Uchwała Nr XXXIV/317/06 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 28 kwietnia 2006 r.

Uchwała Nr XXXIV/317/06

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 kwietnia 2006 roku

w sprawie zmian budżetu miasta na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zmiany: Dz. U. Nr 169, poz. 1420) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 1.207.127 zł

w tym:

Dział 600 „Transport i łączność” 529.898 zł

- rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” 529.898 zł

§ 6298 529.898 zł

Dział 630 „Turystyka” 519.525 zł

- rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” 519.525 zł

§ 2708 51.678 zł

§ 6291 459. 013 zł

§ 6298 8.834 zł

Dział 750 „Administracja publiczna” 61.560 zł

- rozdział 75095 „Pozostała działalność” 61.560 zł

§ 2320 61.560 zł

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” 96.144 zł

- rozdział 92695 „Pozostała działalność” 96.144 zł

§ 6291 96.144 zł

§ 2. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 302 zł

Dział 801 „Oświata i wychowanie” 302 zł

z tego:

- rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” 196 zł

§ 2540 196 zł

- rozdział 80110 „Gimnazja” 106 zł

§ 2540 106 zł

§ 3. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 1.207.429 zł

w tym:

Dział 600 „Transport i łączność” 781.172 zł z tego:

- rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy” 70.000 zł

§ 4300 70.000 zł

- rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” 563.172 zł

§ 6058 422.379 zł

§ 6059 140.793 zł

- rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” 238.000 zł

§ 6050 238.000 zł

Dział 630 „Turystyka” 80.683 zł

- rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” 80.683 zł

§ 4018 16.116 zł

§ 4019 5.372 zł

§ 4118 2.777 zł

§ 4119 925 zł

§ 4128 394 zł

§ 4129 132 zł

§ 4178 11.779 zł

§ 4179 3.926 zł

§ 4218 11.695 zł

§ 4219 3.899 zł

§ 4308 6.515 zł

§ 4309 2.172 zł

§ 4428 2.402 zł

§ 4429 800 zł

§ 6068 8.834 zł

§ 6069 2.945 zł

Dział 750 „Administracja publiczna” 218.837 zł

z tego:

- rozdział 75023 „Urzędy gmin” 10.947 zł

§ 4210 10.947 zł

- rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” 55.290 zł

§ 4300 29.890 zł

§ 4430 25.400 zł

- rozdział 75095 „Pozostała działalność” 152.600 zł

§ 3110 102.600 zł

§ 6050 50.000 zł

Dział 852 „Pomoc społeczna” 35.000 zł

- rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” 35.000 zł

§ 4270 35.000 zł

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 1.737 zł

- rozdział 90095 „Pozostała działalność” 1.737 zł

§ 4430 1.737 zł

§ 4. Ustalić plan przychodów w kwocie 5.185.943 zł i rozchodów w kwocie 3.582.726 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5. Ustalić wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2006 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6. Objaśnienia zmian budżetu zawarte są w załączniku Nr 3.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody budżetu miasta 60.702.212 zł,

2. wydatki budżetu miasta 62.305.429 zł,

3. przychody 5.185.943 zł,

4. rozchody 3.582.726 zł,

5. deficyt budżetowy 1.603.217 zł;

pokryty przychodani z emisji obligacji, kredytów

oraz wolnych środków z lat ubiegłych;

6. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 6.585.826 zł.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

/Andrzej Kurczyński/


Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXIV/317/06

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 kwietnia 2006 roku

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2006 ROK

w złotych

Lp.

Wyszczególnienie

Paragraf

Przychody

Rozchody

1.

Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym

§ 911

3.000.000

2.

Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych

§ 951

19.980

3.

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

§ 952

1.393.099

4.

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki z lat ubiegłych)

§ 955

772.864

5.

Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym

§ 971

1.200.000

6.

Udzielone pożyczki i kredyty

§ 991

192.000

7.

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

§ 992

2.190.726

Razem:

5.185.943

3.582.726


Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXIV/317/06

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 kwietnia 2006 roku

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2006 ROKU

w złotych

L.p.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Klasyfikacja budżetowa

Dział - rozdział

Ogółem środki inwestycyjne na 2006 rok

w tym:

Własne środki budżetowe

Dotacja z GFOŚiGW

Dotacja

ze Starostwa Powiatowego

Obligacje

Kredyty i pożyczki

Środki z Unii Europejskiej

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie

Etap I

-ul. Rajgrodzka

-ul. Żurawia

600-60014

2.280.172

183.863

163.930

700.000

1.232.379

2.

Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie

Etap II

-ul. Mickiewicza

-ul. Wrzosowa

-ul. Raginisa

-ul. Myśliwska - Sarnia

- drogi dojazdowe do Elektrycznego Wyciągu Nart Wodnych i amfiteatru

600-60016

1.838.000

1.838.000

3.

Unowocześnienie i Marketing Kanału Augustowskiego Etap I

630-63003

17.129

17.129

4.

Wykonanie kąpieliska zorganizowanego w strefie brzegowej Jeziora NECKO

630-63003

196.000

196.000

5.

Ciągi komunikacyjne nad Kanałem Augustowskim II Etap

630-63003

2.510.119

99.401

500.000

1.000.000

910.718

6.

Rozbudowa infrastruktury dla potrzeb turystyki aktywnej na pograniczu polsko-białoruskim

630-63003

2.335.928

109.877

500.000

1.726.051

7.

Zakup programu komputerowego – Projekt „Turystyka wędkarska a natura”

630-63003

11.779

2.945

8.834

8.

Wykup nieruchomości

700-70005

70.000

70.000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9.

Partycypacja w budowie budynku mieszkalnego w ramach TBS

700-70095

1.400.000

100.000

1.300.000

10.

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

710-71004

200.000

200.000

11.

Zakup sprzętu komputerowego

750-75095

15.500

15.500

12.

Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji

750-75095

150.000

150.000

13.

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim

750-75095

32.300

32.300

14.

Termomodernizacja Budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Augustowie

801-80101

563.787

170.688

393.099

15.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Gimnazjum Nr 1 w Augustowie

851-85154

110.000

110.000

16.

Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z koncepcją zagospodarowania terenu przy ul. Rybackiej w Augustowie

851-85154

165.220

165.220

17.

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Augustowie

900-90095

1.077.963

434.463

643.500

18.

Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa

921-92195

480.000

480.000

19.

Centrum Tradycji i Kultury Ziemi Augustowskiej

921-92195

25.000

25.000

Razem:

13.478.897

4.400.386

643.500

163.930

3.000.000

1.393.099

3.877.982


Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXIV/317/06

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 kwietnia 2006 roku

Objaśnienia zmian budżetu miasta na 2006 rok

I W zakresie dochodów:

Zwiększenie planu dochodów o 1.207.127 zł wynika z:

- otrzymania środków z Unii Europejskiej z tytułu rozliczeń wydatków z roku 2005, opłaconych ze środków Miasta – 1.085.055 zł

z tego: 529.898 zł dotyczy budowy ulicy Rajgrodzkiej,

459.013 zł budowy ciągów komunikacyjnych nad Kanałem Augustowskim

III Etap,

96.144 zł projektu pola golfowego,

- włączenia do budżetu realizacji projektu „Turystyka wędkarska a natura”, który jest finansowany z programu INTERREG III B w ramach współpracy krajów Rejonu Morza Bałtyckiego: Niemiec, Szwecji, Norwegii, Finlandii, Estonii, Litwy, Łotwy i Polski – planowane środki z Unii Europejskiej 60.512 zł

- porozumienia Nr 5/2006r. w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych zawartego ze Starostą Augustowskim w dniu 7 kwietnia 2006 roku, których koszty w kwocie 61.560 zł będą refundowane z Funduszu Pracy.

II W zakresie wydatków:

Zmniejszenie wydatków o 302 zł dotyczy zmiany dotacji do niepublicznej szkoły podstawowej i gimnazjum. Po otrzymaniu z Ministerstwa Edukacji i Nauki metryczki subwencji oświatowej 2006 dokonano ponownego przeliczenia planowanej dotacji.

Zwiększenie planu wydatków o 1.207.429 zł dotyczy:

- usług komunikacyjnych świadczonych przez PT „NECKO” sp. z o.o. – 70.000 zł,

- wydatków inwestycyjnych na realizację zadania planowanego na lata 2005 – 2006 p.n. „Programu Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie Etap I ul. Rajgrodzka, ul. Żurawia ( poz. 1 wykazu zadań) na kwotę 563.172 zł, planowaną w wydatkach w 2005 roku, a zrealizowaną w 2006 roku,

- zwiększenia wydatków na „Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie Etap III – (poz. 2 wykazu zadań) – 238.000 zł,

- projektu „Turystyka wędkarska a natura” (opis przy dochodach) – 80.683 zł z czego 75% na kwotę 60.512 zł sfinansowane będzie ze środków Unii Europejskiej i 20.171 zł ze środków własnych. Z ogólnej kwoty 11.779 zł przypada na zakup programu komputerowego (poz. 7 wykazu zadań inwestycyjnych),

- zakupu materiałów i wyposażenia w związku z wynajmem pomieszczeń biurowych w budynku Państwowej Straży Pożarnej – 10.947 zł,

- wydatków na promocję tj: na zakup czasu antenowego i emisję spotów reklamowych o Augustowie w telewizji TVN – 29.890 zł, na zwiększoną składkę członkowską w Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej przeznaczoną na opracowanie „Strategii zintegrowanego markowego produktu „Kanał Augustowski jako element produktu międzynarodowego” – 25.400 zł,

- wydatków na świadczenia, które będą wypłacane bezrobotnym za wykonane prace społecznie użyteczne - 102.600 zł z czego 61.560 zł zostanie zrefundowane z Funduszu Pracy, a 41.040 zł ze środków własnych Miasta,

- wydatków na dokumentację dotyczącą przyszłych inwestycji 50.000 zł (poz. 12 wykazu zadań),

- remontu pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Tytoniowej 12 – 35.000 zł,

- korekty składki członkowskiej na 2006 rok Związku Komunalnego „Biebrza” – 1.737 zł.

III Przychody zwiększa się o 90.000 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych, natomiast rozchody o tę samą kwotę w pozycji udzielone pożyczki, z przeznaczeniem na pożyczki Wspólnotom Mieszkaniowym na prace remontowe. Deficyt budżetowy w wysokości 1.603.217 zł pozostaje niezmieniony.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2006-05-09

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2006-05-09