Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Augustowie

Urząd Miejski w Augustowie

ul. 3 Maja 60
16-300 Augustów
woj. podlaskie

telefon:  Biuro Obsługi Klienta (87) 643-42-10
faks: (87) 643-42-11
email:  Urzad.Miejski@urzad.augustow.pl
Adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na ePUAP: /UMAug/SkrytkaESP

Godziny pracy:
7:30 - 15:30     poniedziałek - piątek

Miasto Augustów - NIP 846-15-29-116 REGON 790670817
NUMER RACHUNKU BANKOWEGO BUDŻETU GMINY MIASTA AUGUSTÓW 77 1240 5787 1111 0010 7731 2232

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

Rachunki bankowe Urzędu Miejskiego w Augustowie prowadzone przez Bank PEKAO S.A. Oddział I Suwałki Filia Nr 1 Augustów Rynek Zygmunta Augusta 33:
Od stycznia 2017 r. Urząd Miejski w Augustowie uruchomił indywidualne rachunki przypisane dla podatnika, które umożliwiają automatyczną identyfikację tytułu płatności danego rodzaju podatku i opłaty.

1. Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, łączne zobowiązanie pieniężne

W przypadku osób fizycznych numery indywidualnych rachunków zostały zamieszczone w decyzjach podatkowych np. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego.

Nie należy udostępniać przypisanego numeru konta innym podmiotom, ani posługiwać się tym samym numerem konta przy opłacie innych podatków i opłat.

Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne o numerze indywidualnego rachunku podatnika dla ww. podatków zostały poinformowane odrębnym pismem.

W przypadku nowych Podatników do dnia otrzymania indywidualnego numeru rachunku, wpłaty ww. podatków należy dokonywać na rachunek - Nr: 81 1240 5787 1111 0010 7154 5025

2. Podatek od środków transportowych

Podatnicy podatku od środków transportu zostali poinformowani odrębnym pismem o numerze indywidualnego rachunku podatnika dla tego podatku.

W przypadku nowych Podatników do dnia otrzymania indywidualnego numeru rachunku, wpłaty podatku od środków transportowych należy dokonywać na rachunek - Nr: 81 1240 5787 1111 0010 7154 5025

3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zobowiązani do zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostali poinformowani odrębnym pismem o numerze indywidualnego rachunku dla tej opłaty.

W przypadku nowych Podatników do dnia otrzymania indywidualnego numeru rachunku, wpłaty należy dokonywać na rachunek - Nr: 28 1240 5787 1111 0010 7154 5979

natomiast w pozostałych zobowiązaniach tj.:

4. Opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących mienie komunalne, opłata adiacencka, opłata planistyczna, opłata targowa, opłata uzdrowiskowa, opłata miejscowa, opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, wpłaty z tytułu grzywien i mandatów, opłata za licencje taxi itp. należy wpłacać na konto:
Nr: 77 1240 5211 1111 0000 4929 4220


5. Opłata Skarbowa - Nr: 08 1240 5787 1111 0010 7154 5272

Numer IBAN tego rachunku: PL08124057871111001071545272; kod BIC Bank Pekao SA: PKOPPLPW.

6. Wadia, kaucje, zabezpieczenie należytego wykonania umów - Nr: 87 1240 5211 1111 0000 4921 6440


Uprzejmie informujemy, iż wpłaty z tytułu podatków i opłat na rzecz Urzędu Miejskiego w Augustowie są przyjmowane:
- bez dodatkowych prowizji i opłat: w PEKAO S.A. Rynek Zygmunta Augusta 33 w godzinach od 9:00 do 16:30,
- w Kasie Urzędu Miejskiego w Augustowie w godzinach od 8:00 do 14:00,
- w zakresie opłaty skarbowej również we wszystkich placówkach Poczty Polskiej S.A.

W przypadku braku informacji o indywidualnym numerze rachunku bankowego prosimy o kontakt z Wydziałem Finansowym Urzędu Miejskiego w Augustowie (pokój 5, 6, 10 tel. 87 643-80-54, 87- 643-42-22, 87-643-42-25) lub Referacie Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska ul. Nowomiejska 41.

Lista aktualności

 • Szacunek nieruchomości

  2003-03-26 00:00:00

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości:
  poniżej 30 000 euro
  1.Zamawiający:
  a) pełna nazwa zamawiającego: Urząd Miasta Augustów
  b) REGON: 000523264
  c) kod, miejscowość, województwo, powiat
  16-300 Augustów, woj. podlaskie, powiat: augustowski
  d) ulica, nr domu, nr lokalu: 3 Maja 60
  e) intenet: www.um.augustow.pl e-mail: um@um.augustow.pl
  f) numer kierunkowy: 0__87
  tel.: 64 46 408 fax: 6446408
  2.Ogłoszenie planowanych zamówień publicznych (ZP-190) o wartości powyżej 500 000 euro, dotyczące tego postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ________________ rok wydania _________ poz: ________________________ / nie opublikowano ogłoszenia o planowanych zamówieniach publicznych
  3.Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:
  a) imię i nazwisko: Anna Renkiewicz
  b) telefon: 643 21 46
  c) e-mail: ____________(podać wydziałowy)
  d) nr lokalu 4
  e) godziny w których udziela się informacji dotyczącej przetargu: od 9.00 do 14.00
  4.Postępowanie będzie prowadzone: z zastosowaniem preferencji krajowych
  5.Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na: szacunek nieruchomości
  Polska Norma (lub norma ISO) ________ PKWiU 20.21.1 miejsce realizacji zamówienia:
  rodzaj zamówienia: usługi
  Dopuszcza się składanie ofert częściowych Nie
  liczba zadań: ________
  dopuszcza się składanie ofert równoważnych Nie
  dopuszcza się składanie ofert wariantowych – warunki minimalne: _________
  6.Termin realizacji zamówienia wymagany : 2003 r.
  7.Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości -
  słownie: -
  8.Kryteria wyboru i ich znaczenie (w %):
  cena 100%
  inne kryteria oceny ofert odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
  ___________________ ___ %
  9.Środki finansowe na realizację zamówienia przyznane zostały na podstawie umowy międzynarodowej lub pochodzą za środków Organizacji Traktatu
  Północnoatlantyckiego:Nie
  Umowa: _____________________
  10. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
  a) formularz można odebrać:
  - osobiście w siedzibie zamawiającego, nr lokalu 4
  - innym miejscu:
  - pocztą elektroniczną – adres:
  - faksem ________________
  lub za zaliczeniem pocztowym
  b) cena formularza: bezpłatnie.
  słownie: __________________ zł.
  11.W Przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy, spełniający następujące warunki:
  określone w specyfikacji warunków zamówienia.
  2.Miejsce i termin składania ofert:
  a) miejsce składania
  - w siedzibie zamawiającego nr lokalu 25
  b) w terminie do 30 stycznia 2003 roku do godziny 10.00
  Miejsce i termin otwarcia ofert
  a) miejsce otwarcia - w siedzibie zamawiającego nr lokalu 26
  b)- w innym miejscu
  data: jak data składania ofert, godz: 10.30

 • Usługi geodezyjne

  2003-03-26 00:00:00

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości:
  poniżej 30 000 euro
  1.Zamawiający:
  a) pełna nazwa zamawiającego: Urząd Miasta Augustów
  b) REGON: 000523264
  c) kod, miejscowość, województwo, powiat
  16-300 Augustów, woj. podlaskie, powiat: augustowski
  d) ulica, nr domu, nr lokalu: 3 Maja 60
  e) intenet: www.um.augustow.pl e-mail: um@um.augustow.pl
  f) numer kierunkowy: 0__87
  tel.: 64 46 408 fax: 6446408
  2.Ogłoszenie planowanych zamówień publicznych (ZP-190) o wartości powyżej 500 000 euro, dotyczące tego postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ________________ rok wydania _________ poz: ________________________ / nie opublikowano ogłoszenia o planowanych zamówieniach publicznych
  3.Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:
  a) imię i nazwisko: Anna Renkiewicz
  b) telefon: 643 21 46
  c) e-mail: ____________(podać wydziałowy)
  d) nr lokalu 4
  e) godziny w których udziela się informacji dotyczącej przetargu: od 9.00 do 14.00
  4.Postępowanie będzie prowadzone: z zastosowaniem preferencji krajowych
  5.Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na: usługi geodezyjne
  Polska Norma (lub norma ISO) ________ PKWiU 70.11.1 miejsce realizacji zamówienia: Gmina Miasto Augustów rodzaj zamówienia: usługi
  Dopuszcza się składanie ofert częściowych Nie
  liczba zadań: ________
  dopuszcza się składanie ofert równoważnych Nie
  dopuszcza się składanie ofert wariantowych – warunki minimalne: _________
  6.Termin realizacji zamówienia wymagany : 2003 r.
  7.Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości -
  słownie: -
  8.Kryteria wyboru i ich znaczenie (w %):
  cena 100%
  inne kryteria oceny ofert odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
  ___________________ ___ %
  9.Środki finansowe na realizację zamówienia przyznane zostały na podstawie umowy międzynarodowej lub pochodzą za środków Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego: Nie Umowa: _____________________
  10. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
  a) formularz można odebrać:
  - osobiście w siedzibie zamawiającego, nr lokalu 4
  - innym miejscu:
  - pocztą elektroniczną – adres:
  - faksem ________________
  lub za zaliczeniem pocztowym
  b) cena formularza: bezpłatnie.
  słownie: __________________ zł.
  11.W Przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy, spełniający następujące warunki:
  określone w specyfikacji warunków zamówienia.
  2.Miejsce i termin składania ofert:
  a) miejsce składania
  - w siedzibie zamawiającego nr lokalu 25
  b) w terminie do 30 stycznia 2003 roku do godziny 10.00
  Miejsce i termin otwarcia ofert
  a) miejsce otwarcia - w siedzibie zamawiającego nr lokalu 26
  b)- w innym miejscu
  data: jak data składania ofert, godz: 11.00

 • Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu

  2003-03-26 00:00:00

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości:
  powyżej 30 000 euro
  Zamawiający:
  a) pełna nazwa zamawiającego: Urząd Miasta Augustów b) REGON: 000523264
  c) kod, miejscowość, województwo, powiat
  16-300 Augustów, woj. podlaskie, powiat: augustowski
  d) ulica, nr domu, nr lokalu: 3 Maja 60
  e) intenet: http://www.um.augustow.pl e-mail: gkim@augustownet.com.pl
  f) numer kierunkowy: 0__87
  tel.: 643 37 34 fax: 6446408
  Ogłoszenie planowanych zamówień publicznych (ZP-190) o wartości powyżej 500 000 euro, dotyczące tego postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ________________ rok wydania _________ poz: ________________________ / nie opublikowano ogłoszenia o planowanych zamówieniach publicznych
  Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:
  a) imię i nazwisko: Adam Wysocki; Andrzej Rudak
  b) telefon: 643 37 34
  c) e-mail: gkim@augustownet.com.pl
  d) nr lokalu 2
  e) godziny w których udziela się informacji dotyczącej przetargu: 9:00 – 15:00
  Postępowanie będzie prowadzone: z zastosowaniem preferencji krajowych.
  Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na: Budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicy Turystycznej – „DĄBEK” w Augustowie
  Polska Norma (lub norma ISO) ________ PKWiU 45.21.4 miejsce realizacji zamówienia: Augustów, ul. Turystyczna – „Dąbek”
  rodzaj zamówienia: roboty budowlane Dopuszcza się składanie ofert częściowych Nie liczba zadań: ________
  dopuszcza się składanie ofert równoważnych Nie
  dopuszcza się składanie ofert wariantowych – warunki minimalne: __________
  Termin realizacji zamówienia: kwiecień 2003 –marzec 2004 pożądany
  Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości 5 000 zł. słownie: pięć tysięcy zł.
  Kryteria wyboru i ich znaczenie (w %):
  cena(koszt) 90 %
  inne kryteria oceny ofert odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
  gwarancja 10 %
  ___________________ ___ %
  Środki finansowe na realizację zamówienia przyznane zostały na podstawie umowy międzynarodowej lub pochodzą za środków Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego: Nie
  Umowa: _____________________
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
  a) formularz można odebrać:
  - osobiście w siedzibie zamawiającego, nr lokalu 2
  - innym miejscu: ____________
  - pocztą elektroniczną – adres ___________________
  - faksem ________________
  lub za zaliczeniem pocztowym
  b) cena formularza: 15 zł.
  słownie: piętnaście zł.
  W Przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy, spełniający następujące warunki:
  określone w SIWZ.
  Miejsce i termin składania ofert:
  a) miejsce składania
  - w siedzibie zamawiającego nr lokalu 25
  - inne miejsce ___________________________
  b) w terminie do 2003.03.24 godz. 11:00
  Miejsce i termin otwarcia ofert:
  a) miejsce otwarcia:
  - w siedzibie zamawiającego nr lokalu 26
  - w innym miejscu __________________________
  _ b) data: jak data składania ofert, godz. 11:15

 • Wydział Finansowy

  2003-02-20 00:00:00

 • Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych

  2003-02-20 00:00:00

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie.

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Data wytworzenia: 2017-01-13

Wprowadzający: Daniel Wojewnik

Modyfikujący: Daniel Wojewnik

Data modyfikacji: 2020-08-03

Opublikował: Daniel Wojewnik

Data publikacji: 2017-06-13