.488.300 zł

§ 4270 50.000 zł

§ 6050 1.318.300 zł

§ 6220 90.000 zł

§ 6650 30.000 zł

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” 472.750 zł

z tego:

        • rozdział 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki

mieszkaniowej” 222.750 zł

§ 4260 221.981 zł

§ 4270 769 zł

- rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i

nieruchomościami” 250.000 zł

§ 6050 250.000 zł

Dział 710 „Działalność usługowa” 50.000 zł

- rozdział 71004 „Plany zagospodarowania

przestrzennego” 50.000 zł

§ 6050 50.000 zł

Dział 750 „Administracja publiczna” 40.167 zł

- rozdział 75023 ”Urzędy gmin” 34.167 zł

§ 4420 4.887 zł

§ 6050 29.280 zł

- rozdział 75095 „Pozostała działalność” 6.000 zł

§ 2820 6.000 zł

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” 8.000 zł

- rozdział 75495 „Pozostała działalność” 8.000 zł

§ 4210 8.000 zł

Dział 801 „Oświata i wychowanie” 1.321.420 zł

z tego:

- rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” 5.000 zł

§ 2540 5.000 zł

- rozdział 80110 „Gimnazja” 1.316.420 zł

§ 6050 1.316.420 zł

Dział 852 „Pomoc społeczna” 100.300 zł

- rozdział 85295 „Pozostała działalność” 100.300 zł

§ 6060 100.300 zł

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 21.000 zł

- rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i

gminach” 21.000 zł

§ 4300 21.000 zł

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 40.000 zł

- rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i

kluby” 40.000 zł

§ 2550 40.000 zł

§ 5. Zmienia się plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2004 rok, ustalając przychody w kwocie 5.431.041 zł, rozchody w kwocie 1.848.736 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2004 roku zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 7. Zmienia się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2004 rok, ustalając przychody w kwocie 1.601.000 zł, w tym dotacja z budżetu 500.000 zł oraz wydatków w kwocie 1.599.390 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 8.Zmienia się plan przychodów i wydatków środków specjalnych na 2004 rok, ustalając przychody w kwocie 564.583 zł, wydatki w kwocie 599.190 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 9. Zmienia się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok, ustalając przychody w kwocie 142.800 zł oraz wydatki w kwocie 198.700 zł. Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik nr 5.

§ 10. Zmienia się dotacje dla miejskich instytucji kultury, ustalając je w łącznej kwocie 1.287.574 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Przyjmuje się prognozę długu na dzień 31 grudnia 2004 roku wraz prognozą budżetu miasta i spłaty zobowiązań stanowiącą załącznik nr 7.

§ 12. Objaśnienia dotyczące zmian budżetu miasta na 2004 rok zawiera załącznik nr 8.

§ 13.Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

 1. dochody budżetu miasta 47.329.336 zł

 2. wydatki budżetu miasta 50.911.641 zł

 3. plan zadań zleconych

  • dochody 4.039.133 zł

  • wydatki 3.823.259 zł

 • z dochodów budżetowych kwotę 1.721.471 zł przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

 • faktyczny deficyt w kwocie 5.303.776 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów - 819.326 zł, pożyczek - 284.450 zł i obligacji - 4.200.000 zł

 • wolne środki na rachunku bieżącym miasta z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek w kwocie 127.265 zł przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

 • § 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

  • Przewodniczący

  • Rady Miasta Augustów

  /Andrzej Kurczyński/

   1. Nr 1

    1. do Uchwały Nr XVIII/167/04

    2. Rady Miasta Augustów

    3. z dnia 30 czerwca 2004 r.

   • Plan przychodów i rozchodów na 2004 rok

   • l.p.

     • Wyszczególnienie

     • Kwota w złotych

     • I

     • Przychody - ogółem

     • 5.431.041

     • w tym:

     • 1. nadwyżka z lat ubiegłych

     • -

     • 2. wolne środki

     • 127.265

     • 3. kredyty długoterminowe

     • 819.326

     • 4. pożyczki

     • 284.450

     • 5. spłaty pożyczek udzielonych

     • -

     • 6. przychody z prywatyzacji majątku gminy

     • -

     • 7.sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę

     • 4.200.000

     • II

     • Rozchody - ogółem

     • 1.848.736

     • w tym:

     • 1. spłaty kredytów długoterminowych

     • 1.615.536

     • 2. spłaty pożyczek długoterminowych

     • 233.200

     • 3. pożyczki udzielone

     • -

     • 4. wykup papierów wartościowych

     • -

    Informacje uzupełniające:

    1. Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego:

           • kredytem (pożyczką) długoterminowym 1.103.776

           • nadwyżką budżetową z lat ubiegłych -

           • wolne środki -

           • przychody ze sprzedaży papierów wartosciowych 4.200.000

           • przychody z prywatyzacji majątku -

           • Przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu:

                   • spłata kredytów i pożyczek 1.848.736

                   • pożyczki udzielone -

                   • wykup papierów wartościowych -

             1. Nr 2

              1. do Uchwały Nr XVIII/167/04

              2. Rady Miasta Augustów

              3. z dnia 30 czerwca 2004 r.

             • Wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2004 roku

             • w złotych

             • L.p.

               • Nazwa zadania inwestycyjnego

               • Klasyfikacja budżetowa

               • Dział - rozdział

               • Ogółem środki inwestycyjne na 2004 rok

               • w tym:

               • Własne środki budżetowe

               • Dotacje z tego:

               • Obligacje

               • Środki z Unii Europejskiej

               • Kredyty i pożyczki

               • PFRON -u

               • z GFOŚiGW i WFOŚiGW

               • z budżetu państwa

               • 1

               • 2

               • 3

               • 4

               • 5

               • 6

               • 7

               • 8

               • 9

               • 10

               • 11

               • 1

               • Budowa ulicy Storczykowej i Bluszczowej

               • 600-60016

               • 1.960.000

               • 1.960.000

               • 2

               • Budowa ulic Pełnikowej, Liliowej i Kalinowej

               • 600-60016

               • 1.070.000

               • 1.070.000

               • 3

               • Program budowy ulic miejskich i powiatowych -etap I

               • 600-60016

               • 18.300

               • 18.300

               • 1

               • 2

               • 3

               • 4

               • 5

               • 6

               • 7

               • 8

               • 9

               • 10

               • 11

               • 4

               • Współfinansowanie przebudowy nawierzchni drogi gminnej łączącej drogę krajową Nr 16 z drogą wojewódzką Nr 664

               • 600-60016

               • 90.000

               • 90.000

               • 5

               • Współfinansowanie budowy nawierzchni drogi gminnej Mazurki

               • 600-60016

               • 30.000

               • 30.000

               • 6

               • Unowocześnienie i marketing Kanału Augustowskiego Etap I

               • 630-63003

               • 28.734

               • 28.734

               • 7

               • Unowocześnienie i marketing Kanału Augustowskiego Etap II

               • 630-63003

               • 3.793.250

               • 300.000

               • 3.493.250

               • 8

               • Udział w finansowaniu budynku mieszkalnego w ramach TBS

               • 700-70004

               • 70.000

               • 70.000

               • 9

               • Wykup nieruchomości

               • 700-70005

               • 350.000

               • 350.000

               • 1

              2

               • 3

               • 4

               • 5

               • 6

               • 7

               • 8

               • 9

               • 10

               • 11

               • 10

              Budynek mieszkalny wielorodzinny Wspólnoty Mieszkaniowej „Przylesie”-prace projektowe związane ze zmianą systemu ogrzewania i nadbudową

               • 700-70095

               • 50.000

               • 50.000

               • 11

               • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

               • 710-71004

               • 126.500

               • 126.500

               • 12

               • Zakup zestawu komputerowego

               • 750-75023

               • 19.758

               • 19.758

               • 13

               • Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Urzędu Miasta Augustów i Starostwa Powiatowego w Augustowie oraz ich jednostek organizacyjnych

               • 750-75023

               • 29.280

               • 29.280

               • 14

               • Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji komunalnych

               • 750-75095

               • 300.000

               • 101.244

               • 198.756

               • 1

               • 2

               • 3

               • 4

               • 5

               • 6

               • 7

               • 8

               • 9

               • 10

               • 11

               • 15

               • Zakup samochodu służbowego do Straży Miejskiej

               • 754-75416

               • 60.000

               • 60.000

               • 16

               • Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 2

               • 801-80110

               • 1.316.420

               • 497.094

               • 819.326

               • 17

               • Zakup sprzętu komputerowego - świadczenia rodzinne

               • 852-85212

               • 12.922

               • 12.922

               • 18

               • Zakup sprzętu komputerowego -MOPS

               • 852-85219

               • 5.510

               • 5.510

               • 19

               • Zakup samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych

               • 852-85295

               • 100.300

               • 33.590

               • 66.710

               • 20

               • Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu do ośrodków wypoczynkowych w dz Borki

               • 900-90001

               • 580.500

               • 121.900 z WFOŚiGW

               • 174.150

               • 284.450

               • 21

               • Budowa Powiatowego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych

               • 900-90002

               • 200.000

               • 72.000

               • 128.000 z GFOŚiGW

               • 1

               • 2

               • 3

               • 4

               • 5

               • 6

               • 7

               • 8

               • 9

               • 10

               • 11

               • 22

               • Przebudowa napowietrznej linii energetycznej oświetleniowej na linię kablową na ul. 29 Listopada

               • 900-90015

               • 100.000

               • 100.000

               • 23

               • Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Augustowa

               • 921-92195

               • 643.300

               • 18.300

               • 625.000

               • Ogółem:

               • 10.954.774

               • 1.203.216

               • 66.710

               • 121.900

               • 128.000

               • 12.922

               • 4.200.000

               • 4.118.250

               • 1.103.776

               1. Nr 3

                1. do Uchwały Nr XVIII/167/04 Rady Miasta Augustów

                2. z dnia 30 czerwca 2004r

               • Przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2004 rok

               • L.p.

                 • Nazwa zakładu

                 • Stan środków obrotowych na 1.01.2004 r.

                 • Przychody na 2004 r.

                 • w tym:

                 • dotacja z budżetu

                 • Zakres dotacji

                 • Wydatki na 2004 r.

                 • w tym: wpłata do budżetu

                 • Stan środków obrotowych na 31.12.2004

                 • 1

                 • 2

                 • 3

                 • 4

                 • 5

                 • 6

                 • 7

                 • 8

                 • 9

                 • 1

                 • Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie

                 • - 618

                 • 1.601.000

                 • 500.000

                 • dopłaty do osób korzystających z usług CSiR wg ustalonej stawki

                 • bieżące 1.599.390

                 • -

                 • 992

                 • Razem w złotych

                 • - 618

                 • 1.601.000

                 • 500.000

                 • -

                 • 1.599.390

                 • -

                 • 992

                 1. Nr 4

                  1. do Uchwały Nr XVIII/167/04 Rady Miasta Augustów

                  2. z dnia 30 czerwca 2004r.

                  • PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA ROK 2004

                  • L.p.

                    • Dz. Rozdz.

                    • Nazwa jednostki i określenie środka specjalnego

                    • Stan środków obrotowych na 1.01.2004 r.

                    • Przychody na 2004 r.

                    • Wydatki na 2004 r.

                    • Stan środków obrotowych na 31.12.2004 r.

                    • 1

                    • 2

                    • 3

                    • 4

                    • 5

                    • 6

                    • 7

                    • 1

                    • 600-60016

                    • Urząd Miasta-opłaty i kary drogowe

                    • 27.890

                    • 18.500

                    • 46.000

                    • 390

                    • 2

                    • 801-80101

                    • Szkoła Podstawowa Nr 3

                    • -

                    • 7.000

                    • 7.000

                    • -

                    • 3

                    • 801-80104

                    • Przedszkola - razem

                    • w tym:

                    • Przedszkole Nr 1

                    • Przedszkole Nr 2

                    • Przedszkole Nr 3

                    • Przedszkole Nr 4

                    • Przedszkole Nr 6

                    • 23.982

                   2.847

                   10.811

                   2.969

                   3.366

                   3.989

                   294.942

                   35.000

                   63.868

                   51.290

                   62.984

                   81.800

                    • 299.051

                   36.862

                   66.755

                   51.247

                   62.302

                   81.885

                    • 19.873

                    • 985

                   7.924

                   3012

                   4.048

                   3.904

                    • 4

                    • 801-80110

                    • Gimnazjum nr 2

                    • -

                   1.500

                    • 1.500

                    • -

                    • 5

                    • 853-85305

                    • Żłobek - żywienie

                    • 4.707

                    • 29.141

                    • 32.139

                    • 1.709

                    • 6

                    • 854-85401

                    • Świetlice szkolne - przy Zespole Szkół Samorządowych

                    • -

                    • 215.000

                    • 215.000

                    • -

                    • OGÓŁEM w złotych:

                    • 56.579

                    • 564.583

                    • 599.190

                    • 21.972

                    1. Nr 5

                     1. do Uchwały Nr XVIII/167/04

                     2. Rady Miasta Augustów

                     3. z dnia 30 czerwca 2004 r.

                    • Plan przychodów i wydatków

                    • Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

                    • i Gospodarki Wodnej

                    • na 2004 rok

                        1. Stan środków obrotowych na początku roku 82.704 zł;

                        2. Przychody ogółem 142.800 zł

                     w tym:

                           1. § 0690 wpływy z różnych opłat 142.700 zł,

                           2. § 0920 pozostałe odsetki 100 zł;

                          1. Wydatki ogółem: 198.700 zł

                     w tym:

                           1. § 2450 dotacje przekazane z funduszy celowych

                     na realizację zadań bieżących dla jednostek nie

                     zaliczanych do sektora finansów publicznych 5.000 zł,

                            • edukacja ekologiczna,

                            • § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 47.000 zł

                             • zakup drzew i krzewów do nasadzeń w mieście,

                             • zakup koszy ulicznych,

                             • zakup ławek parkowych,

                             • edukacja ekologiczna,

                             • § 4300 zakup usług pozostałych 14.000 zł

                              • koszty utylizacji padłych zwierząt gospodarskich,

                              • edukacja ekologiczna,

                              • koszty bankowe,

                              • § 6260 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub

                              • dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów

                               inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 128.000 zł,

                                      • budowa Powiatowego Zakładu Utylizacji Odpadów

                               Komunalnych,

                                     1. § 6270 dotacje z funduszy celowych na finansowanie

                               lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów

                               inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów

                               publicznych 4.700 zł,

                                      • dofinansowanie budowy ekologicznego szamba przez Polski

                               Związek Działkowców Zarząd Pracowniczego Ogrodu Działkowego

                               Im.Gen. Prądzyńskiego w Augustowie.

                                    1. Stan środków na koniec roku (I+II-III) 26.804 zł.

                                1. Nr 6

                               do Uchwały Nr XVIII/167/04

                                 1. Rady Miasta Augustów

                                 2. z dnia 30 czerwca 2004 r.

                                • Wykaz dotacji dla instytucji kultury na 2004 rok

                                • l.p.

                                  • Dział

                                  • Rozdział

                                  • Nazwa instytucji

                                  • Kwota dotacji

                                  • 1

                                  • 921

                                  • 92109

                                  • Miejski Dom Kultury

                                  • 740.500

                                  • 2

                                  • 921

                                  • 92116

                                  • Biblioteka Miejska

                                  • 438.974

                                  • 3

                                  • 921

                                  • 92118

                                  • Muzeum

                                  • 108.100

                                  • RAZEM Augustowskie Placówki Kultury

                                  • 1.287.574

                                  1. Nr 7

                                   1. do Uchwały Nr XVIII/167/04

                                   2. Rady Miasta Augustów

                                   3. z dnia 30 czerwca 2004 r.

                                   • Prognoza kwoty długu

                                   • na dzień 31 grudnia 2004 roku

                                   • L.p.

                                     • Wyszczególnienie

                                     • Kwota w złotych

                                     • I

                                     • Stan długu na dzień 31.12.2003 r.

                                     • 14.232.731

                                     • 1.

                                     • Emisja papierów wartościowych

                                     • 2.800.000

                                     • 2.

                                     • Zaciągnięte kredyty

                                     • 4.989.531

                                     • 3.

                                     • Zaciągnięte pożyczki

                                     • 6.443.200

                                     • 4.

                                     • Przyjęte depozyty

                                     • -

                                     • w tym: depozyty zbywalne

                                     • -

                                     • 5.

                                     • Zobowiazania wymagalne

                                     • -

                                     • a) z tytułu poręczeń i gwarancji

                                     • -

                                     • b) jednostek budżetowych

                                     • -

                                     • tym z tytułu:

                                     • - dostawy towarów i usług

                                     • -

                                     • - składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

                                     • -

                                     • c) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

                                     • -

                                     • II

                                     • Planowane zwiększenie długu w 2004 roku

                                     • 5.303.776

                                     • 1.

                                     • Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego

                                     • 819.326

                                     • 2.

                                     • Kwota planowanego do zaciągnięcia pożyczki

                                     • 284.450

                                     • 3.

                                     • Zobowiązania wymagalne na koniec 2004 r.

                                     • -

                                     • a) jednostek budżetowych

                                     • -

                                     • b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

                                     • -

                                     • 4.

                                     • Emisja obligacji

                                     • 4.200.000

                                    Wartość długu ogółem (I+II)

                                     • 19.536.507

                                     • III

                                     • Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2004 r.

                                     • 2.182.415

                                     • 1.

                                     • Kwoty spłaconych rat kredytów

                                     • 1.615.536

                                     • 2.

                                    Kwoty spłaconych rat pożyczek

                                     • 233.200

                                     • 3.

                                     • Kwoty umorzeń kredytu i pożyczek,

                                     • których spłaty przypadały na 2004r.

                                     • 333.679

                                     • IV

                                     • Ogółem dług na 31 grudnia 2004 r. (I+II+III)

                                     • 17.354.092

                                     • V

                                     • Planowane dochody na 2004 r.

                                     • 47.329.336

                                     • % (IV: V)

                                     • 36,66%

                                    PROGNOZA BUDŻETU MIASTA I SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

                                    w tys. zł

                                    L.p.

                                    Wyszczególnienie

                                    2003

                                    2004

                                    2005

                                    2006

                                    2007

                                    2008

                                    2009

                                    2010

                                    2011

                                    A

                                    Dochody ogółem

                                    61.476,6

                                    47.329,3

                                    47.560,5

                                    51.047,4

                                    52.578,8

                                    54.156,1

                                    55.780,8

                                    57.454,2

                                    59.177,9

                                    B

                                    Wydatki ogółem

                                    w tym:

                                    67.416,0

                                    50.911,6

                                    45.745,0

                                    48.070,8

                                    49.920,6

                                    51.556,1

                                    52.780,8

                                    54.454,2

                                    55.977,9

                                    - wydatki bieżące

                                    35.074,7

                                    39.956,8

                                    36.387,0

                                    38.011,0

                                    39.678,9

                                    40.858,9

                                    41.909,9

                                    43.198,4

                                    44.446,3

                                    - wydatki inwestycyjne

                                    32.341,3

                                    10.954,8

                                    9.358,0

                                    10.059,8

                                    10.241,7

                                    10.697,2

                                    10.870,9

                                    11.255,8

                                    11.531,6

                                    C

                                    Plan finansowy (A-B)

                                    - 5.939,4

                                    - 3.582,3

                                    + 1.815,5

                                    +2.976,6

                                    + 2.658,2

                                    + 2.600,0

                                    + 3.000,0

                                    + 3.000,0

                                    + 3.200,0

                                    D

                                    Kredyty i pożyczki

                                    2.847,3

                                    2.126,0

                                    2.208,3

                                    2.099,8

                                    1.314,7

                                    1.237,3

                                    1.382,5

                                    1.211,2

                                    1.204,3

                                    spłata zaciągniętych i przewidywanych do zaciągnięcia kredytów i

                                    pożyczek, w tym:

                                    2.847,3

                                    2.126,0

                                    2.208,3

                                    2.099,8

                                    1.314,7

                                    1.237,3

                                    1.382,5

                                    1.211,2

                                    1.204,3

                                    - spłata rat kredytu

                                    (pożyczki)

                                    2.430,9

                                    1.848,7

                                    1.974,0

                                    1.970,6

                                    1.252,2

                                    1.194,0

                                    1.358,4

                                    1.200,0

                                    1.200,0

                                    - spłata odsetek

                                    416,4

                                    277,3

                                    234,3

                                    129,2

                                    62,5

                                    43,3

                                    24,1

                                    11,2

                                    4,3

                                    E

                                    Obligacje

                                    1) wykup obligacji

                                    1.200,0

                                    1.600,0

                                    1.600,0

                                    1.800,0

                                    1.800,0

                                    2.000,0

                                    2) odsetki

                                    196,9

                                    480,2

                                    688,0

                                    606,5

                                    496,8

                                    387,4

                                    263,3

                                    138,9

                                    F

                                    Kwota udzielonych poręczeń

                                    -

                                    -

                                    -

                                    -

                                    -

                                    -

                                    -

                                    -

                                    -

                                    G

                                    Razem D+E+F

                                    2.847,3

                                    2.322,9

                                    2.688,5

                                    3.987,8

                                    3.521,2

                                    3.334,1

                                    3.569,9

                                    3.274,5

                                    3.343,2

                                    H

                                    ( G:A ) %

                                    4,63

                                    4,90

                                    5,65

                                    7,81

                                    6,69

                                    6,15

                                    6,39

                                    5,69

                                    5,64

                                    Załącznik do prognozy budżetu miasta i spłaty zobowiązań

                                    L.p.

                                    Wyszczególnienie

                                    2003r.

                                    2004r.

                                    2005r.

                                    2006r.

                                    2007r.

                                    2008r.

                                    2009r.

                                    2010r.

                                    2011r.

                                    Raty

                                    Odsetki

                                    Raty

                                    Odsetki

                                    Raty

                                    Odsetki

                                    Raty

                                    Odsetki

                                    Raty

                                    Odsetki

                                    Raty

                                    Odsetki

                                    Raty

                                    Odsetki

                                    Raty

                                    Odsetki

                                    Raty

                                    Odsetki

                                    I

                                    1.

                                    Kredyty

                                    BOŚ-modernizacja

                                    Systemu ciepłowniczego

                                    W Augustowie II etap

                                    835,0

                                    44,7

                                    2.

                                    BOŚ- kolektory sanitarne dosyłowe w dzielnicy Borki

                                    534,7

                                    35,4

                                    1,2

                                    3.

                                    BPH-PBK -budowa krytej pływalni miejskiej

                                    600,0

                                    276,9

                                    1 404,0

                                    194,6

                                    1 404,0

                                    127,2

                                    1 392,0

                                    44,3

                                    4.

                                    BGK- budowa kolektorów dosyłowych w dzielnicy Borki

                                    174,6

                                    29,8

                                    174,6

                                    22,1

                                    174,6

                                    14,4

                                    174,6

                                    6,7

                                    58,2

                                    0,5

                                    5.

                                    BOŚ- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łaziennej

                                    18,5

                                    1,9

                                    36,9

                                    1,8

                                    36,9

                                    0,6

                                    6.

                                    Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 2

                                    17,2

                                    122,9

                                    46,9

                                    122,9

                                    36,6

                                    122,9

                                    26,2

                                    122,9

                                    15,9

                                    122,9

                                    5,6

                                    Razem kredyty

                                    2.162,8

                                    388,7

                                    1.615,5

                                    236,9

                                    1.738,4

                                    189,1

                                    1.689,5

                                    87,6

                                    181,1

                                    26,7

                                    122,9

                                    15,9

                                    122,9

                                    5,6

                                    II

                                    1.

                                    Pożyczki

                                    WFOŚiGW- budowa kolektorów dosyłowych w dzielnicy Borki

                                    12,5

                                    2.

                                    WFOŚiGW- budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Wypusty i Lipowiec

                                    180,0

                                    19,2

                                    20,0

                                    0,1

                                    3.

                                    WFOŚiGW- budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Wypusty i Lipowiec

                                    75,6

                                    8,5

                                    13,2

                                    0,1

                                    4.

                                    NFOŚiGW- zagospodarowanie i promocja Kanału Augustowskiego

                                    200,0

                                    35,4

                                    200,0

                                    34,1

                                    210,0

                                    33,0

                                    1.000,0

                                    30,0

                                    1.000,0

                                    24,4

                                    1.200,0

                                    18,1

                                    1.200,0

                                    11,2

                                    1.200,0

                                    4,3

                                    5.

                                    WFOŚiGW- budowa kanalizacji sanitarnej i wodnej do ośr. wypocz. w dz. Borki

                                    -

                                    -

                                    -

                                    4,8

                                    35,6

                                    11,1

                                    71,1

                                    8,6

                                    71,1

                                    5,8

                                    71,1

                                    3,0

                                    35,5

                                    0,4

                                    Razem pożyczki:

                                    268,1

                                    27,7

                                    233,2

                                    40,4

                                    235,6

                                    45,2

                                    281,1

                                    41,6

                                    1.071,1

                                    35,8

                                    1.071,1

                                    27,4

                                    1.235,5

                                    18,5

                                    1.200,0

                                    11,2

                                    1.200,0

                                    4,3

                                    Ogółem kredyty i pożyczki I+II

                                    2.430,9

                                    416,4

                                    1.848,7

                                    277,3

                                    1.974,0

                                    234,3

                                    1.970,6

                                    129,2

                                    1.252,2

                                    62,5

                                    1.194,0

                                    43,3

                                    1.358,4

                                    24,1

                                    1.200,0

                                    11,2

                                    1.200,0

                                    4,3

                                    III

                                    Obligacje

                                    odsetki od obligacji wykup obligacji

                                    196,9

                                    480,2

                                    1.200,0

                                    688,0

                                    1.600,0

                                    606,5

                                    1.600,0

                                    496,8

                                    1.800,0

                                    387,4

                                    1.800,0

                                    263,3

                                    2.000,0

                                    138,9

                                    I+II+III

                                    2.430,9

                                    416,4

                                    1.848,7

                                    474,2

                                    1.974,0

                                    714,5

                                    3.170,6

                                    817,2

                                    2.852,2

                                    669,0

                                    2.794,0

                                    540,1

                                    3.158,4

                                    411,5

                                    3.000

                                    274,5

                                    3.200,0

                                    143,2

                                     1. Nr 8

                                      1. do Uchwały Nr XVIII/167/04

                                      2. Rady Miasta Augustów

                                      3. z dnia 30 czerwca 2004r.

                                    Objaśnienia dotyczące zmian budżetu miasta na 2004 rok

                                    I W zakresie dochodów:

                                    1. Zmniejszenie planu dochodów o 2.925.750 zł dotyczy zmiany dwóch źródeł: środków z Unii Europejskiej o 2.700.000 zł i dotacji ze Starostwa Powiatowego na inwestycje o 225.750 zł. Związane to jest z przesunięciem terminów rozpatrywania wniosków o współfinansowanie inwestycji ze środków strukturalnych co w konsekwencji powoduje, że nawet w przypadku decyzji pozytywnych realizacja zadań przesunie się na lata 2005-2006.

                                    2. Zwiększenie planu dochodów o 371.373 zł wynika z:

                                           • otrzymania kwoty 4.887 zł tytułem zwrotu części wydatków związanych z wyjazdem w 2003r. do Finlandii (równowartość 1.050 EURO),

                                           • dodatkowej subwencji ogólnej w części rekompensującej w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych - 8.157 zł,

                                           • przyznania dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych - 66.710 zł,

                                           • otrzymania dotacji celowej w kwocie 28.869 zł na splatę zobowiązań powstałych w 2003 roku z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych,

                                           • udziału w zysku Miejskiego Przedsiębiorstwa Enegetyki Cieplnej „GIGA” sp. z o. o. w Augustowie - 222.750 zł,

                                           • darowizny British American Tobacco Polska S.A. na wsparcie organizowanych w Augustowie imprez kulturalnych - 40.000 zł.

                                    Po zmianach - zmniejszenie o 2.554.377 zł - planowane dochody stanowią kwotę 47.329.336 zł.

                                    II W zakresie wydatków:

                                    1. Zmniejszenie wydatków o kwotę 5.149.723 zł jest konsekwencją zmiany nakładów inwestycyjnych na trzy zadania:

                                           • „Unowocześnienie i marketing Kanału Augustowskiego Etap II” o 2.557.323 zł,

                                           • „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Augustowa” o 916.400 zł z przyczyn opisanych przy dochodach (przesunięcia na lata następne)

                                    oraz:

                                           • „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody” o 1.676.000 zł z powodu zmiany inwestora na „Wodociągi i Kanalizacje Miejskie” sp. z o. o. w Augustowie.

                                           • Zwiększenie planu wydatków o 3.541.937 zł dotyczy:

                                                   • remontów bieżących ulic - 50.000 zł,

                                                   • w związku ze zmianą stawki podatku VAT zwiększenie o 230.000 zł nakładów na zadanie „Budowa ulicy Storczykowej i Bluszczowej”,

                                                   • wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych dotyczących dróg:

                                                   • „Budowy ulic Pełnikowej, Liliowej i Kalinowej” - 1.070.000 zł

                                            - współfinansowania „Przebudowy nawierzchni drogi gminnej łączącej drogę krajową z drogą wojewódzką” - 90.000 zł,

                                                   • współfinansowania „Budowy nawierzchni drogi gminnej Mazurki” - 30.000 zł,

                                                   • „Programu budowy ulic miejskich i powiatowych I etap” - 18.300 zł,

                                                   • uregulowania zobowiązań za dostarczone ciepło na ogrzanie mieszkań najemców w zasobach komunalnych oraz na remonty zasobów - 222.750 zł,

                                                   • wykupu nieruchomości - 250.000 zł, w tym od Syndyka Masy Upadłości Leszka Henryka Nowaszewskiego firma „Korporacja Budowlana” w Białymstoku

                                            ( nieruchomość po byłych „ Silikatach” przy ul. Turystycznej),

                                                   • planów zagospodarowania przestrzennego - 50.000 zł,

                                                   • wydatków związanych z delegacjami zagranicznymi - 4.887 zł,

                                                   • partycypacji w zadaniu „Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Urzędu Miasta Augustów i Starostwa Powiatowego w Augustowie oraz ich jednostek organizacyjnych” - 29.280 zł,

                                                   • dotacji do Stowarzyszenia Augustowskich Bezrobotnych na zadania przeciwdziałające bezrobociu - 6.000 zł,

                                                   • pokrycia kosztów wyżywienia funkcjonariuszom KW Policji oddelegowanym na okres lipca i sierpnia do pracy w Augustowie - 8.000 zł,

                                                   • wymiany okien w budynku użytkowanym przez Zespół Szół Społecznych STO w Augustowie - 5.000 zł,

                                                   • nowego zadania inwestycyjnego „Termomoderniazacja budynku Gimnazjum Nr 2” - 1.316.420 zł obejmującego m. in. wymianę instalacji C.O., wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przyłącze cieplne, izolacje termiczne ścian i dachów,

                                                   • zakupu pojazdu na rzecz Warsztatu terapii Zajęciowej przy MOPS - program PFRON „Pegaz 2003” - 100.300 zł,

                                                   • wykonanie nowych trawników - 21.000 zł,

                                                   • zwiększenie dotacji do Miejskiego Domu Kultury ze środków darowizny BAT na organizację imprez kulturalnych.

                                            Wydatki ogółem po zmniejszeniu o 1.607.786 zł stanowią kwotę 50.911.641 zł.

                                            III Planowany deficyt wzrósł o 819.326 zł i ma być pokryty kredytem na termomodernizację, który jest przyznawany na korzystnych warunkach głównie w związku z 25% premią, którą bank zwraca po zakończonej inwestycji, zmniejszając tym samym zadłuzenie.

                                            Do spłaty kredytów i pożyczek wprowadza się w przedstawionej korekcie budżetu obok dochodów w kwocie 1.721.471 zł, wolne środki w wysokości 127.265 zł. Łącznie spłaty pozostają bez zmian i stanowią kwotę 1.848.736 zł.

                                            IV W planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych uaktualniono stan środków obrotowych na 01.01.2004r. oraz zwiększono wydatki o 50.778 zł.

                                            V W planie przychodów i wydatków środków specjalnych, oprócz ujęcia faktycznego stanu środków obrotowych na początek roku, zwiększono przychody i wydatki z tytułu opłat i kar drogowych przeznaczając 45.000 zł na remont ulicy

                                            I Pułku Ułanów Krechowieckich oraz utworzono nowy środek specjalny w Gimnazjum Nr 2 (realizacja darowizny).

                                            W załączniku nr 5 „Plan przychodów i wydatków GFOŚiGW” zwiększono stan środków obrotowych na początek i koniec roku - korekta o 25.799 zł.

                                            2004-07-06 10:18

  Metryka strony

  Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

  Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

  Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

  Data modyfikacji: 2004-07-06

  Opublikował: Beata Filipow

  Data publikacji: 2004-07-06