Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Augustowie

Urząd Miejski w Augustowie

ul. 3 Maja 60
16-300 Augustów
woj. podlaskie

telefon:  Biuro Obsługi Klienta (87) 643-42-10
faks: (87) 643-42-11
email:  Urzad.Miejski@urzad.augustow.pl
Adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na ePUAP: /UMAug/SkrytkaESP

Godziny pracy:
7:30 - 15:30     poniedziałek - piątek

Miasto Augustów - NIP 846-15-29-116 REGON 790670817
NUMER RACHUNKU BANKOWEGO BUDŻETU GMINY MIASTA AUGUSTÓW 77 1240 5787 1111 0010 7731 2232

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

Rachunki bankowe Urzędu Miejskiego w Augustowie prowadzone przez Bank PEKAO S.A. Oddział I Suwałki Filia Nr 1 Augustów Rynek Zygmunta Augusta 33:
Od stycznia 2017 r. Urząd Miejski w Augustowie uruchomił indywidualne rachunki przypisane dla podatnika, które umożliwiają automatyczną identyfikację tytułu płatności danego rodzaju podatku i opłaty.

1. Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, łączne zobowiązanie pieniężne

W przypadku osób fizycznych numery indywidualnych rachunków zostały zamieszczone w decyzjach podatkowych np. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego.

Nie należy udostępniać przypisanego numeru konta innym podmiotom, ani posługiwać się tym samym numerem konta przy opłacie innych podatków i opłat.

Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne o numerze indywidualnego rachunku podatnika dla ww. podatków zostały poinformowane odrębnym pismem.

W przypadku nowych Podatników do dnia otrzymania indywidualnego numeru rachunku, wpłaty ww. podatków należy dokonywać na rachunek - Nr: 81 1240 5787 1111 0010 7154 5025

2. Podatek od środków transportowych

Podatnicy podatku od środków transportu zostali poinformowani odrębnym pismem o numerze indywidualnego rachunku podatnika dla tego podatku.

W przypadku nowych Podatników do dnia otrzymania indywidualnego numeru rachunku, wpłaty podatku od środków transportowych należy dokonywać na rachunek - Nr: 81 1240 5787 1111 0010 7154 5025

3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zobowiązani do zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostali poinformowani odrębnym pismem o numerze indywidualnego rachunku dla tej opłaty.

W przypadku nowych Podatników do dnia otrzymania indywidualnego numeru rachunku, wpłaty należy dokonywać na rachunek - Nr: 28 1240 5787 1111 0010 7154 5979

natomiast w pozostałych zobowiązaniach tj.:

4. Opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących mienie komunalne, opłata adiacencka, opłata planistyczna, opłata targowa, opłata uzdrowiskowa, opłata miejscowa, opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, wpłaty z tytułu grzywien i mandatów, opłata za licencje taxi itp. należy wpłacać na konto:
Nr: 77 1240 5211 1111 0000 4929 4220


5. Opłata Skarbowa - Nr: 08 1240 5787 1111 0010 7154 5272

Numer IBAN tego rachunku: PL08124057871111001071545272; kod BIC Bank Pekao SA: PKOPPLPW.

6. Wadia, kaucje, zabezpieczenie należytego wykonania umów - Nr: 87 1240 5211 1111 0000 4921 6440


Uprzejmie informujemy, iż wpłaty z tytułu podatków i opłat na rzecz Urzędu Miejskiego w Augustowie są przyjmowane:
- bez dodatkowych prowizji i opłat: w PEKAO S.A. Rynek Zygmunta Augusta 33 w godzinach od 9:00 do 16:30,
- w Kasie Urzędu Miejskiego w Augustowie w godzinach od 8:00 do 14:00,
- w zakresie opłaty skarbowej również we wszystkich placówkach Poczty Polskiej S.A.

W przypadku braku informacji o indywidualnym numerze rachunku bankowego prosimy o kontakt z Wydziałem Finansowym Urzędu Miejskiego w Augustowie (pokój 5, 6, 10 tel. 87 643-80-54, 87- 643-42-22, 87-643-42-25) lub Referacie Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska ul. Nowomiejska 41.

Lista aktualności

 • Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych

  2003-06-03 00:00:00

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości:
  poniżej 30 000 euro

  Zamawiający:
  a) pełna nazwa zamawiającego: Urząd Miasta Augustów
  b) REGON: 000523264
  c) kod, miejscowość, województwo, powiat
  16-300 Augustów, woj. podlaskie, powiat: augustowski
  d) ulica, nr domu, nr lokalu
  3 Maja 60
  e) internet: http://www.um.augustow.pl e-mail:gkim@augustownet.com.pl
  f) numer kierunkowy: 0/87
  tel.: 643 37 34 fax: 6446408

  Ogłoszenie planowanych zamówień publicznych (ZP-190) o wartości powyżej 500 000 euro, dotyczące tego postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ________________ rok wydania _________ poz: ________________________ / nie opublikowano ogłoszenia o planowanych zamówieniach publicznych
  Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: a) imię i nazwisko: Adam Wysocki; Andrzej Rudak
  b) telefon: 643 37 34
  c) e-mail: gkim@augustownet.com.pl
  d) nr lokalu 2
  e) godziny w których udziela się informacji dotyczącej przetargu:9:00-15:00

  Postępowanie będzie prowadzone: z zastosowaniem preferencji krajowych
  Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na:
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych inwestycji p.n. „Kanalizacja sanitarna i wodociąg w ulicy Turystycznej – „Dąbek” w Augustowie”
  Polska Norma (lub norma ISO) - PKWiU XX.XX.X
  miejsce realizacji zamówienia: Augustów
  rodzaj zamówienia: usługi
  Dopuszcza się składanie ofert częściowych Nie
  dopuszcza się składanie ofert równoważnych Nie

  Termin realizacji zamówienia:01.04.03-30.09.03 wymagany
  Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości - zł.
  słownie: - zł.

  Kryteria wyboru i ich znaczenie (w %):
  cena(koszt) 100 %

  Środki finansowe na realizację zamówienia przyznane zostały na podstawie umowy międzynarodowej lub pochodzą za środków Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego:Nie
  Umowa: _____________________

  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
  a) formularz można odebrać:
  - osobiście w siedzibie zamawiającego, nr lokalu 2
  lub za zaliczeniem pocztowym
  b) cena formularza: - zł.
  słownie:- zł

  W Przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy, spełniający następujące warunki:
  określone w SIWZ i posiadają uprawnienia budowlane do nadzorowania i kontrolowania robót sanitarnych.

  Miejsce i termin składania ofert:
  a) miejsce składania
  - w siedzibie zamawiającego nr lokalu 25
  - inne miejsce ___________________________
  b) w terminie do 24.03.03 godz. 11:00

  Miejsce i termin otwarcia ofert:
  a) miejsce otwarcia:
  - w siedzibie zamawiającego nr lokalu 26
  - w innym miejscu ___________________________
  b) data: jak data składania ofert, godz. 11:30

 • Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego

  2003-06-03 00:00:00

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości:
  poniżej 30 000 euro

  1. Zamawiający:
  a) pełna nazwa zamawiającego: Urząd Miasta Augustów
  b) REGON: 000523264
  c) kod, miejscowość, województwo, powiat
  16-300 Augustów, woj. podlaskie, powiat: augustowski
  d) ulica, nr domu, nr lokalu
  3 Maja 60
  e) internet: http://www.um.augustow.pl e-mail:
  gkim@augustownet.com.pl
  f) numer kierunkowy: 0/87
  tel.: 643 37 34 fax: 644 64 08

  2.Ogłoszenie planowanych zamówień publicznych (ZP-190) o wartości powyżej 500 000 euro, dotyczące tego postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ________________ rok wydania _________ poz: ________________________ / nie opublikowano ogłoszenia o planowanych zamówieniach publicznych
  3.Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:
  a) imię i nazwisko: Józef Górski; Andrzej Kulbacki
  b) telefon: 643 37 34
  c) e-mail: gkim@augustownet.com.pl
  d) nr lokalu 3
  e) godziny w których udziela się informacji dotyczącej przetargu: 9:00 – 15:00

  4.Postępowanie będzie prowadzone: z zastosowaniem preferencji krajowych .

  5.Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na:
  Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego na ulicy Kwaśnej i Żurawiej.
  Polska Norma (lub norma ISO) ________ PKWiU:74.20.1
  miejsce realizacji zamówienia: Augustów,
  rodzaj zamówienia: usługi
  dopuszcza się składanie ofert częściowych : Nie
  dopuszcza się składanie ofert równoważnych: Nie
  dopuszcza się składanie ofert wariantowych – warunki minimalne: Nie

  6.Termin realizacji zamówienia:–19.05 – 16.06.2003 oczekiwany

  8.Kryteria wyboru i ich znaczenie (w %):
  cena(koszt) 80 %
  inne kryteria oceny ofert odnoszące się do przedmiotu zamówienia
  termin wykonania - 20 %
  9. Środki finansowe na realizację zamówienia przyznane zostały na podstawie umowy międzynarodowej lub pochodzą za środków Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego: Nie
  Umowa: _____________________
  10.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
  a) formularz można odebrać:
  - osobiście w siedzibie zamawiającego, nr lokalu 3
  lub za zaliczeniem pocztowym
  11.W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy, spełniający następujące warunki:
  określone w SIWZ.
  12Miejsce i termin składania ofert:
  a) miejsce składania
  - w siedzibie zamawiającego nr lokalu 25
  b) w terminie do 2003.05.08 godz. 11:00

  13.Miejsce i termin otwarcia ofert:
  a) miejsce otwarcia:
  - w siedzibie zamawiającego nr lokalu 26
  b) data: jak data składania ofert, godz. 11:15

 • Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych

  2003-06-03 00:00:00

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości:
  poniżej 30 000 euro

  Zamawiający:
  a) pełna nazwa zamawiającego: Urząd Miasta Augustów
  b) REGON: 000523264
  c) kod, miejscowość, województwo, powiat
  16-300 Augustów, woj. podlaskie, powiat: augustowski
  d) ulica, nr domu, nr lokalu
  3 Maja 60
  e) internet: http://www.um.augustow.pl e-mail:gkim@augustownet.com.pl
  f) numer kierunkowy: 0/87
  tel.: 643 37 34 fax: 6446408

  Ogłoszenie planowanych zamówień publicznych (ZP-190) o wartości powyżej 500 000 euro, dotyczące tego postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ________________ rok wydania _________ poz: ________________________ / nie opublikowano ogłoszenia o planowanych zamówieniach publicznych
  Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:
  a) imię i nazwisko: Adam Wysocki; Andrzej Kulbacki
  b) telefon: 643 37 34
  c) e-mail: gkim@augustownet.com.pl
  d) nr lokalu 2
  e) godziny w których udziela się informacji dotyczącej przetargu:9:00-15:00

  Postępowanie będzie prowadzone: z zastosowaniem preferencji krajowych
  Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na:
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych inwestycji p.n. „Dz. Ślepsk – ETAP – III -Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami następujących ulic: Kwaśnej, Żurawiej, Głowackiego, Glinki w Augustowie”
  Polska Norma (lub norma ISO) - PKWiU
  Miejsce realizacji zamówienia: Augustów
  Rodzaj zamówienia: usługi
  Dopuszcza się składanie ofert częściowych Nie
  Dopuszcza się składanie ofert równoważnych Nie
  Termin realizacji zamówienia:01.04.03-30.09.03 wymagany
  Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości - zł.
  słownie: - zł.

  Kryteria wyboru i ich znaczenie (w %):
  cena(koszt) 100 %
  Środki finansowe na realizację zamówienia przyznane zostały na podstawie umowy międzynarodowej lub pochodzą za środków Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego: Nie
  Umowa: _____________________
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
  a) formularz można odebrać:
  - osobiście w siedzibie zamawiającego, nr lokalu 2
  lub za zaliczeniem pocztowym
  b) cena formularza: - zł.
  słownie:- zł.

  W Przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy, spełniający następujące warunki:
  określone w SIWZ i posiadają uprawnienia budowlane do nadzorowania i kontrolowania robót sanitarnych.
  Miejsce i termin składania ofert:
  a) miejsce składania
  - w siedzibie zamawiającego nr lokalu 25
  - inne miejsce ___________________________
  b) w terminie do 28.04.03 godz. 11:00
  Miejsce i termin otwarcia ofert:
  a) miejsce otwarcia:
  - w siedzibie zamawiającego nr lokalu 26
  - w innym miejscu ___________________________
  b) data: jak data składania ofert, godz. 11:15

 • Wykonanie szacunków nieruchomości

  2003-06-03 00:00:00

  PRZETARG NIEOGRANICZONY
  o wartości poniżej 30000 EURO
  Urząd Miasta Augustów
  16-300 Augustów, ul. 3 Maja 60
  tel. 087 643-21-46, fax (087)64-46-408
  REGON 000523264
  zaprasza do składania ofert na:
  -WYKONANIE SZACUNKÓW NIERUCHOMOŚCI
  obejmujących określenie wartości nieruchomości gruntowych położonych w Augustowie i będących przedmiotem użytkowania wieczystego, w celu dokonania aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego (zamówienie obejmuje oszacowanie około 200 działek)

  Termin realizacji pełnego zakresu zamówienia:
  29.08 2003.
  Kryteria oceny ofert:
  - cena - 100 %
  Zainteresowanych oferentów prosimy o pobranie w siedzibie Urzędu Miasta

  przy ul. 3 Maja 60 w Augustowie, pokój nr 4 „Specyfikacji warunków zamówienia”.
  W przetargu mogą brać udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22 ust.2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz specyfikacji warunków zmówienia.
  Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, pokój nr 25 do dnia 02.06.2003 r. do godz.1000 z zaznaczeniem:
  „RZECZOZNAWCA” - przetarg
  nie otwierać przed terminem otwarcia ofert

  Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
  Osobą uprawnioną do udzielania informacji dotyczącej przedmiotu przetargu jest Anna Renkiewicz - pracownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - tel. 643-21-46, w godzinach 9.00 - 14.00.

  Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 02.06.2003 r. o godzinie 1015 w budynku Urzędu Miasta, pokój 26 (sala konferencyjna) przy ul. 3 Maja w Augustowie.

  Augustów, 15 maja 2003 r.

 • Organizacja kolonii terapeutycznych

  2003-06-03 00:00:00

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości:
  poniżej 30 000 euro

  Gmina MIASTO AUGUSTÓW
  Adres: 16-300 Augustów, ul. 3 Maja 60
  Tel. (087) 64464 08
  Ogłasza przetarg nieograniczony na organizację kolonii terapeutycznych w polskich górach dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych miasta Augustów
  w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi

  Termin realizacji zamówienia: 01.07.2003 - 31.08.2003 r.
  Liczba uczestników : 50 – 60 dzieci
  Czas trwania turnusu: 14 dni
  Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można odebrać w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego lub otrzymać przesyłka pocztową po zgłoszeniu zamówienia na specyfikację i załączeniu koperty zwrotnej ze znaczkiem o wartości 3,10
  Uprawniony do kontaktów z oferentami : Roman Krzyżopolski - Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego.
  Termin składania ofert upływa dnia 05.06.2003r. do godz. 12:00
  Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.06.2003r. o godz. 12:15 w siedzibie zamawiającego.
  Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
  Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
  W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podst. art. 19 i art. 22 ust. 7 spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz warunki dodatkowe zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
  Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
  1. Cena ( w przeliczeniu kosztów na osobodzień) - 70 %
  2. Doświadczenie i przygotowanie fachowe - 20 %
  3. Atrakcyjność programu terapeutycznego i turystyczno-wypoczynkowego - 10 %

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie.

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Data wytworzenia: 2017-01-13

Wprowadzający: Daniel Wojewnik

Modyfikujący: Daniel Wojewnik

Data modyfikacji: 2020-08-03

Opublikował: Daniel Wojewnik

Data publikacji: 2017-06-13