Uchwała Nr XVIII/173/04

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych.

GGSSS SGS
 • Uchwała nr XVIII/173/04

 • rady miasta augustów

 1. 30 czerwca 2004 r.

  • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych.

   • Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568/; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055/ Rada Miasta Augustów uchwala, co następuje:

    1. Wyrazić zgodę na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Augustów położonych w Augustowie - Kolonie oznaczonych numerami geodezyjnymi:

        • działka Nr 133/1 o pow. 0,0659 ha,

        • działka Nr 284/1 o pow. 0,0212 ha,

        • działka Nr 294/1 o pow. 0,3768 ha,

        • działka Nr 527/1 o pow. 0,0496 ha,

        • działka Nr 641/1 o pow. 0,0522 ha,

        • działka Nr 4123/1 o pow. 0,0594 ha.

 • Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustów.

 • Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

  • Przewodniczący

  • Rady Miasta Augustów

  /Andrzej Kurczyński/

  2004-07-01 8:21

  Metryka strony

  Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

  Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

  Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

  Data modyfikacji: 2004-07-06

  Opublikował: Krystyna Milanowska

  Data publikacji: 2004-07-06