Lokalizacja inwestycji celu publicznego PGE obr 4 wszczęcie postępowania

Augustów, 28 listopada 2019 r.

 

AGP.6733.6.2019

 

OBWIESZCZENIE

            Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 49 i 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte na wniosek Pana Pawła Stasiaka, działającego z pełnomocnictwa i na rzecz inwestora PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV i nn-0,4 kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn na działkach o numerach ewidencyjnych: 862/1, 862/2, 4378, 316, 325, 329 położonych w Augustowie obręb 4.

            W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że ze złożonym wnioskiem i zebranym materiałem w sprawie można zapoznać się w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. do dnia 12 grudnia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Augustowie, ul. 3 Maja 60, pokój 27, tel. nr 87 643 42 16. Ewentualne uwagi, wnioski i zastrzeżenia w przedmiocie zamierzonej inwestycji można składać do dnia 19 grudnia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Augustowie, ul. 3 Maja 60.

 

Burmistrz Miasta Augustowa

Mirosław Karolczuk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2019-11-28

Wprowadzający: Anna Kowalczuk

Modyfikujący: Anna Kowalczuk

Data modyfikacji: 2019-11-28

Opublikował: Anna Kowalczuk

Data publikacji: 2019-11-28