Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Augustowie

Urząd Miejski w Augustowie

ul. 3 Maja 60
16-300 Augustów
woj. podlaskie

telefon:  Biuro Obsługi Klienta (87) 643-42-10
faks: (87) 643-42-11
email:  Urzad.Miejski@urzad.augustow.pl
Adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na ePUAP: /UMAug/SkrytkaESP

Godziny pracy:
7:30 - 15:30     poniedziałek - piątek

Miasto Augustów - NIP 846-15-29-116 REGON 790670817
NUMER RACHUNKU BANKOWEGO BUDŻETU GMINY MIASTA AUGUSTÓW 77 1240 5787 1111 0010 7731 2232

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

Rachunki bankowe Urzędu Miejskiego w Augustowie prowadzone przez Bank PEKAO S.A. Oddział I Suwałki Filia Nr 1 Augustów Rynek Zygmunta Augusta 33:
Od stycznia 2017 r. Urząd Miejski w Augustowie uruchomił indywidualne rachunki przypisane dla podatnika, które umożliwiają automatyczną identyfikację tytułu płatności danego rodzaju podatku i opłaty.

1. Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, łączne zobowiązanie pieniężne

W przypadku osób fizycznych numery indywidualnych rachunków zostały zamieszczone w decyzjach podatkowych np. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego.

Nie należy udostępniać przypisanego numeru konta innym podmiotom, ani posługiwać się tym samym numerem konta przy opłacie innych podatków i opłat.

Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne o numerze indywidualnego rachunku podatnika dla ww. podatków zostały poinformowane odrębnym pismem.

W przypadku nowych Podatników do dnia otrzymania indywidualnego numeru rachunku, wpłaty ww. podatków należy dokonywać na rachunek - Nr: 81 1240 5787 1111 0010 7154 5025

2. Podatek od środków transportowych

Podatnicy podatku od środków transportu zostali poinformowani odrębnym pismem o numerze indywidualnego rachunku podatnika dla tego podatku.

W przypadku nowych Podatników do dnia otrzymania indywidualnego numeru rachunku, wpłaty podatku od środków transportowych należy dokonywać na rachunek - Nr: 81 1240 5787 1111 0010 7154 5025

3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zobowiązani do zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostali poinformowani odrębnym pismem o numerze indywidualnego rachunku dla tej opłaty.

W przypadku nowych Podatników do dnia otrzymania indywidualnego numeru rachunku, wpłaty należy dokonywać na rachunek - Nr: 28 1240 5787 1111 0010 7154 5979

natomiast w pozostałych zobowiązaniach tj.:

4. Opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących mienie komunalne, opłata adiacencka, opłata planistyczna, opłata targowa, opłata uzdrowiskowa, opłata miejscowa, opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, wpłaty z tytułu grzywien i mandatów, opłata za licencje taxi itp. należy wpłacać na konto:
Nr: 77 1240 5211 1111 0000 4929 4220


5. Opłata Skarbowa - Nr: 08 1240 5787 1111 0010 7154 5272

Numer IBAN tego rachunku: PL08124057871111001071545272; kod BIC Bank Pekao SA: PKOPPLPW.

6. Wadia, kaucje, zabezpieczenie należytego wykonania umów - Nr: 87 1240 5211 1111 0000 4921 6440


Uprzejmie informujemy, iż wpłaty z tytułu podatków i opłat na rzecz Urzędu Miejskiego w Augustowie są przyjmowane:
- bez dodatkowych prowizji i opłat: w PEKAO S.A. Rynek Zygmunta Augusta 33 w godzinach od 9:00 do 17:00,
- w Kasie Urzędu Miejskiego w Augustowie w godzinach od 8:00 do 14:00,
- w zakresie opłaty skarbowej również we wszystkich placówkach Poczty Polskiej S.A.

W przypadku braku informacji o indywidualnym numerze rachunku bankowego prosimy o kontakt z Wydziałem Finansowym Urzędu Miejskiego w Augustowie (pokój 5, 6, 10 tel. 87 643-80-54, 87- 643-42-22, 87-643-42-25) lub Wydziałem Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (w budynku Straży Pożarnej pokój 101 tel. 87 643-80-64).

Lista aktualności

 • Decyzja o warunkach zabudowy

  2003-06-06 00:00:00

  Informacja
  Augustów, dnia 11.04.2003r

  Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska /Dz.U.Nr 62, poz. 627/ Burmistrz Miasta Augustowa informuje, że w publicznie dostępnym wykazie dokumentów i danych o środowisku prowadzonym w Urzędzie Miejskim Augustowie ul. 3 Maja nr 60 - Wydział Architektury Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gospodarczego, zamieszczony został wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycji polegającej na :
  budowie stacji dwuzbiornikowej autogazu, budynku obsługującego oraz towarzyszącej infrastruktury na działkach o numerach geodezyjnych : 3818,3815/1,3816, 3819, 3811 ,położonych przy ul.Sucharskiego .
  Przedmiotowa inwestycja została zaliczona do przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziałowywać na środowisko.
  W związku z powyższym , informuję , że istnieje możliwość składania uwag i wniosków w przedmiocie zamierzonej inwestycji , w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia , tj.do dnia 15 maja 2003r. w Urzędzie Miejskim w Augustowie , Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gospodarczego /pokój nr 27/ .
  Jednocześnie zostanie udostępniony do wglądu raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

  Burmistrz Miasta Augustowa
  Leszek Cieślik

 • Transportu żużla

  2003-06-03 00:00:00

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości:
  poniżej 30 000 euro

  Zamawiający:
  a) pełna nazwa zamawiającego: Urząd Miasta Augustów
  b) REGON: 000523264
  c) kod, miejscowość, województwo, powiat
  16-300 Augustów, woj. podlaskie, powiat: augustowski
  d) ulica, nr domu, nr lokalu
  3 Maja 60
  e) intenet: http://www.um.augustow.pl e-mail:
  gkim@augustownet.com.pl.
  f) numer kierunkowy: 0-87
  tel.: 6433734 fax: 6446408
  2.Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:
  a) imię i nazwisko: Józef Górski
  b) telefon: 6433734
  c) nr pokoju: 3
  d) godziny w których udziela się informacji dotyczącej przetargu: 07.30 - 15.00

  3.Postępowanie będzie prowadzone: z zastosowaniem preferencji krajowych

  4.Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi w zakresie: “transportu żużla wielkopiecowego z Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej “GIGA” Sp. z o.o. w Augustowie na drogi gruntowe dojazdowe do gruntów”
  5.Miejsce realizacji zamówienia: miasto Augustów
  6.Rodzaj zamówienia: usługi
  7.Termin realizacji zamówienia: 18.02.2003r. – 31.12.2003r.

  8.Kryteria wyboru i ich znaczenie (w %)
  -cena(koszt):100 %
  9.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
  a) formularz można odebrać:
  - osobiście w siedzibie zamawiającego, pokój 3
  b) cena formularza: 0zł.
  10.W Przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 19 ust.1, art. 22 ust.2 ustawy.
  11.Miejsce i termin składania ofert:
  a) miejsce składania
  - w siedzibie zamawiającego pokój nr 25

  b) w terminie do:10.02.2003r. godz 10.00

  12.Miejsce i termin otwarcia ofert:
  a) miejsce otwarcia:
  - w siedzibie zamawiającego pokój nr 26
  b) data, godz.:10.02.2003r. godz. 10.30

 • Dostawa oprogramowania antywirusowego

  2003-06-03 00:00:00

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości:
  poniżej 30 000 euro

  1.Zamawiający:
  a) pełna nazwa zamawiającego: Urząd Miasta Augustów
  b) REGON: 000523264
  c) kod, miejscowość, województwo, powiat
  16-300 Augustów, woj. podlaskie, powiat: augustowski
  d) ulica, nr domu, nr lokalu
  3 Maja 60
  e) intenet:www.um.augustow.pl e-mail: um@um.augustow.pl
  f) numer kierunkowy: 0__87
  tel.: 64 46 408 fax: 6446408

  2.Ogłoszenie planowanych zamówień publicznych (ZP-190) o wartości powyżej 500 000 euro, dotyczące tego postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ________________ rok wydania _________ poz: ________________________ / nie opublikowano ogłoszenia o planowanych zamówieniach publicznych
  3.Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:
  a) imię i nazwisko: Marek Taraszkiewicz
  b) telefon: 643 25 36
  c) e-mail: ____________(podać wydziałowy)
  d) nr lokalu 30
  e) godziny w których udziela się informacji dotyczącej przetargu: od 8.00 do 14.00

  4.Postępowanie będzie prowadzone: z zastosowaniem preferencji krajowych

  5.Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony : „na dostawę licencji i 3 letniej aktualizacji oprogramowania antywirusowego dla stacji roboczych"
  Polska Norma (lub norma ISO) ________ PKWiU _____ miejsce realizacji zamówienia: miasto Augustów rodzaj zamówienia: usługi
  Dopuszcza się składanie ofert częściowych Nie liczba zadań: ________
  dopuszcza się składanie ofert równoważnych Nie
  dopuszcza się składanie ofert wariantowych – warunki minimalne: _________

  6.Termin realizacji zamówienia wymagany : do kwietnia 2006 r.

  7.Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości - słownie: -
  8.Kryteria wyboru i ich znaczenie (w %): cena 100%
  inne kryteria oceny ofert odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
  ___________________ ___ %

  9.Środki finansowe na realizację zamówienia przyznane zostały na podstawie umowy międzynarodowej lub pochodzą za środków Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego:Nie
  Umowa: _____________________
  10. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
  a) formularz można odebrać:
  - osobiście w siedzibie zamawiającego, nr lokalu 30
  - innym miejscu: Kliknij aby pobrać w formacie rtf lub doc: spec20030306.rtf lub spec20030306.doc
  - pocztą elektroniczną – adres: um@um.augustow.pl
  - faksem ________________
  lub za zaliczeniem pocztowym
  b) cena formularza: bezpłatnie.
  słownie: __________________ zł.

  11.W Przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy, którzy dołączą stosowne oświadczenia oraz spełniający następujące warunki:
  Spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  2.Miejsce i termin składania ofert:
  a) miejsce składania
  - w siedzibie zamawiającego nr lokalu 25
  b) w terminie do 20 marca 2003 roku do godziny 13.30

  Miejsce i termin otwarcia ofert
  a) miejsce otwarcia - w siedzibie zamawiającego nr lokalu 26
  b)- w innym miejscu
  data: jak data składania ofert, godz: 13.35

 • Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych

  2003-06-03 00:00:00

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości:
  poniżej 30 000 euro

  Zamawiający:
  a) pełna nazwa zamawiającego: Urząd Miasta Augustów
  b) REGON: 000523264
  c) kod, miejscowość, województwo, powiat
  16-300 Augustów, woj. podlaskie, powiat: augustowski
  d) ulica, nr domu, nr lokalu
  3 Maja 60
  e) internet: http://www.um.augustow.pl e-mail:gkim@augustownet.com.pl
  f) numer kierunkowy: 0/87
  tel.: 643 37 34 fax: 6446408

  Ogłoszenie planowanych zamówień publicznych (ZP-190) o wartości powyżej 500 000 euro, dotyczące tego postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ________________ rok wydania _________ poz: ________________________ / nie opublikowano ogłoszenia o planowanych zamówieniach publicznych
  Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: a) imię i nazwisko: Adam Wysocki; Andrzej Rudak
  b) telefon: 643 37 34
  c) e-mail: gkim@augustownet.com.pl
  d) nr lokalu 2
  e) godziny w których udziela się informacji dotyczącej przetargu:9:00-15:00

  Postępowanie będzie prowadzone: z zastosowaniem preferencji krajowych
  Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na:
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych inwestycji p.n. „Kanalizacja sanitarna i wodociąg w ulicy Turystycznej – „Dąbek” w Augustowie”
  Polska Norma (lub norma ISO) - PKWiU XX.XX.X
  miejsce realizacji zamówienia: Augustów
  rodzaj zamówienia: usługi
  Dopuszcza się składanie ofert częściowych Nie
  dopuszcza się składanie ofert równoważnych Nie

  Termin realizacji zamówienia:01.04.03-30.09.03 wymagany
  Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości - zł.
  słownie: - zł.

  Kryteria wyboru i ich znaczenie (w %):
  cena(koszt) 100 %

  Środki finansowe na realizację zamówienia przyznane zostały na podstawie umowy międzynarodowej lub pochodzą za środków Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego:Nie
  Umowa: _____________________

  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
  a) formularz można odebrać:
  - osobiście w siedzibie zamawiającego, nr lokalu 2
  lub za zaliczeniem pocztowym
  b) cena formularza: - zł.
  słownie:- zł

  W Przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy, spełniający następujące warunki:
  określone w SIWZ i posiadają uprawnienia budowlane do nadzorowania i kontrolowania robót sanitarnych.

  Miejsce i termin składania ofert:
  a) miejsce składania
  - w siedzibie zamawiającego nr lokalu 25
  - inne miejsce ___________________________
  b) w terminie do 24.03.03 godz. 11:00

  Miejsce i termin otwarcia ofert:
  a) miejsce otwarcia:
  - w siedzibie zamawiającego nr lokalu 26
  - w innym miejscu ___________________________
  b) data: jak data składania ofert, godz. 11:30

 • Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego

  2003-06-03 00:00:00

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości:
  poniżej 30 000 euro

  1. Zamawiający:
  a) pełna nazwa zamawiającego: Urząd Miasta Augustów
  b) REGON: 000523264
  c) kod, miejscowość, województwo, powiat
  16-300 Augustów, woj. podlaskie, powiat: augustowski
  d) ulica, nr domu, nr lokalu
  3 Maja 60
  e) internet: http://www.um.augustow.pl e-mail:
  gkim@augustownet.com.pl
  f) numer kierunkowy: 0/87
  tel.: 643 37 34 fax: 644 64 08

  2.Ogłoszenie planowanych zamówień publicznych (ZP-190) o wartości powyżej 500 000 euro, dotyczące tego postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ________________ rok wydania _________ poz: ________________________ / nie opublikowano ogłoszenia o planowanych zamówieniach publicznych
  3.Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:
  a) imię i nazwisko: Józef Górski; Andrzej Kulbacki
  b) telefon: 643 37 34
  c) e-mail: gkim@augustownet.com.pl
  d) nr lokalu 3
  e) godziny w których udziela się informacji dotyczącej przetargu: 9:00 – 15:00

  4.Postępowanie będzie prowadzone: z zastosowaniem preferencji krajowych .

  5.Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na:
  Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego na ulicy Kwaśnej i Żurawiej.
  Polska Norma (lub norma ISO) ________ PKWiU:74.20.1
  miejsce realizacji zamówienia: Augustów,
  rodzaj zamówienia: usługi
  dopuszcza się składanie ofert częściowych : Nie
  dopuszcza się składanie ofert równoważnych: Nie
  dopuszcza się składanie ofert wariantowych – warunki minimalne: Nie

  6.Termin realizacji zamówienia:–19.05 – 16.06.2003 oczekiwany

  8.Kryteria wyboru i ich znaczenie (w %):
  cena(koszt) 80 %
  inne kryteria oceny ofert odnoszące się do przedmiotu zamówienia
  termin wykonania - 20 %
  9. Środki finansowe na realizację zamówienia przyznane zostały na podstawie umowy międzynarodowej lub pochodzą za środków Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego: Nie
  Umowa: _____________________
  10.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
  a) formularz można odebrać:
  - osobiście w siedzibie zamawiającego, nr lokalu 3
  lub za zaliczeniem pocztowym
  11.W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy, spełniający następujące warunki:
  określone w SIWZ.
  12Miejsce i termin składania ofert:
  a) miejsce składania
  - w siedzibie zamawiającego nr lokalu 25
  b) w terminie do 2003.05.08 godz. 11:00

  13.Miejsce i termin otwarcia ofert:
  a) miejsce otwarcia:
  - w siedzibie zamawiającego nr lokalu 26
  b) data: jak data składania ofert, godz. 11:15

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie.

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Data wytworzenia: 2017-01-13

Wprowadzający: Beata Filipow

Modyfikujący: Beata Filipow

Data modyfikacji: 2019-03-08

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2017-06-13