Uchwała Nr XX/204/04 z dnia 29 października 2004 r.

GGSSS SGS
 • uchwała nr XX/204/04

 • rady miasta augustów

 1. 29 października 2004 r.

  • w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu miasta Augustowa.

   • Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
    Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203/ Rada Miasta Augustów uchwala, co następuje:

    1. Wyrazić zgodę na używanie herbu miasta Augustowa przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie na pojazdach pożarniczych augustowskiej straży pożarnej.

    2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustów.

    3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 • Przewodniczący

 • Rady Miasta Augustów

/ Andrzej Kurczyński /

2004-10-21 9:22

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2004-11-09

Opublikował: Ewa Szczepańska

Data publikacji: 2004-11-09