Zarządzenie Burmistrza Miasta Augustowa z dn. 29.03.2005 r.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Augustowa z dn. 29.03.2005 r.w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2004 rok.

zarządzenie nr 227/05

burmistrza miasta augustowa

z dnia 29 marca 2005 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2004 rok.

Na podstawie art. 136 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz.1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703) Burmistrz Miasta Augustowa zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004 rok wraz z załącznikami, według których:

1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 44.702.680 zł;

2) wykonanie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do sprawozdania 45.805.034 zł;

3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 47.260.678 zł;

4) wykonanie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do sprawozdania 46.205.837 zł.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać Radzie Miejskiej w Augustowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz

Miasta Augustowa

Leszek Cieślik

Burmistrz Miasta

Augustowa

Sprawozdanie

z wykonania budżetu

Miasta Augustowa

za 2004 rok

Augustów, marzec 2005 rok

SPIS TREŚCI

I. WPROWADZENIE str. 4

II. DOCHODY BUDŻETU MIASTA str. 4 – 11

III. WYDATKI BUDŻETU MIASTA str. 11 – 38

IV. ZAKŁAD BUDŻETOWY, ŚRODKI SPECJALNE I FUNDUSZ CELOWY str. 38 – 41

V. PRZYCHODY I ROZCHODY, WYNIK FINANSOWY str. 41 – 42

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Nr 1 Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2004 rok w szczegółowości dział – rozdział – paragraf. str. 43 – 54

Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2004 rok w szczegółowości dział – rozdział – paragraf. str. 55 – 73

Nr 3 Struktura dochodów i wydatków według działów w 2004 roku. str. 74

Nr 4 Realizacja planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków dotyczących zadań zleconych w 2004 roku w szczegółowości dział – rozdział – paragraf. str. 75 – 77

Nr 5 Przychody i wydatki środków specjalnych za 2004 rok. str. 78

I WPROWADZENIE

Rada Miasta Augustów Uchwałą Nr XIV/120/03 z dnia 30 grudnia 2003 roku przyjęła:

- plan dochodów budżetu miasta w wysokości 47.381.354 zł,

- plan wydatków w wysokości 49.398.939 zł.

Z planowanych dochodów 2.182.415 zł przeznaczono na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Deficyt w kwocie 4.200.000 zł miał być pokryty przychodami pochodzącymi z obligacji.

W trakcie roku 2004 budżet był wielokrotnie zmieniany uchwałami Rady Miasta i zarządzeniami Burmistrza. Powodem zmian były różnice w subwencji, w przyznanych dotacjach – szczególnie na nowe zadania, korekty w zadaniach inwestycyjnych, które miały być współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Zmiany wynikały również z potrzeby dostosowania planu do faktycznych, aktualnych potrzeb Miasta.

Na koniec roku plan dochodów budżetowych stanowił kwotę 44.702.680 zł, plan wydatków 47.260.678 zł.

Spłaty pożyczek i kredytów w wysokości 1.850.736 zł miały być dokonane z dochodów w kwocie 442.002 zł i z wolnych środków z lat poprzednich w wysokości 1.408.734 zł.

Deficyt budżetowy w kwocie 3.000.000 zł planowano pokryć z kredytu – 800.000 zł i z obligacji – 2.200.000 zł.

Regionalna Izba Obrachunkowa nie stwierdziła nieprawidłowości w podejmowanych przez Radę Miasta uchwałach i zarządzeniach Burmistrza Miasta dotyczących zagadnień związanych z budżetem miasta.

Wykonanie budżetu za 2004 rok przedstawia się następująco:

- dochody 45.805.034 zł, co stanowi 102,5 % planu,

- wydatki 46.205.837 zł, co stanowi 97,8 % planu.

Ich realizacja odbywała się zgodnie z planami finansowymi jednostek budżetowych i kwartalnymi harmonogramami, ustalanymi zarządzeniami Burmistrza Miasta.

Spłata pożyczek i kredytów nastąpiła w wysokości i ze źródeł jak w planowanym budżecie.

II DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Plan dochodów na 2004 rok, zmniejszony w ciągu roku o 2.678.674 zł do 44.702.680 zł został zrealizowany w 102,5 % w kwocie 45.805.034 zł.

Wykonanie w szczegółowości dział – rozdział – paragraf z uwzględnieniem planu uchwalonego 30 grudnia 2003 roku i po zmianach, przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

W związku z tym, że 1 stycznia 2004 roku weszła w życie ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.s.t.) łatwiej będzie można zaobserwować zmiany w dochodach w porównaniu do poprzednich lat, omawiając je według źródeł pochodzenia.

L.p.

Rodzaj dochodów

Plan na 2004 rok

Wykonanie za 2004 rok

Na początku roku I wersja

Po zmianach na 31.12.2004 r.

Kwota w zł

Udział %

Kwota w zł

Udział %

Kwota w zł

Udział %

1

Dochody własne

26.112.358

55,1

27.304.148

61,1

28.454.893

62,1

2

Dotacje

2.304.490

4,9

5.365.970

12,0

5.317.579

11,6

3

Subwencje

12.146.256

25,6

12.032.562

26,9

12.032.562

26,3

4

Środki z Unii Europejskiej

6.818.250

14,4

Ogółem:

47.381.354

100,0

44.702.680

100,0

45.805.034

100,0

1. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne stanowią najważniejsze i największe źródło dochodów ogółem z udziałem: w planie 61,1 % i wykonaniu 62,1 % na kwotę 28.454.893 zł tj o 1.150.745 zł większą niż planowano.

W założeniach nowej ustawy o dochodach j.s.t. leżało przede wszystkim zwiększenie dochodów własnych, bo to decyzje samorządu mają największy wpływ na ten rodzaj dochodów, jak również na kierunki ich wydatkowania.

Dla porównania w 2003 roku dochody własne stanowiły kwotę 23.017.747 zł z udziałem w dochodach ogółem 37,5 %.

Na dochody własne składają się kolejno według wielkości: dochody z podatków i opłat, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody z majątku i pozostałe dochody własne.

1) dochody z podatków i opłat

Z podatków i opłat wpłynęło do kasy miejskiej 12.356.422 zł w porównaniu do planu 11.650.520 zł. Wzrost – to 7,8 % na kwotę 705.902 zł, a w odniesieniu do roku poprzedniego – 3,4 % i 403.151 zł.

Największymi pozycjami są: podatek od nieruchomości w wysokości 9.102.746 zł, zrealizowany w 103,4 % planu, następnie wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 717.621 zł i 119,6 % wielkości planowanej, podatek od czynności cywilnoprawnych – 603.537 zł – 111,8 %, podatek od środków transportowych – 522.455 zł i 100,5% planu oraz wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 483.192 zł – 134,4 % planu.

Zmiana planu w trakcie roku dotyczyła jedynie zwiększenia o 72.822 zł wpływów z opłaty skarbowej.

Wykonanie poniżej 100 % ma miejsce w podatku od posiadania psów – 85,1 %, wpływach z opłaty targowej – 94,3 %, opłaty administracyjnej – 97,3 % i karty podatkowej – 95,5 %. Powtórzyła się więc sytuacja z roku 2003 (za wyjątkiem opłaty administracyjnej) a i przyczyny pozostały takie same tj. problemy z egzekucją podatku od posiadania psów, mniejsze znaczenie handlowe targowiska miejskiego, zanikające opodatkowanie w formie karty podatkowej.

Pozostałe podatki i opłaty zostały zrealizowane z nadwyżką.

W wyniku uchwalenia na 2004 rok niższej niż maksymalna stawki podatku od nieruchomości za 1 m² gruntów pozostałych (max 0,31 zł – obowiązująca 0,15zł), za 1 m² budynków pozostałych (max 5,82 zł – przyjęta 4,83 zł) oraz 1,5 % (maksymalna 2 %) od niektórych budowli – skutki obniżenia, wykazywane w sprawozdaniu z wykonania podstawowych dochodów podatkowych wyniosły 892.771 zł, natomiast zastosowanie niższych stawek w podatku od środków transportowych przyniosło skutek w kwocie 465.199 zł.

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, zwolnień i umorzeń w podatkach i opłatach w 2004 roku stanowią kwotę 740.025 zł, z tego najwięcej, bo 737.426 zł dotyczy podatku od nieruchomości, w tym od osób prawnych 633.824 zł i osób fizycznych 103.602 zł.

Wpływy z podatków mogłyby być wyższe, gdyby nie zadłużenie, szczególnie w podatku od nieruchomości. Wynosi ono na koniec 2004 r. 1.757.104 zł, co oznacza niewielki, bo o 28.565 zł spadek w porównaniu do roku poprzedniego. Podejmowane działania windykacyjne nie przynoszą wyraźnego skutku finansowego. W 2004 roku wystawiono podatnikom podatku od nieruchomości 2.044 upomnienia, 628 tytułów wykonawczych, wysłano 2 zgłoszenia do Komornika Sądowego w związku z obwieszczeniem o licytacji nieruchomości.

Na koniec roku zaległości w podatku od nieruchomości występowały u 19 podatników – osób prawnych (na 125 ogółem) i 221 osób fizycznych (na 6.231 podatników ogółem).

Przyczyny takiej sytuacji są złożone m.in. – postępowanie restrukturyzacyjne, ogłoszenie upadłości, przejściowa trudna sytuacja finansowa oraz zubożenie społeczeństwa.

Dział 756, w którym ujęte są omawiane pozycje w strukturze dochodów (załącznik Nr 3 do sprawozdania) zajmuje pierwsze miejsce z udziałem w dochodach ogółem 46,6 %.

2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane udziały w wysokości 8.906.333 zł zostały zrealizowane w 100,2 % w kwocie 8.920.547 zł, z której na podatek dochodowy od osób fizycznych przypada kwota 8.593.294 zł (97,7 % planu) a na podatek dochodowy od osób prawnych 327.253 zł (305,8 %)

Właśnie w tej grupie dochodów ma miejsce znaczny wzrost dochodów – o 3.163.712 zł w porównaniu do roku 2003. Ma to źródło w ustawowym zwiększeniu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze Augustowa z 27,6 % do 35,72 % w 2004 r. oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych od podatników posiadających siedzibę w Augustowie z 5 % do 6,71 %.

Po raz pierwszy od kilku lat plan udziałów w podatkach ogółem został zrealizowany w 100 %.

3) dochody z majątku

Plan dochodów z majątku, zwiększony o 919.893 zł do 5.576.344 zł, został wykonany w 105,7 % w kwocie 5.893.831 zł.

W porównaniu do roku ubiegłego wzrost tego źródła dochodów stanowi kwotę 1.687.653 zł.

Największe wpływy osiągnięto z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. (§ 0750) – 2.959.426 zł – 109,3 % planu, z czego 2.624.586 zł dotyczy dochodów z czynszów za lokale komunalne administrowane przez Augustowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KODREM” Sp. z o.o.

Następne pod względem wielkości są dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 0770) – 2.308.823 zł – 100,4 % planu, osiągnięte w wyniku sprzedaży 16 nieruchomości na ogólną kwotę 2.066.361 zł (w tym przy ul. Hotelowej – 1.023.190 zł), 4 nieruchomości na uzupełnienie – 78.216 zł, 7 lokali mieszkalnych – wpływy 155.114 zł oraz zwrotu 2 nieruchomości 9.137 zł.

Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste (§ 0470) wpłynęła do budżetu kwota 303.159 zł (101,1 % planu).

Dochody z majątku powiększyła też kwota 222.750 zł (dział 900 rozdział 90095 § 0730) z tytułu udziału w zysku Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „GIGA” Sp. z o.o.

4) pozostałe dochody własne

Plan tych dochodów, w wysokości 1.170.951 zł został wykonany w 109,7 % tj. w kwocie 1.284.093 zł.

Największą pozycją w tej grupie dochodów są wpływy z usług (§ 0830) realizowane przez jednostki budżetowe – głównie przedszkola.

Plan w wysokości 879.591 zł został wykonany w 96,3 % na kwotę 847.407 zł, w tym przedszkola 502.590 zł – 99,3 % planu. Niewielkie odchylenia od planu wystąpiły we wszystkich jednostkach, z wyjątkiem Żłobka.

Znaczne przekroczenie planu wystąpiło w drugiej, pod względem wielkości, pozycji dochodów własnych tj. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat i oprocentowania środków na rachunkach. Wykonanie stanowi kwotę 247.341 zł w porównaniu do planu, zwiększonego w ciągu roku o 99.688 zł, w wysokości 164.688 zł.

Pozostałe dochody własne dotyczą dochodów ujętych w §§ 0570, 0580 i 0970 wpływy z różnych dochodów.

Na uwagę zasługuje, co prawda niewielkie – 6.399 zł, ale nowe źródło dochodów, związane z realizacją przez j.s.t. dochodów z zadań zleconych.

2. DOTACJE

Planowane dotacje w I wersji budżetu zamykały się kwotą 2.304.490 zł. Po zwiększeniu w ciągu roku o 3.061.480 zł wykonanie wynosi 5.317.579 zł. Stanowią one 11,6 % całości zrealizowanych dochodów.

Nie można odnieść tej wielkości do roku poprzedniego, ponieważ w 2004 roku zaszły w tej grupie dochodów poważne zmiany.

Część z nich wynika z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, inne uregulowania wprowadza też ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach j.s.t.

1) dotacje na zadania zlecone

Na planowana kwotę dotacji 4.247.438 zł wykonanie wynosi 4.199.210 zł. Realizacja planu zadań zleconych w zakresie dochodów i wydatków w szczegółowości dział – rozdział – paragraf przedstawiona jest w załączniku Nr 4 do sprawozdania.

Najwyższy udział w otrzymanych dotacjach – 89,1 % – mają dotacje w dziale 852 „Pomoc społeczna” na kwotę 3.741.732 zł.

Szczegółowo zmiany w finansowaniu zadań w pomocy społecznej przy pomocy dotacji celowych zostały omówione w obszernym „Sprawozdaniu z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2004 rok”, przedstawionym na sesji Rady Miejskiej w dniu 14 marca 2005 roku. Stąd też w tym sprawozdaniu zostaną jedynie zasygnalizowane sprawy najważniejsze.

Samorządy od 1 maja 2004 r. zostały obarczone nowym zadaniem zleconym jakim jest ustalanie uprawnień oraz wypłata świadczeń rodzinnych. Zostało ono powierzone do realizacji Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej (MOPS). Planowana dotacja celowa, o którą w trakcie roku został zwiększony budżet to kwota 2.759.606 zł, dotacja zrealizowana – 2.711.938 zł.

Do 30 kwietnia 2004 roku utrzymywanie ośrodków pomocy społecznej w zakresie pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej zleconej gminie – było zadaniem zleconym, finansowanym dotacją celową. Planowana roczne dotacja na ten cel w kwocie 490.000 zł została zmniejszona z przyczyn j.w. do kwoty 184.061 zł i w takiej wysokości przekazana do budżetu miasta.

Pozostałe zadania zlecone, na które Miasto otrzymało dotacje to:

- finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 282.000 zł,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 15.900 zł,

- zasiłki i pomoc w naturze – 454.382 zł,

- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – do 30 kwietnia – 4.451 zł,

- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 89.000 zł.

Na uwagę zasługuje fakt zmiany w finansowaniu oświetlenia ulic, dla których Miasto nie jest zarządcą. Od 1 stycznia wydatki na ten cel pokrywane są ze środków własnych. Kwota 215.874 zł wykazana w sprawozdawczości w dziale 900 „Gospodarka komunalna” dotyczy zwrotu wydatków poniesionych w 2003 roku, na które zabrakło w poprzednim roku środków w budżecie państwa. O tę kwotę są wyższe planowane dotacje od wydatków.

Oprócz dotacji przekazywanych przez Podlaski Urząd Wojewódzki, Miasto otrzymało również dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację list wyborców – 4.740 zł i wybory do Parlamentu Europejskiego – 35.864 zł.

2) dotacje na zadania własne

O dotacje na zadania własne budżet miasta został zwiększony w ciągu roku.

Planowana kwota 784.001 zł, wykorzystana 783.838 zł.

Dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zamknęły się kwotą 777.738 zł z czego na pomoc społeczną wpłynęło 771.103 zł.

Z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Miasto otrzymało dotację w wysokości 6.100 zł na dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej.

3) dotacje na zadania w ramach porozumień

Planowane i otrzymane dotacje w wysokości 37.900 zł dotyczyły:

- remontu cmentarza wojennego – 9.000 zł,

- realizacji programu „Jaś Wędrowniczek” dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 15.000 zł,

- realizacji „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” – 4.500 zł,

- programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa” – 4.400 zł,

- powierzenia przez Powiat Augustowski Augustowskim Placówkom Kultury wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej 5.000 zł.

4) dotacje z funduszy celowych

Planowane, po korekcie w trakcie roku, dotacje w wysokości 296.631 zł zostały wykonane w 100 %.

Miasto otrzymało je z funduszy:

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 221.921 zł z przeznaczeniem na zwrot poniesionych nakładów ze środków własnych w 2003 r. na realizację inwestycji „Unowocześnienie i Marketing Kanału Augustowskiego”,

- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 66.710 zł na realizację programu p.n. „Pegaz 2003” z przeznaczeniem na zakup samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej,

- z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 8.000 zł – do budżetu na dofinansowanie budowy Powiatowego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych.

3. SUBWENCJE

Miasto otrzymało w 2004 roku subwencje w wysokości planowanej w kwocie 12.032.562 zł. Stanowią one, z udziałem 26,3 %, ważne źródło dochodów ogółem.

Po uchwaleniu budżetu państwa, Minister Finansów powiadomił Miasto o zmniejszeniu części oświatowej subwencji o 121.851 zł, a w ciągu roku otrzymaliśmy decyzję o przyznaniu części rekompensującej subwencji ogólnej w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w II półroczu 2003 r. – 8.157 zł.

Od 1 stycznia 2004 roku zgodnie z art. 7 ustawy o dochodach j.s.t. obowiązuje nowa konstrukcja subwencji ogólnej. Otrzymana subwencja ogólna składa się z części:

- oświatowej 11.177.765 zł,

- rekompensującej 8.157 zł,

- wyrównawczej 380.846 zł,

- równoważącej 465.794 zł.

Pomimo zwiększenia w 2004 roku zakresu wydatków w oświacie, które powinna pokryć subwencja (odpisy za ZFŚS, 4-a godzina zajęć z wychowania fizycznego dla uczniów V i VI klas szkół podstawowych, waloryzacja wynagrodzeń) wielkość części oświatowej subwencji ogólnej w porównaniu do 2003 roku uległa zmniejszeniu o 261.425 zł. Powoduje to konieczność zaangażowania coraz większych środków własnych, o czym będzie mowa w wydatkach na oświatę.

4. ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ

W I wersji budżetu zakładano dochody ze środków Unii Europejskiej w wysokości 6.818.250 zł jako źródło współfinansowania zadań inwestycyjnych:

- dz. 630 „Unowocześnienie i Marketing Kanału Augustowskiego Etap II” – 4.493.250 zł,

- dz. 900 „Budowa Stacji Uzdatniania Wody” – 1.200.000 zł,

- dz. 921 „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Augustowa” 1.125.000 zł.

W związku z przesunięciem terminów rozpatrywania wniosków o współfinansowanie inwestycji ze środków strukturalnych oraz zmianie inwestora budowy Stacji Uzdatniania dokonano korekty tego źródła dochodów w ciągu roku i na koniec 2004 roku dochody ze środków z Unii Europejskiej nie występują.

III WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Plan wydatków, zmniejszony w ciągu roku o 2.138.261 zł do wysokości 47.260.678 zł został zrealizowany w 97,8 % na kwotę 46.205.837 zł, z tego na wydatki bieżące przypada 40.146.378 zł – 98,8 % planu i 86,9 % udziału w wydatkach ogółem, natomiast na wydatki majątkowe 6.059.459 zł – 91,6 % wielkości planowanej, z udziałem w wydatkach ogółem 15,1 %.

W porównaniu do roku poprzedniego nastąpił znaczny spadek nakładów na inwestycje, co związane jest z przesunięciem realizacji niektórych zadań na rok 2005.

Największa kwota wydatków dotyczy działu 801 „Oświata i wychowanie”. Ich udział w wydatkach ogółem wynosi 40,2 %. Kolejne miejsca, pod względem wielkości, zajmują wydatki w dziale 852 „Pomoc społeczna” – 16,2 %, w dziale 600 „Transport i łączność” – 10 % i w dziale 750 „Administracja publiczna” z udziałem 9 %.

Strukturę dochodów i wydatków budżetowych według działów przedstawia załącznik Nr 3 do sprawozdania.

Realizację planu wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 2 do sprawozdania.

Wykonanie wydatków w roku 2004 przedstawia się następująco:

1. DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Wydatki w kwocie 12.511 zł stanowią 98,5 % planu i dotyczą:

- dotacji na wykonywanie prac konserwacyjnych urządzeń wodnomelioracyjnych powiązanych swoim oddziaływaniem z siecią kanalizacji deszczowej miasta 10.500 zł – 100,0 % planu,

- 2 % wpływów z podatku rolnego przekazanych na rzecz Izb Rolniczych 2.011 zł – 91,4 % planu.

2. DZIAŁ 020 „LEŚNICTWO”

Na gospodarkę leśną wydatkowano kwotę 9.901 zł tj. 49,5 % planu rocznego.

Prace w lesie komunalnym dotyczyły robót pielęgnacyjnych na uprawach starszych o pow. 2,20 ha i młodnikach o pow. 0,70 ha. Wykonano trzebież i cięcia sanitarne oraz zrąb na pow. 0,70 ha, na którym posadzono sadzonki.

3. DZIAŁ 600”TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Wykonane wydatki w wysokości 4.620.932 zł stanowią 95 % planu, zwiększonego w trakcie roku o 1.628.300 zł do kwoty 4.865.300 zł.

W porównaniu do roku ubiegłego nastąpił znaczny, bo o 2.756.246 zł, wzrost wydatków w tym dziale, z którego finansowane są usługi transportowe i w zakresie dróg publicznych.

Na zakup usług komunikacyjnych Miasto wydatkowało w 2004 roku kwotę 1.250.000 zł. PT ”NECKO” sp. z o.o., które świadczyło usługi komunikacji miejskiej obsługiwało, tak jak w latach poprzednich, 8 linii o długości 54 km, z 40 km tras.

Pozytywnym zjawiskiem w omawianym okresie było zahamowanie kilkuletniej tendencji spadku ilości przewiezionych pasażerów. Szacunkowo w roku 2004 przewieziono około 502 tys. pasażerów, w porównaniu do roku poprzedniego – 470 tys.

Lepsza sytuacja finansowa PT „NECKO” sp. z o.o. pozwoliła na wysokie, bo w kwocie 1.330.666 zł, nakłady inwestycyjne, które dotyczyły:

- posadowienia 3 nowych wiat przystankowych podświetlanych przy ul. 29 Listopada,

- modernizacji wiaty przystankowej poprzez podświetlenie gabloty przy ul. 29 Listopada,

- zakupu dwóch fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych NEOPLAN SOLARIS 10.

Na drogi wydatkowano ogółem kwotę 3.370.932 zł tj. 93,2 % planu rocznego w wysokości 3.615.300 zł. Dotyczyły one wydatków bieżących – 302.795 zł i inwestycyjnych – 3.068.137 zł.

W ramach wydatków bieżących przekazano do Powiatu Augustowskiego na podstawie porozumienia z dnia 12.07.2004 r. dotację w kwocie 40.000 zł na wykonanie chodnika oraz parkingów po prawej stronie ul. Hożej od ul. Ks. Skorupki do ul. Licealnej.

Na remonty bieżące dróg, łącznie z remontami kanalizacji deszczowej wydatkowano 262.795 zł. Największe nakłady, bo 110.816 zł (w tym 45.000 zł finansowane ze środka specjalnego) poniesiono na remont ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich, w której przebudowano nawierzchnię jezdni, wykonano chodnik, wjazdy bramowe i zatoki postojowe.

Na profilowanie i zagęszczenie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej w dzielnicach Wypusty., Borki, Limanowskiego, Lipowiec, Ślepsk, Glinki i nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych wydatkowano 64.341 zł.

Pozostałe remonty bieżące dotyczyły utwardzenia żużlem dróg wewnętrznych gruntowych, naprawy uszkodzonych nawierzchni dróg miejskich, konserwacji bieżącej sieci kanalizacji deszczowej, wykoszenia wraz z odmuleniem rowów otwartych kanalizacji deszczowej, odnowy oznakowania poziomego i bieżącego utrzymania oznakowania pionowego.

Nakłady inwestycyjne planowane w § 6050 w wysokości 3.188.300 zł zostały poniesione w kwocie 2.948.353 zł, na niżej wymienione zadania:

1) Budowa ulicy Storczykowej i Bluszczowej

Roboty budowlano – montażowe zostały wykonane w okresie 30.06.2004 r. – 04.10.2004 r. wg umowy z Augustowskim Przedsiębiorstwem Drogowym S.A.

Wykonany zakres rzeczowy zadania jest następujący:

a) roboty drogowe na ulicy Storczykowej:

- krawężnik uliczny betonowy – 1.704,10 mb,

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego – 5625,10 m²,

- nawierzchnia chodników z płyt betonowych – 2.703,60 m²,

- nawierzchnia wjazdów bramowych z kostki betonowej kolorowej POLBRUK – 951,30 m²,

- nawierzchnia zatok postojowych z kostki betonowej kolorowej POLBRUK – 237,72 m²,

b) roboty drogowe na ulicy Bluszczowej:

- krawężnik uliczny betonowy – 843,60 mb,

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego – 2.721,60 m²,

- nawierzchnia chodników z płyt betonowych – 1.013,70 m²,

- nawierzchnia wjazdów bramowych z kostki betonowej kolorowej POLBRUK – 530,10 m²,

c) kanalizacja deszczowa na ulicy Storczykowej:

- rurociąg fi 500 PCV – 127,80 mb, fi 300 PCV – 146,90 mb, fi 200 PCV – 227,85 mb, studzienki kanalizacyjne fi 1200 – 9 szt., wypusty deszczowe fi 500 – 29 szt.,

d) kanalizacja deszczowa na ulicy Bluszczowej:

- rurociąg fi 300 PCV – 32,90 mb, fi 200 PCV – 54,00 mb, studzienki kanalizacyjne fi 1200 – 1 szt., wypusty deszczowe fi 500 – 12 szt.,

e) kanalizacja deszczowa na ulicy Liliowej:

- rurociąg fi 300 PCV – 89,30 mb, fi 200 PCV – 67,70 mb, studzienki kanalizacyjne fi 1200 – 4 szt., wpusty deszczowe fi 500 – 9 szt.,

f) roboty energetyczne:

- przebudowa linii kablowych SN, przebudowa linii napowietrznej nn: ulica Bluszczowa, ulica Storczykowa, ulica Liliowa,

- linia kablowa oświetleniowa,

g) roboty telekomunikacyjne:

- przebudowa kanalizacji rozdzielczej, przebudowa kabli rozdzielczych.

Na planowane nakłady w 2004 roku 1.960.000 zł, poniesione wynoszą 1.837.697 zł (od początku realizacji – 1.850.938 zł) z czego 1.400.000 zł pokryły środki z emisji obligacji komunalnych.

2) Budowa ulic Pełnikowej, Liliowej, i Kalinowej

Roboty budowlano – montażowe zostały wykonane w okresie: 24.08.2004 r. – 19.11.2004 r., w/g umowy z Augustowskim Przedsiębiorstwem Drogowym S.A.

Wykonany zakres rzeczowy zadania jest następujący:

a) roboty drogowe na ulicy Liliowej:

- krawężnik uliczny betonowy – 483,80 mb,

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego – 1361,00 m2,

- nawierzchnia chodników z płyt betonowych – 486,00 m2,

- nawierzchnia wjazdów bramowych z kostki betonowej kolorowej POLBRUK – 186,40 m2,

- nawierzchnia zatoki postojowej z kostki betonowej kolorowej POLBRUK – 141,00 m2,

b) roboty drogowe na ulicy Pełnikowej:

- krawężnik uliczny betonowy – 423,50 mb,

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego – 900,00 m2,

- nawierzchnia chodników z płyt betonowych – 662,00 m2,

- nawierzchnia wjazdów bramowych i terenu przed kaplicą z kostki betonowej kolorowej POLBRUK – 710,80 m2,

- nawierzchnia parkingu z kostki betonowej kolorowej POLBRUK – 895,40 m2,

c) roboty drogowe na ulicy Kalinowej:

- krawężnik uliczny betonowy – 290,00 mb,

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego – 934,60 m2,

- nawierzchnia chodników z płyt betonowych – 355,40 m2,

- nawierzchnia wjazdów bramowych i drogi wewnętrznej dojazdowej do posesji ul. Kalinowa 8 z kostki betonowej kolorowej POLBRUK – 469,80 m2,

d) kanalizacja deszczowa na ulicy Pełnikowej i parkingu:

- rurociąg fi 200 PCV – 22,90 mb, studzienki kanalizacyjne fi 1200 – 3 szt., wpusty deszczowe fi 500 – 5 szt.,

e) kanalizacja deszczowa na ulicy Kalinowej do ulicy Bagiennej:

- rurociąg fi 300 PCV – 95,45 mb fi 200 PCV – 93,45 mb, studzienki kanalizacyjne fi 1200 – 4szt, wpusty deszczowe fi 500 – 7 szt.

W 2004 r. na planowane nakłady w kwocie 1.070.000 zł, wykonanie wynosi 984.645 zł (od początku realizacji 997.886 zł) sfinansowane w części na kwotę 800.000 zł z emisji obligacji komunalnych.

3) Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych – Etap I

Na prace związane z przygotowaniem do realizacji zadań inwestycyjnych:

- Ulica Rajgrodzka przebicie (od ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Polną),

- Ulica Rajgrodzka (od ul. Jana Pawła II do drogi wojewódzkiej nr 664),

- Ulica Żurawia,

wydatkowano w 2004 roku kwotę 24.546 zł, w porównaniu do planu 43.300 zł.

4) Przebudowa ulicy Konwaliowej

Roboty budowlano – montażowe zostały wykonane w okresie: 28.09.2004 r. – 12.10.2004 r., w/g umowy z Augustowskim Przedsiębiorstwem Drogowym S.A.,

Wykonany zakres rzeczowy zadania jest następujący:

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego – 1.269,70 m2

- nawierzchnia chodników z płyt betonowych z odzysku 124,98 m2, chodników z płyt betonowych nowych – 159,12 m2,

- nawierzchnia wjazdów bramowych z kostki betonowej kolorowej POLBRUK z odzysku, 27,42 m2, wjazdów bramowych z kostki betonowej kolorowej POLBRUK – 153,75 m2.

Poniesiono nakłady finansowe w wysokości 101.465 zł w porównaniu do planowanych 115.000 zł.

W 2004 roku Miasto współfinansowało 2 zadania inwestycyjne:

1) Przebudowę nawierzchni drogi gminnej łączącej drogę krajową Nr 16 z drogą wojewódzką Nr 664

Roboty drogowe zostały wykonane na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku a Gminą Miasto Augustów z dnia 17.03.2004 r. Wykonawcą robót było Augustowskie Przedsiębiorstwo Drogowe S.A.

Wykonany zakres rzeczowy zadania jest następujący:

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego – 3.780 m2

- pobocza z kruszywa naturalnego – 1.800 m2

Planowano nakłady na to zadanie – 90.000 zł, poniesiono – 89.784 zł.

2) Budowę nawierzchni drogi gminnej Mazurki

Roboty drogowe zostały wykonane na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Wójtem Gminy Augustów a Burmistrzem Miasta Augustów z dnia 16.08.2004 r. Wykonawcą robót było Augustowskie Przedsiębiorstwo Drogowe S.A.

Wykonany zakres rzeczowy zadania jest następujący:

- warstwa wyrównawcza z mieszanki kruszywowej – 4.999,60 m2,

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego – 4.741 m2.

Poniesione i planowane nakłady finansowe to kwota30.000 zł.

4. DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”

Plan wydatków ustalony w kwocie 6.618.252 zł, następnie zmniejszony w wyniku przesunięcia realizacji zadań inwestycyjnych na 2005 rok do 747.854 zł został zrealizowany w wysokości 536.228 zł tj. w 71,7 %.

W porównaniu do poprzedniego roku nastąpiło zmniejszenie udziału wydatków działu 630 w wydatkach ogółem z 46 % do 1,2 %.

Z ogólnej kwoty przypada na wydatki bieżące 326.015 zł – 97,6 % planu rocznego, dotacje 168.550 zł – 99,4 % planu na wydatki inwestycyjne 210.213 zł – 50,8 % wielkości planowanej.

Działania promocyjne Miasta były prowadzone przez samorząd – wydatkowano na ten cel 157.465 zł jak również organizacje, których wnioski zostały zaakceptowane i otrzymały one na ten cel dotacje, a mianowicie:

- Augustowska Organizacja Turystyczna 152.000 zł,

- Augustowskie Towarzystwo Kajakowe 5.000 zł,

- Augustowskie Towarzystwo Numizmatyczne 2.000 zł,

- Oddział PTTK w Augustowie 2.550 zł,

- Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Studzienicznej 7.000 zł.

Dotacji udzielano na podstawie umów, z których realizacji wszystkie podmioty rozliczyły się.

Działania mające na celu promocję Augustowa były prowadzone poprzez:

- reklamę w mediach,

- udział w targach turystycznych,

- współfinansowanie dużych miejskich imprez kulturalnych,

- wykonanie i zakupy materiałów promocyjnych i gadżetów reklamowych,

- organizację Biznes Forum.

Wydatki bieżące w dziale 630 obejmują również opłacone składki z tytułu uczestnictwa Miasta w:

- Augustowskiej Organizacji Turystycznej 1.000 zł,

- Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej 9.000 zł.

Działania Miasta i Augustowskiej Organizacji Turystycznej w dziedzinie promocji przyniosły nagrody i wyróżnienia: nagrodę Marszałka Województwa Podlaskiego w kategorii „Najlepsza Promocja Samorządu Lokalnego”, wyróżnienie Wojewody Podlaskiego w kategorii „Najlepsza Oferta Przyjazdowa” i wyróżnienie w konkursie na „Najlepszy Polski Produkt Turystyczny” na targach „Lato 2004” w Warszawie.

Wydatki inwestycyjne w 2004 roku dotyczyły zadań:

- „Unowocześnienie i Marketing Kanału Augustowskiego Etap I” – planowana i wykonana kwota 28.734 zł dotyczy kosztów obsługi gwarancyjnej zadania,

- „Unowocześnienie i Marketing Kanału Augustowskiego Etap II” – wartość zadania I wersji budżetu zamykała się kwotą 6.350.573 zł, po korekcie spowodowanej przesunięciem terminu składania wniosków aplikacyjnych o fundusze strukturalne w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), została zmniejszona do kwoty 370.000 zł, a zrealizowana w wysokości 167.019 zł.

Wydatki w 2004 roku związane były z przygotowaniem dokumentacji technicznej opinii, uzgodnień i innych niektórych opracowań.

- „Wykonanie kąpieliska zorganizowanego w strefie brzegowej Jeziora Necko” – planowane nakłady 15.000 zł – poniesione na projekt techniczny 14.460 zł.

5. DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Plan wydatków, po zwiększeniu o 1.001.252 zł, do kwoty 3.977.752 zł został wykonany w wysokości 3.965.557 zł tj. w 99,7 %.

Wydatki działu 700, z udziałem 8,6 %, zajmują czwartą pozycję w wydatkach ogółem. Składają się na nie:

a) wydatki związane z administrowaniem przez TBS „KODREM” Sp. z o.o. zasobami komunalnymi – 3.004.405 zł – 100 % planu, z tego:

- zaliczki na wspólnoty mieszkaniowe 1.955.000 zł,

- wynagrodzenie zarządcy za administrowanie 222.570 zł,

- prace konserwacyjne – naprawy bieżące i awarie 253.195 zł,

- prace remontowe (w budynkach przy ul. W. Polskiego 2,13,15, Kilińskiego 11, Tytoniowej 8b, 3 Maja 29 i 31) 282.557 zł,

- wydatek inwestycyjny wniesienie wkładu do TBS „KODREM” 69.102 zł,

b) wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – 886.787 zł – 99,5 % planu, które dotyczą:

- usług geodetów, rzeczoznawców, ogłoszeń w prawie 16.533 zł,

- opłat za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej i rolnej, opłaty sądowe 50.425 zł

- nabycia nieruchomości – 819.829 zł – 100 % planu,

c) pozostała działalność, na którą wydatkowano 74.365 zł tj. 90,8 % planu rocznego, z tego:

- na realizację przez MOPS programu „Romowie wśród nas” 5.000 zł – 100 % planu,

- przewóz i ustawienie kontenerów socjalnych 2.500 zł – 100 % planu,

- rozbiórkę budynku mieszkalnego przy ul. W. Polskiego 8 24.400 zł – 100 % planu,

- wydatek inwestycyjny na dokumentację projektowo – kosztorysową na nadbudowę budynku mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej 17 42.465 zł – 84,9 % planu.

6. DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Planowane wydatki w kwocie 139.424 zł zostały wykonane w wysokości 100.664 zł tj. w 72,2 %, z której na plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano 83.186 zł – 69,7 % wielkości planowanej i na cmentarze 17.478 zł – 87 % planu.

W roku 2004 uchwalono dwa miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, kontynuowano prace również nad dwoma planami oraz rozpoczęto procedurę planistyczną siedmiu nowych planów.

a) plany uchwalone w 2004 r.:

- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Lipowiec w Augustowie w odniesieniu do terenów położonych przy ul. Modrzewiowej,

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w centrum między ulicami: Mostową, Sienkiewicza, Kilińskiego, Rybacką, rzeką Nettą, 29 Listopada, 3 Maja, Hożą i Młyńską,

b) plany z lat ubiegłych, nad którymi prace były kontynuowane w 2004 r.:

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Augustowa terenów obejmujących część dzielnicy Ślepsk ograniczonych: działkami nr 255/14 i 225/5, jez. Necko, dzielnicą Borki III i ul. Rajgrodzką – „Ślepsk II”,

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Augustowa części dzielnicy Glinki, obejmującego tereny położone między ulicami: Glinki, Rajgrodzką, Kwaśną, Mazurską oraz w rejonie rozdzielni prądu,

c) rozpoczęte w 2004 r. – plany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów:

- położonych między ulicami: Kwaśną, Rajgrodzką, Wojska Polskiego i Mazurską,

- obejmujących tereny między: istniejącym lasem, Al. Jana Pawła II, ulicą Glinki, drogą łączącą ul. Mazurską z ul. Rajgrodzką i działką nr 298,

- obejmujących część dzielnicy Lipowiec i osiedle Bema,

- dzielnicę Wojciech,

- część dzielnicy Zarzecze oraz osiedle Przylesie,

- dzielnicę Wypusty,

- terenów położonych między drogą Augustów – Białystok a jez. Sajno.

W zakresie cmentarnictwa – utrzymanie we właściwym stanie mogił żołnierzy z I i II wojny światowej oraz miejsc pamięci narodowej kosztowało 17.478 zł (87 % planu), z czego na remonty wydatkowano 12.926 zł (9.000 zł pokryła dotacja celowa).

7. DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Plan wydatków, zwiększony w ciągu roku o 68.330 zł do kwoty 4.317.156 zł został zrealizowany w wysokości 4.133.174 tj. w 95,7 %.

Wydatki te stanowią 9 % wydatków ogółem.

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się jak niżej:

1) rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”

Planowane wydatki w wysokości 423.011 zł zostały zrealizowane w 99 % na kwotę 418.826 zł. W całości dotyczą one wydatków osobowych pracowników realizujących zadania zlecone. Dotacja otrzymana z budżetu państwa na ten cel w wysokości 193.000 zł jedynie w 46,1 % pokryła faktyczne koszty. Pomimo zgłaszania do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego faktu zaniżania od lat dotacji celowej, sytuacja nie ulega poprawie.

2) rozdział 75022 „Rady gmin”

Wykonanie planowanych wydatków wynosi zaledwie 57,8 % na kwotę 124.225 zł, z której na wpłatę diet przeznaczono 114.042 zł – 63,2 % planu, na pozostałe wydatki związane z organizacją sesji i innych uroczystości oraz delegacje krajowe – 10.183 zł – 81,5 % planu.

Nie wystąpiły w ciągu roku planowane wydatki na nagrody pieniężne towarzyszące wyróżnieniu medalem „Za zasługi dla Miasta Augustowa” oraz na podróże służbowe zagraniczne.

3) rozdział 75023 „Urzędy gmin”

Plan wydatków, zwiększony w ciągu roku o 164.625 zł do wysokości 3.475.245 zł został wykonany w 98,5 % na kwotę 3.423.053 zł, która stanowi 82,8 % wydatków działu 750.

Największy udział – 74,8 % – mają wydatki związane z zatrudnieniem tj. na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS). Na planowaną, po zmniejszeniu o 25.107 zł, kwotę tych wydatków – 2.579.483 zł wykonanie wynosi 2.561.916 zł tj. 99,3 %.

Następną, pod względem wielkości, grupą wydatków są wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu. Plan roczny został tu zwiększony o 106.394 zł do wysokości 812.424 zł, a wykonanie w 97,1 % stanowi kwotę 789.126 zł. Zwiększenia planu w ciągu roku dotyczyły zakupu materiałów, usług remontowych i pozostałych opłat oraz odszkodowań.

Połowa wydatków bieżących w kwocie 401.392 zł ujęta jest w § 4300 zakup usług pozostałych i dotyczy usług telefonicznych, pocztowych, internetowych i komputerowych, umów – zleceń oraz szkoleń pracowników.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano w 2004 roku kwotę 179.448 zł – 96,8 % planu. § 4210 obejmuje zakup części i materiałów do komputerów, drukarek i xero, zakup druków, Dzienników Ustaw, Urzędowych, Województwa Podlaskiego i Monitorów, zakup materiałów biurowych, środków czystości i dodatkowo w 2004 roku wyposażenia do pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego (USC) oraz dodatkowych pokoi biurowych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS).

Usługi remontowe w wysokości 38.664 zł – 98,7 % planu, dotyczą głównie generalnego remontu pomieszczeń USC i adaptacji pomieszczeń sklepowych dla potrzeb MOPS oraz wymiany stolarki okiennej w pomieszczeniach Wydziału Edukacji.

Z tytułu uczestnictwa Miasta w stowarzyszeniach i związkach zostały w 2004 roku opłacone składki w wysokości:

- Izba Gospodarcza „Uzdrowiska Polskie” 1.000 zł,

- Stowarzyszenie Euroregion „NIEMEN” 3.000 zł,

- Związek Miast Polskich 5.530 zł,

- Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych 8.600 zł.

Rodzaj wydatków bieżących w pozostałych paragrafach charakteryzuje ich nazwa i wykazane są w pełnej szczegółowości w załączniku Nr 2 do sprawozdania.

Wydatki inwestycyjne razem z zakupami w łącznej kwocie 73.011 zł, w porównaniu do planu, w wysokości 83.338 zł (zwiększenie wciągu roku) poniesiono na:

- zakup 5 drukarek laserowych – każda z drukarek sieciowych posiada możliwość drukowania na nich dokumentów w momencie udostępnienia usług elektronicznych poprzez INTERNET dla ludności, bezpośrednio podłączając je do portalu udostępniającego takie usługi protokołem http lub ftp,

- zakup 4 zestawów komputerowych z przeznaczeniem dla Wydziału Strategii Rozwoju i Promocji, Wydziału Finansowego i Audytora,

- zakup i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu pracy serwerów,

- studium wykonalności dla wniosku o dofinansowanie projektu „Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Urzędu Miasta Augustów i Starostwa Powiatowego w Augustowie oraz ich jednostek organizacyjnych”

4) rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w wysokości 203.900 zł (po korekcie w dół o 96.100 zł) zostały zrealizowane w 81,9 % na kwotę 167.070 zł.

Obejmują one dotację do Stowarzyszenia Augustowscy Bezrobotni na działanie związane z przeciwdziałaniem bezrobociu – 6.000 zł., nadzór nad stanem technicznym budynków, których właścicielem jest Miasto – 7.867 zł oraz wydatki inwestycyjne związane z dokumentacją dotyczącą przyszłych inwestycji komunalnych – 153.203 zł – 80,6 % planu tj. modernizacji budynku przy ul. 3 Maja 6 i adaptacji na cele „Centrum Tradycji i Kultury Ziemi Augustowskiej” – 98.344 zł, projektu pomostu na plaży nad J. Necko 29.359 zł, sieci tras rowerowych – 6.140 zł, projektu technicznego budynku socjalnego przy ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich – 3.500 zł.

8. DZIAŁ 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”

Plan wydatków, zwiększony z kwoty 4.740 zł do 41.164 zł został wykonany w wysokości 40.604. zł tj. w 98,6 %. Wydatki te, pokryte w całości dotacją były poniesione na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 4.740 zł,

- wybory do Parlamentu Europejskiego 35.864 zł.

9. DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

Wykonanie planowanych wydatków, po zwiększeniu o 15.947 zł do kwoty 443.860 zł, wynosi 411.913 zł tj. 92,8 % planu. Dotyczą one Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP), Straży Miejskiej (SM)oraz pozostałej działalności.

Wydatki na OSP zamknęły się kwotą 50.232 zł – 79,8 % planu rocznego. Członkowie OSP w 2004 roku brali udział w 41 akcjach gaśniczych, wypompowania wody z podtopionych budynków, ścinania drzew i zabezpieczania różnego rodzaju imprez organizowanych przez Miasto. Za udział w akcjach gaśniczych otrzymali wynagrodzenie w kwocie 8.457 zł, na wydatki osobowe przeznaczono 17.963 zł, na wydatki bieżące 23.812 zł, z tego finansowano dotacją celową – 6.100 zł.

Planowane wydatki w SM w wysokości 372.923 zł zostały wykonane w 94,8 % na kwotę 353.683 zł, z której przypada na:

- wydatki osobowe wraz z pochodnymi i ZFŚS związane z zatrudnieniem 278.285 zł – 98,8 % planu,

- wydatki rzeczowe 22.133 zł – 70,7 % planu,

- wydatki inwestycyjne na zakup samochodu wraz z wyposażeniem 53.265 zł – 88,8 % planu.

Sprawozdanie z wykonania zadań statutowych SM za 2004 rok złożył Komendant SM na sesji Rady Miejskiej w dniu 14 marca 2005 r.

W dziale 754 – rozdziale 75495 „Pozostała działalność” kwota 7.998 zł była wydatkowana na koszty wyżywienia funkcjonariuszy KW Policji, oddelegowanych na okres wakacji do Augustowa (plan 8.000 zł).

10. DZIAŁ 756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM”

Po zmianie klasyfikacji budżetowej wydatki związane z poborem podatków i opłat od 1 stycznia 2004 roku ujmowane są w dziale 756 (uprzednio w dziale 750).

Wyniosły one 180.970 zł, w porównaniu do zwiększonego w trakcie roku planu – 187.000 zł, z czego 148.827 zł przypada na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne za pobór opłaty targowej i miejscowej.

11. DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Plan wydatków, zwiększony w ciągu roku o 21.600 zł, do wysokości 478.619 zł został wykonany w 99,1 % na kwotę 474.412 zł.

Zapłacone odsetki dotyczyły kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania:

- budowa pływalni miejskiej 214.708 zł,

- kolektory sanitarne w dzielnicy Borki, Lipowiec i Wypusty 27.306 zł,

- kanalizacja sanitarna i wodociąg w ul. Łaziennej 1.891 zł,

- budowa kanalizacji sanitarnej w Augustowie – „Zagospodarowanie i promocja Kanału Augustowskiego” 37.120 zł,

- modernizacja systemu ciepłowniczego 732 zł,

oraz odsetek od obligacji 192.655 zł.

12. DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Na 2004 rok planowana była rezerwa w wysokości 545.000 zł z czego rezerwa ogólna stanowiła kwotę 295.000 zł, natomiast celowa na wydatki w oświacie i wychowaniu 250.000 zł.

Podziału rezerwy dokonał Burmistrz Miasta, głównie w II półroczu (w I półroczu jedynie 11.769 zł) przeznaczając ją na wydatki:

1) rezerwę ogólną – 295.000 zł:

- pomoc społeczną 13.500 zł,

- opłaty za wprowadzenie wód opadowych w systemy kanalizacyjne oraz za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami 5.000 zł,

- zwiększenie dotacji do szkoły społecznej na dokształcanie nauczycieli 2.000 zł,

- wynagrodzenie prowizyjne za pobór opłaty targowej i miejscowej 50.000 zł,

- działalność promocyjną 83.570 zł,

- rozliczenia dotyczące podprojektu „Wyposażenie CIT” 7.769 zł,

- dofinansowanie badań okulistycznych mieszkańców Augustowa 2.500 zł,

- działalność sportową 40 zł,

- na gospodarkę mieszkaniową – utrzymanie zasobów i transport kontenerów mieszkalnych 19.500 zł,

- na zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miasta 24.400 zł,

- odszkodowanie za uszkodzony samochód 19.500 zł,

- na nadzór nad stanem technicznym budynków 7.900 zł,

- zakup wyposażenia dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej i Działu Rehabilitacji Samodzielnego Publicznego ZOZ

10.000 zł,

- remont w pomieszczeniach Wydziału Edukacji 7.000 zł,

- odsetki od kredytów i pożyczek 21.600 zł,

2) rezerwę celową w kwocie 250.000 zł przeznaczono na wydatki osobowe i rzeczowe w oświacie i wychowaniu w:

- szkołach podstawowych 204.802 zł,

- przedszkolach 30.034 zł,

- gimnazjach 15.164 zł.

13. DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Plan wydatków, zwiększony w ciągu roku o 1.537.947 zł do wysokości 18.598.190 zł został wykonany w 100 % na kwotę 18.589.938 zł.

Wydatki działu 801 stanowią 40,2 % ogółu zrealizowanych wydatków w 2004 r. i zajmują tym samym pierwsze miejsce pod względem wielkości.

Część wydatków w oświacie i wychowaniu była pokryta subwencją oświatową – 11.177.765 zł (60,1 %), 11.135 zł – 0,1 % dotacjami celowymi, a pozostałe wydatki w kwocie 7.401.038 zł – 39,8 % środkami własnymi Miasta.

Przeznaczone w budżecie kwoty wydatków zabezpieczały prawidłowe funkcjonowanie wszystkich placówek.

W poszczególnych rozdziałach realizacja planu wydatków przebiegała następująca:

1) rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

W 2004 roku funkcjonowały 4 szkoły podstawowe ze średnioroczną liczbą dzieci 2.345. Utrzymanie tych placówek kosztowało 8.845.001 zł, co daje wydatek na 1 ucznia – 3.772 zł (w roku 2003 – 2.533 uczniów – wydatki na 1 ucznia 3.318 zł).

Najwyższy udział w wydatkach na szkoły podstawowe mają wydatki osobowe – wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisami na ZFŚS. W 2004 roku była to kwota 7.714.396 zł, czyli 87,2 % wydatków na szkoły podstawowe (w roku 2003 – udział 86,1 %).

Wydatki bieżące w 2004 r. zamknęły się kwotą 1.130.605 zł, a wśród nich największe pozycje to: zakup energii – 436.295 zł, zakup usług pozostałych – 279.983 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia – 232.947 zł.

Na remonty bieżące obiektów szkolnych wydatkowano 86.266 zł, zaś na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 39.629 zł.

Na uwagę zasługuje fakt uruchomienia w Szkole Podstawowej Nr 2, Nr 4 i Nr 6 pracowni internetowych i w Szkole Podstawowej Nr 2 multimedialnych pracowni językowej.

W wydatkach ujętych w rozdziale „Szkoły podstawowe” znalazła się również dotacja do Społecznej Szkoły Podstawowej STO w kwocie 133.908 zł oraz pomoc uczniom podejmującym naukę w pierwszej klasie w formie wyprawki szkolnej – 5.285 zł, pokryta w całości dotacją celową.

2) rozdział 80104 „Przedszkola”

Plan wydatków, zwiększony w ciągu roku o 118.930 zł, do wysokości 3.784.780 zł został wykonany na kwotę 3.783.828 zł.

Na utrzymanie pięciu przedszkoli i oddziałów „0” w Szkole Podstawowej Nr 2 (SP 2) i od września 2004 r. w Szkole Podstawowej Nr 4 (SP 4) wydatkowano 3.575.323 zł.

Do przedszkoli uczęszczało średnio 578 dzieci (w 2003 r. – 548) do oddziału „0” przy SP 2 – 56 dzieci, SP 4 od września 25 dzieci.

Biorąc pod uwagę same przedszkola, na które wydatkowano 3.486.445 zł, to na 1 dziecko tam uczęszczające poniesiono wydatek kwocie 6.032 zł rocznie (w 2003 r. – 6.040 zł).

W tej grupie wydatków również dominują te, które są związane z zatrudnieniem. Na wynagrodzenia, pochodne i odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę 3.129.045 zł tj. 87,5 % wydatków ogółem, na wydatki bieżące 446.278 zł, a na zakupy inwestycyjne 5.680 zł (zestaw komputerowy do Przedszkola Nr 4).

W wydatkach bieżących, tak jak w szkołach, największe kwoty dotyczą zakupu energii – 172.190 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 144.867, a na zakup pozostałych usług 76.513 zł.

W 2004 roku do niepublicznego przedszkola przekazano dotację w wysokości 208.505 zł.

3) rozdział 80110 „Gimnazja”

Plan wydatków w ciągu roku został zwiększony o 1.226.614 zł, głównie na wydatki inwestycyjne, do kwoty 5.540.168 zł i zrealizowany w 100 %.

Do trzech gimnazjów uczęszczało w 2004 roku 1175 uczniów, a wydatki poniesione przez te placówki (oprócz inwestycyjnych) zamknęły się kwotą 4.339.400 zł, czyli na 1 ucznia przypadało 3.693 zł rocznie (w 2003 roku 1245 uczniów – 3.285 zł na 1-go).

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisami na ZFŚS wyniosły 3.965.852 zł tj. 91,4 % wydatków ogółem. Na wydatki bieżące wydatkowano 373.548 zł, z tego najwięcej na zakup energii – 118.780 zł, zakup usług pozostałych 101.209 zł, zakupy materiałów i wyposażenia – 74.792 zł.

Zakupów pomocy naukowych, dydaktycznych i książek gimnazja dokonały na kwotę 13.822 zł, a na remonty przeznaczono 42.583 zł.

W 2004 r. przekazano z budżetu dotację w wysokości 60.310 zł do gimnazjum niepublicznego.

Znaczny udział w wydatkach rozdziału 80110 mają wydatki inwestycyjne w kwocie 1.140.385 zł na zadanie „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 2”. Było ono realizowane w okresie od 22 lipca do 15 października zgodnie z:

- umową z Firmą Budowlaną DARDOM” w zakresie zadania nr III dotyczącego robót termicznych określonych w audycie energetycznym polegających na ociepleniu stropodachu pełnego budynku łącznika i dobudówki, sali gimnastycznej, stropodachu wentylowanego budynku głównego warstwami wełny mineralnej o gr 12-16 cm, oraz ocieplenia ścian nadziemia budynku sali gimnastycznej, budynku głównego, łącznika i dobudówki,

- umową z Przedsiębiorstwem „JOCZ” Firma Prywatna z Rynu w zakresie zadania nr II dotyczącego wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej określonej w audycie energetycznym polegającej na wymianie starych okien w budynku głównym, łączniku, dobudówce, komunikacji budynku głównego oraz W.C. na okna o współczynniku przenikania ciepła U-1,3 W/m2.K,

- umową z Zakładem Budowlano – Produkcyjno – Handlowym K.B. Kotwica z Augustowa w zakresie zadania nr I dotyczącego robót określonych w audycie energetycznym polegających na wymianie instalacji c.o. , wymianie grzejników, wymianie kotła C.O., montażu zaworów termostatycznych i automatycznych odpowietrzników.

- umową z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej „GIGA” Sp. z o.o. z Augustowa w zakresie przyłącza budynku Gimnazjum nr 2 do sieci cieplnej. Zmodernizowany budynek Gimnazjum nr 2 został przekazany do użytkowania z dniem 15.10.2004 roku.

Inwestycja w części tj. na kwotę 800.000 zł była finansowana z kredytu preferencyjnego zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska S.A.

4) rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

Na dowożenie 103 uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 2 i 6, Zespołu Szkół Samorządowych i Gimnazjum Nr 1 wydatkowano w 2004 roku 32.835 zł, tj. 99,8 % planu.

5) rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli”

Plan wydatków w wysokości 47.000 zł został zrealizowany w 86,3 % na kwotę 40.541 zł.

Część wydatków w wysokości 16.986 zł (na planowaną 17.150 zł) była ponoszona bezpośrednio przez wszystkie placówki oświatowe na opłaty za szkolenie i kursy oraz koszty delegacji.

Pozostałe wydatki w kwocie 23.555 zł (na planowane 29.850 zł) realizowane były przez Miasto i dotyczyły dofinansowania doskonalenia zawodowego 51 nauczycieli – 20.450 zł i organizacji szkolenia 3.105 zł.

6) rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w wysokości 208.674 zł wykonano w 99,9 % na kwotę 208.445 zł.

Bezpośrednio z budżetu Miasta sfinansowano:

- 16 nagród nauczycielom z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej,

- wydatki związane z organizacją obchodów Dnia Komisji Edukacji Narodowej,

- zakup słodyczy dzieciom objętym opieką świetlic terapeutycznych ,

- przewóz młodzieży gimnazjalnej do Finlandii w ramach współpracy z Tuusulą,

na ogólną kwotę 49.489 zł.

W jednostkach budżetowych tj. w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach były realizowane wydatki na zapomogi zdrowotne – 27.450 zł i odpisy na ZFŚS dla byłych nauczycieli – emerytów i rencistów – 127.006 zł.

Wydatki na kwotę 4.500 zł na realizację programu „Romowie wśród nas” oraz 1.350 zł na wypłatę należności za udział w 10 komisjach kwalifikacyjnych zostały pokryte dotacją celową.

14. DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Na ochronę zdrowia przeznaczono kwotę 619.838 zł, a wykorzystano 618.239 zł z czego:

- na wynagrodzenie wraz z pochodnymi lekarza uzdrowiskowego 4.121 zł – 95 % planu,

- na przeciwdziałanie alkoholizmowi 599.976 zł – 100 % planu,

- na pozostałą działalność 14.142 zł – 91,2 % planu.

Realizacja wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi odbywała się w oparciu o Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalony wraz z preliminarzem finansowym.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji w/w programu przedstawił na sesji Rady Miejskiej w dniu 14 marca b.r. Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Nie ma więc potrzeby powtarzania informacji w niniejszym sprawozdaniu.

Część zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi powierzono różnego rodzaju organizacjom, które w 2004 roku otrzymały na ten cel 219.860 zł tj. 36,6 % ogółu wydatków na omawiane zadania.

Wykaz podmiotów, z którymi zostały zawarte umowy na realizację części zadań samorządu, w oparciu o które otrzymały one dotacje, otrzymają Państwo Radni wraz ze sprawozdaniem.

W związku z tym, że osiągnięte w 2004 roku dochody z zezwoleń na sprzedaż alkoholu są wyższe o 117.645 zł niż poniesione wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi, w 2005 r. wydatki o tę kwotę zostaną zwiększone.

W pozostałej działalności wydatki dotyczą realizacji programu „Romowie wśród nas” w kwocie 3.000 zł całkowicie pokryte dotacją, zakupu wyposażenia z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów opieki Długoterminowej w Augustowie na kwotę 4.618 zł oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie na kwotę 4.999 zł oraz dofinansowanie badań okulistycznych mieszkańców Augustowa – 1.525 zł.

15. DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

W dziale tym miała miejsce w ciągu roku największa zmiana planu na plus – o 2.846.803 zł, będąca wynikiem zwiększenia dotacji za zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych.

Wykonanie w kwocie 7.459.944 zł stanowi 98,6 % planu i plasuje wydatki na pomoc społeczną na drugim miejscu pod względem wielkości z udziałem 16,2 %.

Były one finansowane z następujących źródeł:

- z dotacji celowej na zadania zlecone 3.741.732 zł – udział 50,2 %,

- z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych 771.103 zł – udział 10,3 %,

- z dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 66.710 zł – udział 0,9 %,

- ze środków własnych Miasta 2.880.399 zł – udział 38,6 %.

W związku z tym, że na sesji Rady Miejskiej w dniu 14 marca 2005 r. bardzo szczegółowe sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) było przedstawiane, w niniejszym sprawozdaniu zostaną wykazane podstawowe wielkości budżetu na opiekę społeczną.

W 2004 roku weszła w życie ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, która wprowadziła szereg zmian w zadaniach realizowanych przez MOPS i źródłach ich finansowania, stąd trudne jest porównanie do lat poprzednich.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie budżetu przedstawia się jak niżej:

1) rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”

Poniesione wydatki w kwocie planowanej tj. 282.000 zł dotyczą funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy, uruchomionego od 1 grudnia 2003 r. 81,4 % wydatków na kwotę 229.574 zł dotyczy wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS, 18,6 % na kwotę 52.426 zł to wydatki bieżące, z czego najwięcej przeznaczono na zakupy materiałów i wyposażenia – 23.024 zł.

Całość wydatków została pokryta dotacją celową na zadania zlecone.

2) rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

Wypłata świadczeń rodzinnych jest zadaniem nowym. Do jego realizacji od 1 maja 2004 r. na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, został upoważniony MOPS.

Jest to jedno z największych zadań o charakterze społecznym, którym objętych zostało 1300 świadczeniobiorców.

Plan wydatków, wprowadzony w ciągu roku, w kwocie 2.800.176 zł został zrealizowany w 100 %.

Na świadczenia społeczne wydatkowano 2.636.782 zł w tym:

- na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 2.364.886 zł,

- świadczenia pielęgnacyjne 145.320 zł,

- zasiłki pielęgnacyjne 125.216 zł,

- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dzieci 1.360 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne kosztowały budżet 39.062 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 124.332 zł dotyczą obsługi nowego zadania:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpisami na ZFŚS 65.777 zł,

- wydatków bieżących – 45.633 zł,

- wydatków inwestycyjnych na zakup 2 zestawów komputerowych, kserokopiarki, programu do obsługi świadczeń rodzinnych 12.922 zł.

Zadanie zlecone, które powinno być całkowicie sfinansowane dotacją celową, zostało w 2004 roku pokryte dotacją celową w kwocie 2.711.938 zł – 96,8 % i środkami własnymi Miasta w wysokości 88.238 zł tj. w 3,2 %.

3) rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej”

Na realizację zadania zleconego, sfinansowanego dotacją celową, wydatkowano 15.900 zł tj. 100 % wielkości planowanej.

4) rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne”

Plan wydatków, zmniejszony w ciągu roku o 198.921 zł, do kwoty 1.434.860 zł został zrealizowany w 100 %. Źródłem ich pokrycia były:

- dotacja na zadania zlecone 454.382 zł – udział 31,7 % do 30.04.2004 r.,

- dotacja na zadania własne 214.697 zł – udział 14,9 % od 01.05.2004 r.,

- środki własne Miasta 765.780 zł – udział 53,4 %.

Dotacja na zadania zlecone pokryła następujące wydatki:

- zasiłki stałe z tytułu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem 66.192 zł,

- zasiłki stałe wyrównawcze 34.462 zł,

- zasiłki okresowe gwarantowane 21.560 zł,

- zasiłki macierzyński okresowe i jednorazowe 45.678 zł,

- zasiłki okresowe i okresowe specjalne 179.219 zł,

- od 01.05.2004 r. zasiłki stałe 79.418 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne 27.853 zł,

Razem:454.382 zł.

Z dotacji na zadania własne w kwocie 214.697 zł, zgodnie z ustawą z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, sfinansowano 3.235 zasiłków okresowych dla 767 rodzin.

Wydatki ze środków Miasta obejmowały:

- zasiłki celowe i celowe specjalne 388.926 zł,

- dożywianie w żłobku, przedszkolach i uczniów 222.939 zł,

- dożywianie dorosłych w stołówce 54.781 zł,

- placówki opiekuńcze – wychowawcze 77.824 zł,

- odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej 21.310 zł,

Razem:765.780 zł.

5) rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Zmniejszony o 179.651 zł plan wydatków do kwoty 1.120.381 zł, został zrealizowany w 95 % na kwotę 1.064.379 zł.

Od 2004 roku wypłata dodatków mieszkaniowych była całkowicie finansowana przez Miasto. Ich liczba spadła z 8.911 dodatków w 2003 roku do 8.173 w 2004 r.

Dotyczyły one mieszkańców zamieszkujących w:

- zasobach gminnych 3.957 dodatków na kwotę 564.864 zł,

- zasobach spółdzielczych 3.225 dodatków na kwotę 360.301 zł,

- wspólnotach mieszkaniowych 750 dodatków na kwotę 90.251 zł,

- prywatnych 10 dodatków na kwotę 746 zł,

- innych 231 dodatków na kwotę 48.217 zł,

Razem: 1.064.379 zł.

6) rozdział 85216 „Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze”

Na realizację zadania do 30 kwietnia 2004 r. wydatkowano kwotę 4.451 zł, całkowicie pokrytą dotacją na zadania zlecone.

7) rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Plan wydatków, zwiększony w ciągu roku o 35.581 zł do wysokości 1.433.930 zł został wykonany w 96,7 % na kwotę 1.386.951 zł.

Zrealizowane wydatki zostały sfinansowane:

- dotacją na zadani zlecone 184.061 zł udział 13,3 %,

- dotacją na zadania własne 305.939 zł udział 22,0 %,

- środkami własnymi Miasta 896.951 zł udział 64,7 %.

Największy udział w poniesionych wydatkach mają wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisami na ZFŚS – 1.266.089 zł i 91,3 %, następnie wydatki bieżące rzeczowe – 101.660 zł i 7,3 % oraz zakupy inwestycyjne (4 zestawy komputerowe) – 19.202 zł z udziałem 1,4 %.

8) rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Wydatki w kwocie 89.000 zł, stanowią 100 % planowanych i pokryte zostały w całości dotacją na zadania zlecone.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczyło 5 opiekunek i wydatki w rozdziale 85228 są związane z ich zatrudnieniem.

9) rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Plan wydatków w kwocie 382.267 zł, wprowadzony do budżetu w ciągu roku, został zrealizowany w 100 %.

Poniesione wydatki dotyczą:

- dodatkowego dożywiania uczniów 250.467 zł – pokryte dotacją na zadania własne,

- realizacji programu „Jaś Wędrowniczek” 15.000 zł – sfinansowanego z dotacji,

- świadczeń społecznych na leczenie 2 dzieci cierpiących na postępujący zanik mięśni – 4.000 zł,

- dofinansowania zakupu komputerów osobom niepełnosprawnym i opału – 7.500 zł,

- zakupu samochodu z przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej 105.261 zł – z tego 66.710 zł pokryto ze środków PFRON-u.

16. DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

Planowane wydatki w wysokości 415.678 zł zostały wykonane w 99 % na kwotę 411.656 zł i w całości dotyczą funkcjonowania Żłobka.

Do trzech oddziałów uczęszczało w 2004 roku średnio 45 dzieci (w 2003 r. – 38).

Wydatki roczne w przeliczeniu na 1 dziecko wyniosły 9.148 zł (miesięcznie 762,32 zł) w porównaniu do roku poprzedniego odpowiednio 10.427 zł rocznie i 868,92 zł miesięcznie.

Tak, jak we wszystkich jednostkach, największa kwota wydatków dotyczy wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpisami na ZFŚS. W omawianym roku było to 326.988 zł – 78,7 % ogółu wydatków. Pozostałe wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem placówki, a najwięcej pieniędzy przeznaczono na zakup energii – 49.695 zł.

17. DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Plan wydatków, po zmniejszeniu o 33.708 zł, do wysokości 422.154 zł został zrealizowany w 97,7 % na kwotę 412.596 zł, która dotyczy funkcjonowania świetlic szkolnych przy Szkołach Podstawowych Nr 2. 4 i 6 oraz świetlicy i stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Samorządowych.

86,9 % wydatków na kwotę 358.390 zł poniesiona została na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisami na ZFŚS, a tylko 13,1 % tj. 54.206 zł na wydatki rzeczowe, w tym najwięcej na zakup materiałów 24.172 zł i zakup energii 16.683 zł.

18. DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Plan wydatków, zmniejszony w ciągu roku o 1.603.596 zł, do wysokości 1.723.804 zł, został wykonany w 96,1 % na kwotę 1.656.349 zł. Udział w wydatkach ogółem wynosi 3,6 %.

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1) rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

W I półroczu zdjęto z planu 1.676.000 zł dotyczące wydatków inwestycyjnych na zadanie „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody” w związku ze zmianą inwestora, którym będzie Spółka „Wodociągi i Kanalizacje Miejskie” oraz przesunięciem terminu rozpatrywania wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

2) rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”

Skorygowany plan z kwoty 200.000 zł do 80.000 zł i w takiej wysokości zrealizowany dotyczy wpłaty do Związku Komunalnego „Biebrza”, zgodnie z porozumieniem z 22 października 2003 r., z przeznaczeniem na studium wykonalności oraz raportów oddziaływania na środowisko w ramach zadania inwestycyjnego „Zakład Zagospodarowania Odpadami” w Augustowie.

3) rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”

Planowane wydatki, po zwiększeniu o 55.721 zł do wysokości 455.721 zł zostały zrealizowane w 97,8 % na kwotę 445.624 zł, z której sfinansowano:

- bieżące sprzątanie terenów miejskich 164.492 zł,

- zamiatanie mechaniczne ulic 42.204 zł,

- wywóz nieczystości stałych z kontenerów i ze śmietniczek 154.255 zł,

- zimowe utrzymanie ulic i chodników 84.673 zł.

4) rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Zwiększony o 15.000 zł plan wydatków do 142.000 zł został wykonany w 99,8 % na kwotę 141.759 zł, którą przeznaczono na:

- cięcia pielęgnacyjne żywopłotów i drzew 39.133 zł,

- wysadzenie kwiatów 9.866 zł,

- 7-krotne koszenie trawników 56.097 zł,

- założenie nowych trawników na bulwarach nad rzeką Nettą 25.996 zł,

- pielęgnacje kwietników i zieleńców 9.023 zł,

- malowanie ławek parkowych 1.644 zł.

5) rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt”

Planowane wydatki w wysokości 135.000 zł zrealizowano w 98,5 % na kwotę 132.908 zł.

W 2004 roku poniesiono nakłady na roboty budowlano – remontowe w wysokości 33.794 zł, a wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem schroniska zamknęły się kwotą 99.114 zł.

6) rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Wydatki na oświetlenie miasta są największą pozycją w wydatkach na gospodarkę komunalną. Na planowane 733.093 zł wykonanie stanowi kwotę 683.722 zł, z czego na zakup energii przeznaczono 460.918 zł, na konserwację 78.040 zł, zakup materiałów 24.118 zł i wydatki inwestycyjne 120.646 zł.

W 2004 r. na terenie miasta było zainstalowanych 2.751 szt. punktów świetlnych o łącznej mocy 328,01 kW, z tego 1004 szt. na drogach gminnych.

Oświetlenie miasta od 1 stycznia 2004 roku jest całkowicie finansowane z budżetu miasta.

Poniesione w 2004 roku wydatki inwestycyjne dotyczą realizacji dwóch zadań:

a) przebudowy napowietrznej linii energetycznej oświetleniowej na linię kablową na ul. 29 Listopada.

Roboty energetyczne zostały wykonane w okresie: 13.05.2004r. – 25.05.2004r., wg umowy z „ELBOR” Eugeniusz Borowik, Białystok.

Wykonany zakres rzeczowy zadania jest następujący:

- YAKY 4*25mm2-150mb, YAKY 4*35mm2-1230mb, YAKY4*70mm2-15mb, szafki oświetleniowe-2szt (powyższe materiały finansował i dostarczył Rejon Energetyczny Augustów),

- słupy oświetleniowe S95-27szt, oprawy OUSd z demontażu 250-27szt, źródła światła z demontażu OSRAM 250W-27szt.

Planowane i poniesione nakłady finansowe w wyniosły 78.093 zł.

b) oświetlenia iluminacyjnego mostu i kładki w ciągu ulicy Mostowej.

Roboty energetyczne zostały wykonane w okresie: 31.08.2004r. – 29.10.2004r., wg umowy z Przedsiębiorstwem Usługowo – Handlowym „EL – BEST, Suwałki.

Wykonany zakres rzeczowy zadania jest następujący:

- montaż do konstrukcji mostu i kładki opraw typu RIDI BEL - 52kpl., RIDI COM - 4kpl., EXTERIOR 200 - 4kpl. (oprawy - dostawa Urzędu Miasta Augustów, rozliczone w kontrakcie 0008.02.05.002 zadanie ulica Mostowa),

- zasilenie i sterowanie energetyczne - kabel zasilający 2*YDY 3*1,50mm2 - 30mb., kabel sterujący DMX - 75mb.,

- wykonanie monitoringu oświetlenia iluminacyjnego – kamera zewnętrzna (atrapa) typu Th847 - 4kpl., reflektor typu AERO z źródłem światła typu LMH 70W - 1kpl.

Planowana wartość zadania 42.600 zł, zrealizowana 42.553 zł.

7) rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Plan wydatków, zwiększony w ciągu roku o 132.590 zł, do wysokości 177.990 zł został wykonany w 96,8 % na kwotę 172.336 zł, z której sfinansowano:

- opłatę za wodę ze zdrojów ulicznych 1.075 zł,

- dekoracje świąteczne Miasta 8.568 zł,

- wykonanie obeliska wraz z tablicą upamiętniającą wejście Polski do Unii Europejskiej 6.440 zł,

- składkę członkowską w Związku Komunalnym „Biebrza” 151.790 zł,

- opłaty za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami oraz za wprowadzenie wód opadowych w systemy kanalizacyjne 4.463 zł.

19. DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

W I wersji planu wydatki stanowiły kwotę 2.815.800 zł, po zmniejszeniu o 1.375.526 zł – 1.440.274 zł.

Wykonanie wynosi 94,4 % planu na kwotę 1.359.158 zł, a w poszczególnych rozdziałach realizacja przedstawia się następująco:

1) rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”

Planowane wydatki wykonano w 62 % na kwotę 15.496 zł, a dotyczyły one współfinansowania XII Augustowskiego Lata Teatralnego 10.000 zł oraz zakupu nagród i usług związanych z propagowaniem zadań upowszechniających kulturę 5.496 zł.

Miasto w 2004 roku nie powierzyło realizacji zadań w zakresie kultury innym podmiotom, stąd planowana w kwocie 5.000 zł dotacja nie została wykorzystana.

2) rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

Plan wydatków, po zwiększeniu o 46.500 zł, do kwoty 740.500 zł został zrealizowany w 100 %.

W całości dotyczy to dotacji przekazanej na działalność Miejskiego Domu Kultury w zakresie m. in. organizowania imprez kulturalnych, prowadzenia kół zainteresowań, wydawania „Przeglądu Augustowskiego”, organizacji wieczorów literackich, konkursów, wernisaży i wystaw.

Szczegółowe sprawozdanie z działalności Augustowskich Placówek Kultury w 2004 r. zostało przedłożone Państwu Radnym na sesji Rady Miejskiej w dniu 14 marca 2005 r., nie ma więc potrzeby powielania tych informacji w niniejszym sprawozdaniu.

Miejski Dom Kultury osiągnął dochody własne w wysokości 48.205 zł, głównie z usług.

W 2004 r. koszty związane z funkcjonowaniem Miejskiego Domu Kultury zamknęły się kwotą 798.040 zł, z czego na wynagrodzenia i narzuty do wynagrodzeń przeznaczono 402.193 zł, na usługi 277.544 zł.

3) rozdział 92116 „Biblioteki”

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale zamykają się kwotą 441.005 zł i stanowią 99,5 % wielkości planowanej, z tego: 388.400 zł przypada na dotację z budżetu miasta do działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej (MBP), natomiast 52.605 zł dotyczy wymiany części stolarki okiennej i drzwiowej w budynku MBP przy ul. Hożej.

Dochody własne, uzyskane przez bibliotekę to kwota 8.529 zł.

Koszty działalności MBP w 2004 r. wyniosły 406.760 zł, a i tu największy udział 68,8 % mają wynagrodzenia wraz z narzutami – 279.819 zł.

4) rozdział 92118 „Muzea”

Muzeum otrzymało dotację w wysokości planowanej tj. 108.100 zł.

Osiągnęło też dochody własne w wysokości 11.138 zł.

Koszty działalności Muzeum zamknęły się kwotą 118.571 zł, z czego 83.743 zł przypada na wynagrodzenia i narzuty do wynagrodzeń.

5) rozdział 92195 „Pozostała działalność”

Zmniejszenie planu wydatków o 1.486.400 zł dotyczy inwestycji, o czym była mowa na wstępie. Plan wydatków po korekcie w wysokości 123.300 zł został wykonany w 43,8 % na kwotę 54.057 zł, z czego: 1.085 zł to koszty dozoru budynku po byłym klubie „TARTAK” i 52.972 zł wydatki inwestycyjne na realizację zadania „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Augustowa”: studium wykonalności – 18.300 zł, dokumentacja techniczno – architektoniczna budynków przy Rynku Zygmunta Augusta Nr 4,8 i 9, ul. 3 Maja 4 i Wojska Polskiego 1 – 13.786 zł, opłata za przyłącze 146 zł oraz dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy fontanny w parku przy RZA – 20.740 zł.

Wydatki w dziale 921 stanowią 2,9 % ogółu wydatków poniesionych w 2004 roku.

20. DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

Plan wydatków, zwiększony w ciągu roku o 50.040 zł, do wysokości 1.246.946 zł został wykonany w 97,1 % na kwotę 1.211.091 zł.

Stanowią one 2,6 % wydatków ogółem.

Wydatki zapisane w rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej” dotyczą zakładu budżetowego „Centrum Sportu i Rekreacji” oraz jednostki budżetowej „Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji” (MOSiR).

Tej pierwszej placówce przekazano w 2004 roku dotację przedmiotową w kwocie 550.000 zł, a szerzej o tym w części IV sprawozdania.

Wydatki poniesione przez MOSiR zamknęły się kwotą 458.949 zł, przy planowanej 494.626 zł. W tej jednostce wydatki na płace wraz z pochodnymi i odpisami za ZFŚS mają udział 52,1 %.

Drugą pozycją są materiały w kwocie 85.103 zł, wysoką ze względu na dodatkowe zakupy w 2004 roku sprzętu i części zamiennych na wyciąg nart wodnych.

W 2004 r. wykonano też remont murowanego ogrodzenia stadionu oraz stacji transformatorowej, ponosząc nakłady łącznie z zakupami 28.921 zł.

Sprawozdanie z działalności MOSiR-u również zostało przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 14 marca 2005 roku.

W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano 202.142 zł w porównaniu do planowanej kwoty 202.320 zł.

Wydatki te były realizowane z budżetu Miasta i dotyczyły:

- dotacji na realizację zadań w dziedzinie kultury fizycznej przez inne podmioty 175.530 zł, którą otrzymali: AKS „SPARTA” 165.000 zł, Augustowskie Towarzystwo Brydżowe – 2.500 zł, Augustowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – 5.000 zł, Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy 3.030 zł,

- nagród finansowych i rzeczowych za osiągnięcia w sporcie – 25.337 zł,

- zakupu usług – 1.275 zł.

IV ZAKŁAD BUDŻETOWY, ŚRODKI SPECJALNE I FUNDUSZ CELOWY

1. ZAKŁAD BUDŻETOWY

W formie zakładu budżetowego prowadzi działalność Centrum Sportu i Rekreacji (CSiR).

W 2004 roku CSiR osiągnęło przychody w kwocie 1.528.457 zł, które stanowią 102,7 % wielkości planowanej – 1.487.567 zł. W porównaniu do roku 2003 przychody wzrosły o 3,5 %.

Największą pozycją w przychodach, z udziałem 61 %, są wpływy z usług w kwocie 931.827 zł – 104,8 %, następnie dotacje w wysokości 550.000 zł – udział w przychodach 36 %.

Przychody w CSiR są wyraźnie zróżnicowane w poszczególnych miesiącach, najmniejsze w okresie maj – czerwiec, najwyższe w miesiącu lutym i listopadzie.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta stawka dotacji przedmiotowej na 2004 rok dla CSiR wynosiła 3,50 % jako średnia dopłata osoby korzystającej z pływalni.

Najwięcej, bo 65 % osób korzystających z pływalni kupuje karnety i to właśnie zapowiedź zwiększenia ich ceny w 2005 roku spowodowała wzrost sprzedaży w miesiącach listopad – grudzień 2004 r.

Planowane koszty w wysokości 1.486.141 zł zostały wykonane w 98,7 % na kwotę 1.467.142 zł.

Zgodnie z zapisem art. 19 ust. 10 ustawy o finansach publicznych łączne dotacje dla zakładu budżetowego nie mogą przekroczyć 50 % jego wydatków. W przypadku CSiR relacja ta wynosi 37,5 %.

W poniesionych kosztach największy udział – 53,1 % – mają wydatki osobowe wraz z pochodnymi i odpisami na ZFŚS oraz wydatki na energię 24,5 %.

Pozytywnie należy ocenić osiągnięcie na koniec roku dodatniego stanu środków obrotowych. W poprzednich latach stan środków obrotowych netto był z minusem.

Szczegółowe sprawozdanie z działalności Centrum Sportu i Rekreacji w 2004 roku w ujęciu rzeczowym i finansowym złożył Dyrektor Zakładu na sesji Rady Miejskiej w dniu 14 marca 2005 roku.

2. ŚRODKI SPECJALE

W 2004 roku środki specjalne funkcjonowały w Urzędzie Miejskim, Szkole Podstawowej Nr 4, Zespole Szkół Samorządowych, we wszystkich pięciu przedszkolach, Żłobku oraz Gimnazjum Nr 2.

Przychody i wydatki środków specjalnych w poszczególnych jednostkach wykazane są w załączniku Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

Na rachunek środka specjalnego w Urzędzie Miasta wpłynęła kwota 26.447 zł, przy planowanej 18.500 zł, głównie z opłat za zajęcie pasa drogowego.

Łącznie ze środkami z roku 2003 wydatkowano ją głównie na remonty dróg – 45.000 zł, w tym przebudowę ulicy I Pułku Ułanów Krechowieckich.

W szkołach podstawowych na planowane przychody w wysokości 33.146 zł osiągnięto 19.195 zł i to tylko w Szkole Podstawowej Nr 4, przy wydatkach 7.026 zł i środkach na koniec roku w kwocie 12.169 zł.

Przedszkola planowały wpływy w kwocie 309.942 zł, a osiągnęły 298.277 zł, natomiast zrealizowane wydatki wynoszą 296.294 zł w porównaniu do planu 313.036 zł. Dotyczą one żywienia i uzależnione są od ilości dzieci uczęszczających do placówek.

W Gimnazjum Nr 2 przychody i wydatki są w wysokości planowanej tj. 1.500 zł.

W Żłobku na planowane przychody na żywienie w kwocie 29.141 zł osiągnięto 29.912 zł, a wydatki na plan 32.139 zł zrealizowane wynoszą 27.805 zł.

Zespół Szkół Samorządowych po stronie przychodów i wydatków środka specjalnego związanego ze stołówką szkolną osiągnął kwotę 212.650 zł, na planowaną 215.000 zł.

Przychody środków specjalnych ogółem wyniosły w 2004 roku 587.981 zł, tj. 96,8 % planu, wydatki zaś 590.618 zł – 94,1 % wielkości planowanej, a ich realizacja przebiegała prawidłowo.

3. FUNDUSZ CELOWY

Jedynym funduszem celowym funkcjonującym w 2004 roku był Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (GFOŚiGW).

Osiągnięte przychody w kwocie 149.218 zł, przy planowanych 139.630 zł, pochodziły z opłat za składowanie odpadów, za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych – 147.459 zł, z kar – 199 zł, opłat za usuwanie drzew i krzewów – 1.431 zł oraz oprocentowania środków na odrębnym rachunku bankowym 129 zł.

Łącznie ze środkami z roku poprzedniego zostały one wydatkowane w kwocie 126.710 zł przy planie 155.700 zł.

Wydatki na ochronę środowiska dotyczyły:

a) gospodarki ściekowej i ochrony wód 4.700 zł

- dofinansowanie budowy ekologicznego szamba przez Polski Związek Działkowców Zarząd Pracowniczego Ogrodu Działkowego im. Gen. Prądzyńskiego w Augustowie,

b) ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu 17.202 zł, w tym:

- dofinansowanie modernizacji systemu grzewczego w Szkole Muzycznej – 7.000 zł,

- zakup drzew i krzewów do nasadzeń w mieście – 10.202 zł.

c) gospodarki odpadami 14.228 zł, w tym:

- dofinansowanie budowy Powiatowego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych – 8.000 zł,

- zakup 10 koszy ulicznych – 5.767 zł,

- koszty utylizacji padłych zwierząt gospodarskich – 461 zł,

d) pozostałych dziedzin 89.875 zł, w tym:

- na poprawę bezpieczeństwa ekologicznego środowiska – dofinansowane zakupu specjalistycznego pojazdu pożarniczego – 70.000 zł,

- na edukację ekologiczną – 19.875 zł,

e) innych wydatków – koszty bankowe 705 zł.

Na koniec 2004 roku na rachunku środków GFOŚiGW pozostała kwota 105.212 zł do wykorzystania w latach następnych.

V PRZYCHODY I ROZCHODY, WYNIK FINANSOWY

W uchwale budżetowej na rok 2004, przyjętej 30 grudnia 2003 roku, zakładano przychody w wysokości 4.200.000 zł w całości pochodzące ze sprzedaży obligacji komunalnych.

Po zmianach w ciągu roku, plan budżetu miasta w wersji na koniec roku określał wysokość planowanych przychodów w kwocie 4.408.734 zł, pochodzących z:

- wolnych środków z lat ubiegłych – 1.408.734 zł,

- z kredytu preferencyjnego zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska SA na termomodernizację budynku Gimnazjum Nr 2 – 800.000 zł,

- emisji obligacji komunalnych – 2.200.000 zł.

Realizacja za rok 2004 jest w wielkościach planowanych.

Uzyskanie wolnych środków na koniec 2003 roku i dobra sytuacja finansowa Miasta w 2004 roku pozwoliła na przesunięcie terminu emisji części obligacji komunalnych wartości 2.000.000 zł na pokrycie potrzeb w 2005 roku.

Na początku roku budżet miasta na 2004 rok zakładał rozchody w kwocie 2.182.415 zł z tego na spłatę kredytów długoterminowych przypadała kwota 1.749.215 zł i spłatę pożyczek 433.200 zł.

W wyniku uzyskania, na wniosek Miasta, umorzenia części rat kredytów i pożyczek – na kwotę 333.679 zł, które przypadały do spłaty w 2004 roku oraz rozpoczęcia w IV kwartale 2004 roku spłaty kredytu na termomodernizację Gimnazjum Nr 2 w wysokości 2.000 zł, plan rozchodów został skorygowany do kwoty 1.850.736 zł.

Dotyczyła ona spłat kredytów – 1.617.536 zł oraz spłat pożyczek – 233.200 zł. Miasto w 2004 roku spłacało raty i odsetki zgodnie z umowami i planem, jak niżej:

a) kredyty z Banku Ochrony Środowiska SA:

- na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Łaziennej 36.960 zł,

- termomodernizację budynku Gimnazjum Nr 2 2.000 zł,

b) kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego na kolektory sanitarne w dzielnicy Borki 174.576 zł,

c) kredyt z Banku BPH SA na budowę pływalni 1.404.000 zł,

d) pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Augustowie – zagospodarowanie i promocja Kanału Augustowskiego” 200.000 zł,

e) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Wypusty 33.200 zł.

Łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek w 2004 r. stanowiła 4 % osiągniętych dochodów.

W I wersji budżetu z miesiąca grudnia 2003 r. planowane zadłużenie na koniec 2004 roku wynosiło 16.250.317 zł i kwota ta stanowiła 34,3 % planowanych dochodów.

Zmiany budżetu w trakcie roku zmniejszyły planowane zadłużenie i rzeczywisty stan zobowiązań na 31 grudnia 2004 roku wynosi 15.047.817 zł z czego 5.000.000 zł z tytułu papierów wartościowych oraz 10.047.817 zł z tytułu kredytów i pożyczek.

Łączna kwota długu Miasta na koniec roku nie przekroczyła 60 % wykonanych dochodów (ograniczenie wynikające z ustawy o finansach publicznych). Wskaźnik ten wyniósł 32,9 %.

Dobra sytuacja finansowa w 2004 roku spowodowała, że nie było potrzeby zaciągania w ciągu roku pożyczek i kredytów krótkoterminowych, których limit w uchwale budżetowej ustalono w wysokości 1.500.000 zł.

W ciągu całego roku wszystkie jednostki budżetowe utrzymywały płynność finansową, a Miasto czasowo wolne środki lokowało na wyżej oprocentowanych rachunkach.

Zamknięcie roku 2004 wolnymi środkami pozwoliło na prawidłową realizację wydatków w I kwartale 2005 roku.

Załącznik Nr 1

do „Sprawozdania z wykonania

budżetu miasta za 2004 r.”

Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2004 rok

w złotych

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa działu – rozdziału – paragrafu

Plan na 2004 rok

Wykonanie

za 2004 rok

% wykonania

7 : 6

na początku roku

I wersja

po zmianach na

31.12.2004

1

2

3

4

5

6

7

8

010

Rolnictwo i łowiectwo,

w tym:

2

01095

0970

Pozostała działalność – wpływy z różnych dochodów

2

020

Leśnictwo,

w tym:

200

200

629

314,5

02001

0690

Gospodarka leśna – wpływy z różnych opłat

200

200

464

232,0

02095

0840

Pozostała działalność – wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

165

630

Turystyka,

w tym:

4.719.000

221.921

221.921

100,0

63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki,

w tym:

4.719.000

221.921

221.921

100,0

6260

dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

221.921

221.921

100,0

6292

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

4.493.250

6620

dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

225.750

700

Gospodarka mieszkaniowa,

w tym:

4.570.000

5.275.661

5.585.506

105,9

70004

0750

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

2.430.000

2.430.000

2.624.586

108,0

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami,

w tym:

2.140.000

2.840.661

2.955.920

104,1

0470

wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości

300.000

300.000

303.159

101,1

0490

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

25.601

36.826

143,8

0690

wpływy z różnych opłat

8.007

0750

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

100.000

190.000

232.513

122,4

0760

wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

21.542

25.397

117,9

0770

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

1.740.000

2.300.000

2.308.823

100,4

0920

pozostałe odsetki

3.518

17.103

486,2

0970

wpływy z różnych dochodów

24.092

70095

2010

Pozostała działalność – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Program „Romowie wśród nas”

5.000

5.000

100,0

710

Działalność usługowa,

w tym:

9.000

9.000

9.000

100,0

71035

2020

Cmentarze – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

9.000

9.000

9.000

100,0

750

Administracja publiczna,

w tym:

199.800

245.501

300.597

122,4

75011

Urzędy wojewódzkie,

w tym:

193.000

198.814

199.042

100,1

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

193.000

193.000

193.000

100,0

2360

dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

5.814

6.042

103,9

75023

Urzędy gmin,

w tym:

6.800

46.687

99.995

214,2

0580

grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

48.590

0690

wpływy z różnych opłat

1.156

0970

wpływy z różnych dochodów

6.800

46.687

50.249

107,6

75095

0970

Pozostała działalność – wpływy z różnych dochodów

1.560

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,

w tym:

4.740

41.164

40.604

98,6

75101

2010

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

4.740

4.740

4.740

100,0

75113

2010

Wybory do Parlamentu Europejskiego – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

36.424

35.864

98,5

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

w tym:

5.100

11.200

17.522

156,4

75412

2030

Ochotnicze straże pożarne – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

6.100

6.100

100,0

75416

Straż Miejska,

w tym:

5.100

5.100

11.422

224,0

0570

grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności

5.100

5.100

11.212

219,8

0690

wpływy z różnych opłat

210

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,

w tym:

20.529.031

20.601.853

21.357.267

103,7

75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,

w tym:

45.000

45.000

45.556

101,2

0350

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

45.000

45.000

42.980

95,5

0910

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

2.576

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

w tym:

10.655.898

10.655.898

11.144.335

104,6

0310

podatek od nieruchomości

8.800.000

8.800.000

9.102.746

103,4

0320

podatek rolny

106.127

106.127

115.001

108,4

0330

podatek leśny

29.321

29.321

29.472

100,5

0340

podatek od środków transportowych

520.000

520.000

522.455

100,5

0360

podatek od spadków i darowizn

200.000

200.000

244.088

122,0

0370

podatek od posiadania psów

26.000

26.000

22.134

85,1

0430

wpływy z opłaty targowej

175.200

175.200

165.220

94,3

0440

wpływy z opłaty miejscowej

210.000

210.000

251.040

119,5

0450

wpływy z opłaty administracyjnej

2.250

2.250

2.190

97,3

0500

podatek od czynności cywilnoprawnych

540.000

540.000

603.537

111,8

0690

wpływy z różnych opłat

2.000

2.000

11.631

581,6

0910

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

45.000

45.000

74.821

166,3

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw,

w tym:

921.800

994.622

1.246.829

125,4

0410

wpływy z opłaty skarbowej

286.800

359.622

483.192

134,4

0480

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

600.000

600.000

717.621

119,6

0690

wpływy z różnych opłat

35.000

35.000

45.500

130,0

0910

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

516

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,

w tym:

8.906.333

8.906.333

8.920.547

100,2

0010

podatek dochodowy od osób fizycznych

8.799.333

8.799.333

8.593.294

97,7

0020

podatek dochodowy od osób prawnych

107.000

107.000

327.253

305,8

758

Różne rozliczenia,

w tym:

12.166.256

12.142.562

12.175.157

100,3

75801

2920

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – subwencje ogólne z budżetu państwa

11.299.616

11.177.765

11.177.765

100,0

75805

2920

Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin – subwencje ogólne z budżetu państwa

8.157

8.157

100,0

75807

2920

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – subwencje ogólne z budżetu państwa

380.846

380.846

380.846

100,0

75814

Różne rozliczenia finansowe,

w tym:

20.000

110.000

142.595

101,3

0350

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

– 103

0360

podatek od spadków i darowizn

– 1.463

0500

podatek od czynności cywilnoprawnych

– 819

0910

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

– 473

0920

pozostałe odsetki

20.000

110.000

145.453

132,2

75831

2920

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy – subwencje ogólne z budżetu państwa

465.794

465.794

465.794

100,0

801

Oświata i wychowanie,

w tym:

560.942

572.240

593.838

103,8

80101

Szkoły podstawowe,

w tym:

41.409

46.707

58.176

124,6

0750

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

33.858

33.858

45.519

134,4

0830

wpływy z usług

6.386

6.386

5.565

87,1

0970

wpływy z różnych dochodów

1.165

1.165

1.807

155,1

2030

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

5.298

5.285

99,8

80104

Przedszkola,

w tym:

517.533

517.533

513.899

99,3

0750

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

11.093

11.093

10.926

98,5

0830

wpływy z usług

505.920

505.920

502.590

99,3

0970

wpływy z różnych dochodów

520

520

383

73,7

80110

Gimnazja,

w tym:

2.000

2.000

15.913

795,7

0750

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

1.500

1.500

11.100

740,0

0970

wpływy z różnych dochodów

500

500

4.813

962,6

80195

Pozostała działalność,

w tym:

6.000

5.850

97,5

2020

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Program „Romowie wśród nas”

4.500

4.500

100,0

2030

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

1.500

1.350

90,0

851

Ochrona zdrowia,

w tym:

3.000

3.000

100,0

85195

2010

Pozostała działalność – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

Program „Romowie wśród nas”

3.000

3.000

100,0

852

Pomoc społeczna,

w tym:

1.784.700

4.702.769

4.649.224

98,9

85203

Ośrodki wsparcia,

w tym:

248.000

282.000

282.311

100,1

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

248.000

282.000

282.000

100,0

2360

dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

311

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:

2.759.606

2.711.938

98,3

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

2.746.684

2.699.016

98,3

6310

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań gminom ustawami

12.922

12.922

100,0

85213

2010

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

20.000

15.900

15.900

100,0

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,

w tym:

870.000

669.079

669.079

100,0

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

870.000

454.382

454.382

100,0

2030

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

214.697

214.697

100,0

85216

2010

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

32.000

4.451

4.451

100,0

85219

Ośrodki pomocy społecznej,

w tym:

490.000

509.500

509.500

100,0

0970

wpływy z różnych dochodów

19.500

19.500

100,0

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

490.000

184.061

184.061

100,0

2030

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

305.939

305.939

100,0

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:

124.700

130.056

123.868

95,2

0830

wpływy z usług

40.700

40.700

34.511

84,8

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

84.000

89.000

89.000

100,0

2360

dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

356

357

100,3

85295

Pozostała działalność,

w tym:

332.177

332.177

100,0

2020

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

15.000

15.000

100,0

2030

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

250.467

250.467

100,0

6260

dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

66.710

66.710

100,0

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

w tym:

51.600

51.600

54.641

105,9

85305

Żłobki,

w tym:

51.600

51.600

54.641

105,9

0830

wpływy z usług

51.600

51.600

54.600

105,8

0970

wpływy z różnych dochodów

41

854

Edukacyjna opieka wychowawcza,

w tym:

151.685

151.685

142.929

94,2

85401

0830

Świetlice szkolne – wpływy z usług

151.685

151.685

142.929

94,2

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

w tym:

1.328.000

446.624

452.160

101,2

90001

6292

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł

1.200.000

90002

6260

Gospodarka odpadami – dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

128.000

8.000

8.000

100,0

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg,

w tym:

215.874

215.874

100,0

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

215.747

215.747

100,0

6310

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

127

127

100,0

90020

0400

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – wpływy z opłaty produktowej

250

90095

Pozostała działalność,

w tym:

222.750

228.036

102,4

0730

wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego

222.750

222.750

100,0

0840

wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

5.286

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

w tym:

1.125.000

49.400

49.400

100,0

92109

0960

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

40.000

40.000

100,0

92116

Biblioteki,

w tym:

9.400

9.400

100,0

2020

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

4.400

4.400

100,0

2320

dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

5.000

5.000

100,0

92195

6292

Pozostała działalność – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

1.125.000

926

Kultura fizyczna i sport,

w tym:

176.300

176.300

151.637

86,0

92604

Instytucje kultury fizycznej,

w tym:

176.300

176.300

151.637

86,0

0750

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

40.000

40.000

34.782

87,0

0830

wpływy z usług

123.300

123.300

107.212

87,0

0840

wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

65

0970

wpływy z różnych dochodów

13.000

13.000

9.578

73,7

OGÓŁEM DOCHODY:

47.381.354

44.702.680

45.805.034

102,5


Załącznik Nr 2

do „Sprawozdania z wykonania

budżetu miasta za 2004 r.”

Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2004 rok

w złotych

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa dział – rozdziału – paragrafu

Plan na 2004 rok

Wykonanie za 2004 rok

% wykonania 7 : 6

na początku roku I wersja

po zmianach na 31.12.2004

1

2

3

4

5

6

7

8

010

Rolnictwo i łowiectwo,

w tym:

12.700

12.700

12.511

98,5

01008

2580

Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

10.500

10.500

10.500

100,0

01030

2850

Izby rolnicze – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

2.200

2.200

2.011

91,4

020

Leśnictwo,

w tym:

20.000

20.000

9.901

49,5

02001

Gospodarka leśna,

w tym:

20.000

20.000

9.901

49,5

4210

zakup materiałów i wyposażenia

5.000

5.000

696

13,9

4300

zakup usług pozostałych

15.000

15.000

9.205

61,4

600

Transport i łączność,

w tym:

3.237.000

4.865.300

4.620.932

95,0

60004

4300

Lokalny transport zbiorowy – zakup usług pozostałych

1.250.000

1.250.000

1.250.000

100,0

60016

Drogi publiczne gminne,

w tym:

1.987.000

3.615.300

3.370.932

93,2

2320

dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące zrealizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

40.000

40.000

100,0

4210

zakup materiałów i wyposażenia

10.000

10.000

9.641

96,4

4270

zakup usług remontowych

247.000

255.000

251.626

98,7

4300

zakup usług pozostałych

2.000

1.528

76,4

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1.730.000

3.188.300

2.948.353

92,5

6220

dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

90.000

89.784

99,8

6650

wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

30.000

30.000

100,0

630

Turystyka,

w tym:

6.618.252

747.854

536.228

71,7

63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki,

w tym:

6.618.252

747.854

536.228

71,7

2820

dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

162.550

162.550

161.550

99,4

2830

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

7.000

7.000

100,0

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

551

551

4120

składki na Fundusz Pracy

78

78

4210

zakup materiałów i wyposażenia

20.871

14.571

8.717

59,8

4300

zakup usług pozostałych

52.000

132.870

132.498

99,7

4410

podróże służbowe krajowe

3.500

1.000

769

76,9

4420

podróże służbowe zagraniczne

3.500

5.500

5.481

99,7

4430

różne opłaty i składki

7.500

10.000

10.000

100,0

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1.874.452

413.734

210.213

50,8

6052

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowane ze środków bezzwrotnych Unii Europejskiej)

4.493.250

700

Gospodarka mieszkaniowa,

w tym:

2.976.500

3.977.752

3.965.557

99,7

70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej,

w tym:

2.753.000

3.004.520

3.004.405

100,0

4260

zakup energii

221.981

221.981

100,0

4270

zakup usług remontowych

483.700

535.867

535.752

100,0

4300

zakup usług pozostałych

2.199.300

2.177.570

2.177.570

100,0

6010

wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

70.000

69.102

69.102

100,0

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami,

w tym:

193.500

891.332

886.787

99,5

4300

zakup usług pozostałych

40.500

18.500

16.533

89,4

4430

różne opłaty i składki

53.000

53.000

50.425

95,1

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

100.000

819.832

819.829

100,0

70095

Pozostała działalność,

w tym:

30.000

81.900

74.365

90,8

4210

zakup materiałów i wyposażenia

5.000

5.000

100,0

4300

zakup usług pozostałych

30.000

26.900

26.900

100,0

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

50.000

42.465

84,9

710

Działalność usługowa,

w tym:

121.600

139.424

100.664

72,2

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:

101.500

119.324

83.186

69,7

4210

zakup materiałów i wyposażenia

1.000

1.000

758

75,8

4300

zakup usług pozostałych

24.000

54.000

49.262

91,2

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

76.500

64.324

33.166

51,6

71035

Cmentarze,

w tym:

20.100

20.100

17.478

87,0

4270

zakup usług remontowych

15.000

15.000

12.926

86,2

4300

zakup usług pozostałych

5.100

5.100

4.552

89,3

750

Administracja publiczna,

w tym:

4.248.826

4.317.156

4.133.174

95,7

75011

Urzędy wojewódzkie,

w tym:

423.206

423.011

418.826

99,0

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

322.094

322.094

321.142

99,7

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

24.239

24.239

24.239

100,0

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

60.841

60.841

57.755

94,9

4120

składki na Fundusz Pracy

8.359

8.359

8.212

98,2

4440

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

7.673

7.478

7.478

100,0

75022

Rady gmin (miast i miasta na prawach powiatu), w tym:

215.000

215.000

124.225

57,8

3020

nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

10.000

10.000

3030

różne wydatki na rzecz osób fizycznych

180.400

180.400

114.042

63,2

4210

zakup materiałów i wyposażenia

8.500

8.500

7.828

92,1

4300

zakup usług pozostałych

2.500

2.500

1.806

72,2

4410

podróże służbowe krajowe

1.500

1.500

549

36,6

4420

podróże służbowe zagraniczne

12.100

12.100

75023

Urzędy gmin (miasta i miasta na prawach powiatu),

w tym:

3.310.620

3.475.245

3.423.053

98,5

3020

nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

500

1.000

724

72,4

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

1.994.200

1.994.200

1.987.075

99,6

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

139.163

139.163

139.163

100,0

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

373.063

348.063

339.532

97,5

4120

składki na Fundusz Pracy

51.244

51.244

50.120

97,8

4140

wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

6.000

6.000

5.213

86,9

4210

zakup materiałów i wyposażenia

166.700

185.300

179.448

96,8

4260

zakup energii

53.000

64.402

61.261

95,1

4270

zakup usług remontowych

20.000

39.155

38.664

98,7

4280

zakup usług zdrowotnych

3.300

3.300

2.362

71,6

4300

zakup usług pozostałych

380.000

413.750

401.392

97,0

4410

podróże służbowe krajowe

35.000

35.000

34.833

99,5

4420

podróże służbowe zagraniczne

24.000

18.887

18.003

95,3

4430

różne opłaty i składki

23.530

32.130

31.939

99,4

4440

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

40.920

40.813

40.813

100,0

4590

kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

19.500

19.500

100,0

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

29.280

19.520

66,7

6060

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

54.058

53.491

99,0

75095

Pozostała działalność,

w tym:

300.000

203.900

167.070

81,9

2820

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

6.000

6.000

100,0

4300

zakup usług pozostałych

7.900

7.867

99,6

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

300.000

190.000

153.203

80,6

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,

w tym:

4.740

41.164

40.604

98,6

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,

w tym:

4.740

4.740

4.740

100,0

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

682

682

682

100,0

4120

składki na Fundusz Pracy

97

97

97

100,0

4300

zakup usług pozostałych

3.961

3.961

3.961

100,0

75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego,

w tym:

36.424

35.864

98,5

3030

różne wydatki na rzecz osób fizycznych

23.100

22.540

97,6

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

1.103

1.103

100,0

4120

składki na fundusz pracy

157

157

100,0

4210

zakup materiałów i wyposażenia

3.064

3.064

100,0

4300

zakup usług pozostałych

9.000

9.000

100,0

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

w tym:

427.913

443.860

411.913

92,8

75412

Ochotnicze straże pożarne,

w tym:

54.992

62.937

50.232

79,8

3020

nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

16.000

13.300

8.457

63,6

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

16.070

16.070

13.081

81,4

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

1.323

1.323

1.323

100,0

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

3.101

3.101

2.354

75,9

4120

składki na Fundusz Pracy

426

426

335

78,6

4210

zakup materiałów i wyposażenia

13.000

13.375

12.011

89,8

4260

zakup energii

1.000

1.000

233

23,3

4270

zakup usług remontowych

1.000

800

4300

zakup usług pozostałych

1.000

9.625

8.747

90,9

4430

różne opłaty i składki

1.200

3.047

2.821

92,6

4440

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

872

870

870

100,0

75416

Straż Miejska,

w tym:

372.921

372.923

353.683

94,8

3020

nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

8.500

10.015

9.950

99,4

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

206.208

206.208

205.314

99,6

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

15.538

15.538

15.538

100,0

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

39.546

39.546

37.308

94,3

4120

składki na Fundusz Pracy

5.433

5.433

5.305

97,6

4210

zakup materiałów i wyposażenia

9.700

13.200

11.066

83,8

4260

zakup energii

3.700

1.700

624

36,7

4270

zakup usług remontowych

2.030

2.030

480

23,6

4280

zakup usług zdrowotnych

1.573

573

4300

zakup usług pozostałych

8.710

8.710

6.433

73,9

4410

podróże służbowe krajowe

5.000

4.000

3.093

77,3

4430

różne opłaty i składki

2.100

1.100

437

39,7

4440

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4.883

4.870

4.870

100,0

6060

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

60.000

60.000

53.265

88,8

75495

4210

Pozostała działalność – zakup materiałów i wyposażenia

8.000

7.998

100,0

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,

w tym:

137.000

187.000

180.970

96,8

75647

Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych,

w tym:

137.000

187.000

180.970

96,8

4100

wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

90.000

152.500

148.827

97,6

4210

zakup materiałów i wyposażenia

6.500

1.000

716

71,6

4300

zakup usług pozostałych

27.000

23.000

21.282

92,5

4430

różne opłaty i składki

13.500

10.500

10.145

96,6

757

Obsługa długu publicznego,

w tym:

457.019

478.619

474.412

99,1

75702

8070

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów

457.019

478.619

474.412

99,1

758

Różne rozliczenia,

w tym:

545.000

75818

4810

Rezerwy ogólne i celowe

545.000

801

Oświata i wychowanie,

w tym:

17.060.243

18.598.190

18.589.938

100,0

80101

Szkoły podstawowe,

w tym:

8.792.141

8.984.656

8.984.194

100,0

2540

dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo – wychowawczej

113.490

133.908

133.908

100,0

3020

nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

17.900

14.672

14.670

100,0

3240

stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

5.298

5.285

99,8

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

5.699.160

5.726.645

5.726.645

100,0

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

440.288

434.383

434.383

100,0

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

1.061.861

1.051.764

1.051.764

100,0

4120

składki na Fundusz Pracy

145.836

144.463

144.463

100,0

4210

zakup materiałów i wyposażenia

159.689

233.036

232.947

100,0

4240

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

17.866

39.645

39.629

100,0

4260

zakup energii

456.372

436.391

436.295

100,0

4270

zakup usług remontowych

34.317

86.267

86.266

100,0

4280

zakup usług zdrowotnych

15.340

8.259

8.259

100,0

4300

zakup usług pozostałych

233.893

280.213

279.983

99,9

4410

podróże służbowe krajowe

25.698

20.418

20.404

99,9

4420

podróże służbowe zagraniczne

3.609

3.608

100,0

4430

różne opłaty i składki

9.500

8.544

8.544

100,0

4440

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

360.931

357.141

357.141

100,0

80104

Przedszkola

w tym:

3.665.850

3.784.780

3.783.828

100,0

2540

dotacja podmiotowa z budżetu do niepublicznej jednostki systemu oświaty

208.505

208.505

208.505

100,0

3020

nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

13.100

11.808

11.777

99,7

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

2.248.121

2.317.071

2.317.059

100,0

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

171.564

177.469

177.465

100,0

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

412.966

432.636

432.618

100,0

4120

składki na Fundusz Pracy

56.183

59.257

59.230

100,0

4140

wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

900

1.610

1.605

99,7

4210

zakup materiałów i wyposażenia

111.443

144.995

144.867

99,9

4240

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

13.107

14.439

14.417

99,8

4260

zakup energii

172.347

172.275

172.190

100,0

4270

zakup usług remontowych

12.500

6.113

6.090

99,6

4280

zakup usług zdrowotnych

14.540

5.080

5.042

99,3

4300

zakup usług pozostałych

81.326

77.053

76.513

99,3

4410

podróże służbowe krajowe

3.952

3.849

3.836

99,7

4430

różne opłaty i składki

6.150

4.267

4.261

99,9

4440

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

139.146

142.673

142.673

100,0

6060

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

5.680

5.680

100,0

80110

Gimnazja,

w tym:

4.313.554

5.540.168

5.540.095

100,0

2540

dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo – wychowawczej

41.812

60.310

60.310

100,0

3020

nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

3.758

3.739

3.739

100,0

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

2.922.771

2.935.771

2.935.770

100,0

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

217.326

217.326

217.326

100,0

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

560.206

552.872

552.872

100,0

4120

składki na Fundusz Pracy

76.166

76.296

76.296

100,0

4210

zakup materiałów i wyposażenia

62.718

74.793

74.792

100,0

4240

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

9.000

13.822

13.822

100,0

4260

zakup energii

109.570

118.791

118.780

100,0

4270

zakup usług remontowych

9.000

42.584

42.583

100,0

4280

zakup usług zdrowotnych

5.000

4.441

4.436

99,9

4300

zakup usług pozostałych

96.336

101.221

101.209

100,0

4410

podróże służbowe krajowe

11.390

9.826

9.800

99,7

4420

podróże służbowe zagraniczne

2.707

2.706

100,0

4430

różne opłaty i składki

3.600

1.681

1.681

100,0

4440

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

184.901

183.588

183.588

100,0

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1.140.400

1.140.385

100,0

80113

4300

Dowożenie uczniów do szkół – zakup usług pozostałych

39.024

32.912

32.835

99,8

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,

w tym:

47.000

47.000

40.541

86,3

4300

zakup usług pozostałych

43.400

43.711

37.277

85,3

4410

podróże służbowe krajowe

3.600

3.289

3.264

99,2

80195

Pozostała działalność,

w tym:

202.674

208.674

208.445

99,9

3020

nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

27.450

27.450

27.450

100,0

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

32.000

32.000

32.000

100,0

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

5.722

5.722

5.714

99,9

4120

składki na Fundusz Pracy

784

784

784

100,0

4210

zakup materiałów i wyposażenia

2.712

9.112

9.110

100,0

4300

zakup usług pozostałych

7.000

6.600

6.381

96,7

4440

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

127.006

127.006

127.006

100,0

851

Ochrona zdrowia,

w tym:

604.338

619.838

618.239

99,7

85119

Leczenie sanatoryjno –klimatyczne,

w tym:

4.338

4.338

4.121

95,0

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

3.605

3.605

3.567

98,9

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

645

645

467

72,4

4120

składki na Fundusz Pracy

88

88

87

98,9

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi,

w tym:

600.000

600.000

599.976

100,0

2810

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

22.200

20.460

20.460

100,0

2820

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

197.900

199.400

199.400

100,0

3030

różne wydatki na rzecz osób fizycznych

42.000

42.280

42.280

100,0

4210

zakup materiałów i wyposażenia

19.300

37.260

37.260

100,0

4300

zakup usług pozostałych

317.600

300.500

300.493

100,0

4410

podróże służbowe krajowe

1.000

100

83

83,0

85195

Pozostała działalność,

w tym:

15.500

14.142

91,2

4210

zakup materiałów i wyposażenia

10.000

9.617

96,2

4230

zakup leków i materiałów medycznych

1.200

1.200

100,0

4280

zakup usług zdrowotnych

4.300

3.325

77,3

852

Pomoc społeczna,

w tym:

4.716.162

7.562.965

7.459.944

98,6

85203

Ośrodki wsparcia,

w tym:

248.000

282.000

282.000

100,0

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

201.754

187.754

187.754

100,0

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

4.346

4.346

4.346

100,0

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

36.851

32.816

32.816

100,0

4120

składki na Fundusz Pracy

5.049

4.658

4.658

100,0

4210

zakup materiałów i wyposażenia

23.024

23.024

100,0

4220

zakup środków żywności

8.800

8.800

100,0

4260

zakup energii

8.600

8.600

100,0

4270

zakup usług remontowych

1.226

1.226

100,0

4300

zakup usług pozostałych

4.430

4.430

100,0

4430

różne opłaty i składki

846

846

100,0

4440

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

5.500

5.500

100,0

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:

2.800.176

2.800.176

100,0

3110

świadczenia społeczne

2.636.782

2.636.782

100,0

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

53.636

53.636

100,0

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

48.505

48.505

100,0

4120

składki na Fundusz Pracy

1.306

1.306

100,0

4210

zakup materiałów i wyposażenia

12.592

12.592

100,0

4300

zakup usług pozostałych

32.856

32.856

100,0

4430

różne opłaty i składki

185

185

100,0

4440

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1.392

1.392

100,0

6060

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

12.922

12.922

100,0

85213

4130

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – składki na ubezpieczenia zdrowotne

20.000

15.900

15.900

100,0

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,

w tym:

1.633.781

1.434.860

1.434.859

100,0

3110

świadczenia społeczne

1.548.781

1.385.696

1.385.696

100,0

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

85.000

27.853

27.853

100,0

4300

zakup usług pozostałych

21.311

21.310

100,0

85215

3110

Dodatki mieszkaniowe – świadczenia społeczne

1.300.032

1.120.381

1.064.379

95,0

85216

3110

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze –świadczenia społeczne

32.000

4.451

4.451

100,0

85219

Ośrodki pomocy społecznej,

w tym:

1.398.349

1.433.930

1.386.951

96,7

3020

nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

8.200

7.582

7.582

100,0

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

994.079

1.013.579

966.839

95,4

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

72.023

72.023

72.023

100,0

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

178.230

174.237

174.076

99,9

4120

składki na Fundusz Pracy

26.120

25.120

25.094

99,9

4210

zakup materiałów i wyposażenia

11.752

19.203

19.203

100,0

4260

zakup energii

7.000

7.987

7.987

100,0

4270

zakup usług remontowych

3.000

4.016

4.016

100,0

4280

zakup usług zdrowotnych

2.000

1.386

1.386

100,0

4300

zakup usług pozostałych

50.000

49.759

49.707

99,9

4410

podróże służbowe krajowe

10.200

10.538

10.538

100,0

4430

różne opłaty i składki

1.200

1.241

1.241

100,0

4440

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

29.035

28.057

28.057

100,0

6060

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

5.510

19.202

19.202

100,0

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

w tym:

84.000

89.000

89.000

100,0

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

66.000

66.000

66.000

100,0

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

1.096

1.096

1.096

100,0

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

11.773

11.773

11.773

100,0

4120

składki na Fundusz Pracy

1.644

1.644

1.644

100,0

4210

zakup materiałów i wyposażenia

5.000

5.000

100,0

4440

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3.487

3.487

3.487

100,0

85295

Pozostała działalność,

w tym:

382.267

382.228

100,0

3110

świadczenia społeczne

254.467

254.467

100,0

4210

zakup materiałów i wyposażenia

14.449

14.449

100,0

4300

zakup usług pozostałych

7.929

7.929

100,0

4430

różne opłaty i składki

122

122

100,0

6060

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

105.300

105.261

100,0

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

w tym:

415.678

415.678

411.656

99,0

85305

Żłobki,

w tym:

415.678

415.678

415.678

99,9

3020

nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

3.000

3.000

3.000

100,0

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

243.890

243.890

243.446

99,8

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

19.290

19.290

19.290

100,0

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

46.019

46.239

46.237

100,0

4120

składki na Fundusz Pracy

6.359

6.189

6.189

100,0

4210

zakup materiałów i wyposażenia

13.000

12.800

12.760

99,7

4240

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

2.000

2.000

2.000

100,0

4260

zakup energii

52.000

52.000

49.695

95,6

4270

zakup usług remontowych

1.000

1.231

1.222

99,3

4280

zakup usług zdrowotnych

1.200

1.200

1.200

100,0

4300

zakup usług pozostałych

16.063

16.013

14.791

92,4

4440

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

11.857

11.826

11.826

100,0

854

Edukacyjna opieka wychowawcza,

w tym:

455.862

422.154

412.596

97,7

85401

Świetlice szkolne,

w tym:

455.862

422.154

412.596

97,7

3020

nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

5.085

1.707

1.707

100,0

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

297.039

274.118

264.840

96,6

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

17.752

17.752

17.750

100,0

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

57.457

51.156

50.896

99,5

4120

składki na Fundusz Pracy

7.847

6.901

6.883

99,7

4210

zakup materiałów i wyposażenia

22.651

24.172

24.172

100,0

4240

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

5.600

4.457

4.457

100,0

4260

zakup energii

17.000

16.683

16.683

100,0

4270

zakup usług remontowych

2.000

3.939

3.939

100,0

4280

zakup usług zdrowotnych

1.080

279

279

100,0

4300

zakup usług pozostałych

3.100

2.649

2.649

100,0

4410

podróże służbowe krajowe

900

4430

różne opłaty i składki

320

320

320

100,0

4440

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

18.031

18.021

18.021

100,0

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

w tym:

3.327.400

1.723.804

1.656.349

96,1

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód,

w tym:

1.676.000

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

476.000

6052

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (ze środków UE)

1.200.000

90002

6650

Gospodarka odpadami – wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

200.000

80.000

80.000

100,0

90003

Oczyszczanie miast i wsi,

w tym:

400.000

455.721

445.624

97,8

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

1.500

1.500

495

33,0

4120

składki na Fundusz Pracy

300

300

70

23,3

4210

zakup materiałów i wyposażenia

5.000

5.000

1.255

25,1

4300

zakup usług pozostałych

393.200

448.921

443.804

98,9

90004

4300

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zakup usług pozostałych

127.000

142.000

141.759

99,8

90013

Schroniska dla zwierząt,

w tym:

144.000

135.000

132.908

98,5

4270

zakup usług remontowych

20.000

33.794

33.794

100,0

4300

zakup usług pozostałych

124.000

101.206

99.114

97,9

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg,

w tym:

735.000

733.093

683.722

93,3

4210

zakup materiałów i wyposażenia

75.000

37.400

24.118

64,5

4260

zakup energii

550.000

475.000

460.918

97,0

4270

zakup usług remontowych

110.000

100.000

78.040

78,0

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

120.693

120.646

100,0

90095

Pozostała działalność,

w tym:

45.400

177.990

172.336

96,8

4260

zakup energii

1.200

1.200

1.075

89,6

4300

zakup usług pozostałych

5.000

20.000

15.008

75,0

4430

różne opłaty i składki

39.200

156.790

156.253

99,7

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

w tym:

2.815.800

1.440.274

1.359.158

94,4

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury,

w tym:

25.000

25.000

15.496

62,0

2820

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

5.000

5.000

4210

zakup materiałów i wyposażenia

3.000

3.000

500

16,7

4300

zakup usług pozostałych

17.000

17.000

14.996

88,2

92109

2550

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury

694.000

740.500

740.500

100,0

92116

Biblioteki,

w tym:

379.000

443.374

441.005

99,5

2550

dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury

379.000

388.400

388.400

100,0

4270

usługi remontowe

54.974

52.605

95,7

92118

2550

Muzea – dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury

108.100

108.100

108.100

100,0

92195

Pozostała działalność,

w tym:

1.609.700

123.300

54.057

43,8

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

665

4120

składki na Fundusz Pracy

95

4300

zakup usług pozostałych

50.000

49.240

1.085

22,0

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

434.700

73.300

52.972

72,3

6052

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (ze środków UE)

1.125.000

926

Kultura fizyczna i sport,

w tym:

1.196.906

1.246.946

1.211.091

97,1

92604

Instytucje kultury fizycznej,

w tym:

994.626

1.044.626

1.008.949

96,6

2650

dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

500.000

550.000

550.000

100,0

3020

nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

5.600

5.600

5.468

97,6

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

203.130

203.130

178.643

87,9

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

15.800

15.784

15.784

100,0

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

39.824

39.824

33.619

84,4

4120

składki na Fundusz Pracy

5.365

5.365

4.472

83,4

4210

zakup materiałów i wyposażenia

59.504

85.104

85.103

100,0

4260

zakup energii

12.500

12.500

12.070

96,6

4270

zakup usług remontowych

60.075

26.475

26.473

100,0

4300

zakup usług pozostałych

55.300

58.900

58.805

99,8

4410

podróże służbowe krajowe

7.838

6.438

6.212

96,5

4430

różne opłaty i składki

3.000

3.600

3.267

90,8

4440

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

6.510

6.494

6.493

100,0

4530

podatek od towarów i usług (VAT)

20.180

25.412

22.540

88,7

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu,

w tym:

202.280

202.320

202.142

99,9

2820

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

180.000

175.530

175.530

100,0

3020

nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

16.000

22.231

22.222

100,0

4210

zakup materiałów i wyposażenia

4.280

3.280

3.115

95,0

4300

zakup usług pozostałych

2.000

1.279

1.275

99,7

OGÓŁEM WYDATKI:

49.398.939

47.260.678

46.205.837

97,8


Załącznik Nr 3

do „Sprawozdania z wykonania

budżetu miasta za 2004 r.”

struktura dochodów i wydatków budżetowych według działów w 2004 roku

Dział

Nazwa działu

Dochody

Wydatki

Plan

Wykonanie

Plan

Wykonanie

010

Rolnictwo i łowiectwo

020

Leśnictwo

600

Transport i łączność

10,3

10,0

630

Turystyka

0,5

0,5

1,6

1,2

700

Gospodarka mieszkaniowa

11,8

12,2

8,4

8,6

710

Działalność usługowa

0,3

0,2

750

Administracja publiczna

0,6

0,7

9,1

9,0

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

0,1

0,1

0,1

0,1

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

0,9

0,9

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawej oraz wydatki związane z ich poborem

46,1

46,6

0,4

0,4

757

Obsługa długu publicznego

1,0

1,0

758

Różne rozliczenia

27,2

26,6

801

Oświata i wychowanie

1,3

1,3

39,4

40,2

851

Ochrona zdrowia

1,3

1,3

852

Pomoc społeczna

10,5

10,2

16,0

16,2

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

0,1

0,1

0,9

0,9

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

0,3

0,3

0,9

0,9

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1,0

1,0

3,7

3,6

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

0,1

0,1

3,1

2,9

926

Kultura fizyczna i sport

0,4

0,3

2,6

2,6

OGÓŁEM:

100,0

100,0

100,0

100,0


Załącznik Nr 4

do „Sprawozdania z wykonania

budżetu miasta za 2004 r.”

realizacja planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków dotyczących zadań zleconych w 2004 roku

Dział

Rozdział

Paragraf

Strona dochodowa

Strona wydatkowa

plan

wykonanie

% 5:4

plan

wykonanie

% 8:7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

700

5.000

5.000

100,0

5.000

5.000

100,0

70095

5.000

5.000

100,0

5.000

5.000

100,0

2010

5.000

5.000

100,0

4210

5.000

5.000

100,0

750

193.000

193.000

100,0

193.000

193.000

100,0

75011

193.000

193.000

100,0

193.000

193.000

100,0

2010

193.000

193.000

100,0

4010

193.000

193.000

100,0

751

41.164

40.604

98,6

41.164

40.604

98,6

75101

4.740

4.740

100,0

4.740

4.740

100,0

2010

4.740

4.740

100,0

4110

682

682

100,0

4120

97

97

100,0

4300

3.961

3.961

100,0

75113

36.424

35.864

98,5

36.424

35.864

98,5

2010

36.424

35.864

98,5

3030

23.100

22.540

97,6

4110

1.103

1.103

100,0

4120

157

157

100,0

4210

3.064

3.064

100,0

4300

9.000

9.000

100,0

851

3.000

3.000

100,0

3.000

3.000

100,0

85195

3.000

3.000

100,0

3.000

3.000

100,0

2010

3.000

3.000

100,0

4230

1.200

1.200

100,0

4280

1.800

1.800

100,0

852

3.789.400

3.741.732

98,7

3.789.400

3.741.732

98,7

85203

282.000

282.000

100,0

282.000

282.000

100,0

2010

282.000

282.000

100,0

4010

187.754

187.754

100,0

4040

4.346

4.346

100,0

4110

32.816

32.816

100,0

4120

4.658

4.658

100,0

4210

23.024

23.024

100,0

4220

8.800

8.800

100,0

4260

8.600

8.600

100,0

4270

1.226

1.226

100,0

4300

4.430

4.430

100,0

4430

846

846

100,0

4440

5.500

5.500

100,0

85212

2.759.606

2.711.938

98,3

2.759.606

2.711.938

98,3

2010

2.746.684

2.699.016

98,3

3110

2.636.782

2.589.114

98,2

4010

39.033

39.033

100,0

4110

45.973

45.973

100,0

4120

956

956

100,0

4210

7.428

7.428

100,0

4300

14.935

14.935

100,0

4430

185

185

100,0

4440

1.392

1.392

100,0

6060

12.922

12.922

100,0

6310

12.922

12.922

100,0

85213

15.900

15.900

100,0

15.900

15.900

100,0

2010

15.900

15.900

100,0

4130

15.900

15.900

100,0

85214

454.382

454.382

100,0

454.382

454.382

100,0

2010

454.382

454.382

100,0

3110

426.529

426.529

100,0

4110

27.853

27.853

100,0

85216

4.451

4.451

100,0

4.451

4.451

100,0

2010

4.451

4.451

100,0

3110

4.451

4.451

100,0

85219

184.061

184.061

100,0

184.061

184.061

100,0

2010

184.061

184.061

100,0

4010

123.500

123.500

100,0

4040

28.000

28.000

100,0

4110

26.500

26.500

100,0

4120

3.700

3.700

100,0

4440

2.361

2.361

100,0

85228

89.000

89.000

100,0

89.000

89.000

100,0

2010

89.000

89.000

100,0

4010

66.000

66.000

100,0

4040

1.096

1.096

100,0

4110

11.773

11.773

100,0

4120

1.644

1.644

100,0

4210

5.000

5.000

100,0

4440

3.487

3.487

100,0

900

215.874

215.874

100,0

90015

215.874

215.874 1

100,0

2010

215.747

215.747

100,0

6310

127

127

100,0

OGÓŁEM:

4.247.438

4.199.210

98,9

4.031.564

3.983.336

98,8


Załącznik Nr 5

do „Sprawozdania z wykonania

budżetu miasta za 2004 r.”

przychody i wydatki środków specjalnych za 2004 rok

L.p.

Dz. Rozdz.

Nazwa jednostki i określenie środka specjalnego

Stan środków obrotowych na 1.01.2004 r.

Przychody

Wydatki

Stan środków obrotowych na 31.12.2004 r.

1

2

3

4

5

6

7

1

600-60016

Urząd Miasta – opłaty i kary drogowe

27.890

26.447

45.343

8.994

2

801-80101

Szkoła Podstawowa Nr 4

19.195

7.026

12.169

3

801-80104

Przedszkola – razem

w tym:

23.982

298.277

296.294

25.965

Przedszkole Nr 1

Przedszkole Nr 2

Przedszkole Nr 3

Przedszkole Nr 4

Przedszkole Nr 6

2.847

10.811

2.969

3.366

3.989

38.344

71.413

38.171

65.538

84.811

39.170

69.938

38.080

64.724

84.382

2.021

12.286

3.060

4.180

4.418

4

801-80110

Gimnazjum Nr 2

1.500

1.500

5

853-85305

Żłobek – żywienie

4.707

29.912

27.805

6.814

6

854-85401

Świetlice szkolne przy Zespole Szkół Samorządowych

212.650

212.650

OGÓŁEM w złotych:

56.579

587.981

590.618

53.9421 Otrzymana dotacja dotyczyła pokrycia wydatków na oświetlenie miasta nie sfinansowane dotacją w 2003 roku.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2005-05-04

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2005-05-04