Uchwała Nr III/17/06 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 14 grudnia 2006 r.

UCHWAŁA NR III/17/06

RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 14 grudnia 2006r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, zmiany: Dz.U. Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Dz.U. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, 1218, Nr 187, poz. 1381) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 10.179 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” 10.179 zł:

rozdział 80104 „Przedszkola” 7.000 zł:

§ 0830 7.000 zł;

rozdział 80110 „Gimnazja” 3.179 zł:

§ 2705 3.179 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 10.179 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” 10.179 zł:

rozdział 80104 „Przedszkola” 7.000 zł:

§ 4220 7.000 zł;

rozdział 80110 „Gimnazja” 3.179 zł:

§ 4300 3.179 zł.

§ 3. Zwiększenie dochodów i wydatków miasta o kwotę 10.179 zł dotyczy:

- zwiększenie planu dochodów i wydatków związanych z żywieniem dzieci w przedszkolach: Przedszkolu Nr 1 – 1.000 zł, Przedszkolu Nr 6 – 6.000 zł,

- otrzymania przez Gimnazjum Nr 1 od Organizacji „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” dofinansowanie na wymianę młodzieży gimnazjalnej – 3.179 zł.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta 64.104.086 zł,

2) wydatki budżetu miasta 66.146.898 zł,

3) przychody 5.684.432 zł,

4) rozchody 3.641.620 zł,

5) deficyt budżetowy 2.042.812 zł,

pokryty przychodami z emisji obligacji, kredytów oraz wolnych środków z lat ubiegłych,

6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 7.459.295 zł.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

/Andrzej Kurczyński/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2006-12-15

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2006-12-15