Lokalizacja inwestycji celu publicznego PGE obr 4 wydana decyzja

Augustów, 30 stycznia 2020 r.

AGP.6733.6.2019

 

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam o wydaniu 29 stycznia 2020 r. na wniosek Pana Pawła Stasiaka, działającego z pełnomocnictwa i na rzecz inwestora PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie: sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV i nn-0,4kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn na terenie miasta AUGUSTÓW, w obrębie 4, na działkach
nr: 862/2, 4378, 316, 325, 329, 862/37, 862/38, 862/39.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Augustowie, pok. 27 w godzinach od 7:30 do 15:30.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Augustowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Miasta Augustowa

Mirosław Karolczuk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2020-01-30

Wprowadzający: Anna Kowalczuk

Modyfikujący: Anna Kowalczuk

Data modyfikacji: 2020-01-30

Opublikował: Anna Kowalczuk

Data publikacji: 2020-01-30