Zarządzenie Nr 66/2003 z 29.08.2003 w sprawie zmian budżetu miasta na 2003 r.

Zarządzenie Nr 66/2003

Zarządzenie Nr 66/2003

Burmistrza Miasta Augustów

z dnia 29 sierpnia 2003 roku

w sprawie zmian budżetu miasta na 2003 rok

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) oraz § 10 Uchwały Nr III/21/02 Rady Miasta Augustów z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu miasta na 2003 rok, Burmistrz Miasta Augustów zarządza, co następuje:

§ 1

  1. Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 15.290 zł.

w tym:

Dział 853 „Opieka społeczna” 15.290 zł.

z tego:

- rozdział 85328 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

usługi opiekuńcze” 15.200 zł.

§ 201 15.200 zł.

- rozdział 85395 „Pozostała działalność” 90 zł.

§ 201 90 zł.

  1. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 15.290 zł.

w tym:

Dział 853 „Opieka społeczna” 15.290 zł.

z tego:

- rozdział 85328 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

usługi opiekuńcze” 15.200 zł.

§ 4010 12.720 zł.

§ 4110 2.168 zł.

§ 4120 312 zł.

- rozdział 85395 „Pozostała działalność” 90 zł.

§ 3110 90 zł.

§ 2

Rozdysponować rezerwę budżetową ogólną w kwocie 4.150 zł.

1. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 4.150 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia” 4.150 zł.

- rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” 4.150 zł.

§ 4810 4.150 zł.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 4.150 zł.

w tym:

Dział 750 „Administracja publiczna” 1.000 zł.

- rozdział 75023 „Urzędy gmin” 1.000 zł.

§ 4590 1.000 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 3.150 zł.

- rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” 3.150 zł.

§ 6050 3.150 zł.

§ 3

Dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków:

1. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 26.500 zł.

w tym:

Dział 750 „Administracja publiczna” 16.500 zł.

z tego:

- rozdział 75022 „Rady gmin” 2.000 zł.

§ 3030 2.000 zł.

- rozdział 75047 „Pobór podatków, opłat i niepodatkowych

należności budżetowych” 14.500 zł.

§ 4100 14.500 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” 4.000 zł.

- rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” 4.000 zł.

§ 4260 1.900 zł.

§ 4300 2.100 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” 6.000 zł.

- rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” 6.000 zł.

§ 4300 6.000 zł.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 26.500 zł.

w tym:

Dział 750 „Administracja publiczna” 16.500 zł.

z tego:

- rozdział 75022 „Rady gmin” 2.000 zł.

§ 4420 2.000 zł.

- rozdział 75023 „Urzędy gmin” 5.500 zł.

§ 4420 5.500 zł.

- rozdział 75047 „Pobór podatków, opłat i niepodatkowych

należności budżetowych” 9.000 zł.

§ 4430 9.000 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” 4.000 zł.

- rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” 4.000 zł.

§ 4270 2.100 zł.

§ 4420 1.500 zł.

§ 4430 400 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” 6.000 zł.

- rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” 6.000 zł.

§ 3030 6.000 zł.

§ 4

Objaśnienia dotyczące zmian budżetu miasta na 2003 zawiera załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1.dochody budżetu miasta 59.031.752 zł.

2. wydatki budżetu miasta 68.556.403 zł.

3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 3.279.984 zł.

4. z dochodów budżetowych kwotę 1.475.652 zł. przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych

5. faktyczny deficyt w kwocie 11.000.303 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- pożyczek 5.939.990 zł.

- kredytu 60.313 zł.

- obligacji 5.000.000 zł.

6. wolne środki na rachunku bieżącym miasta z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek w kwocie 978.680 zł. przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Burmistrz

Miasta Augustów

/Leszek Cieślik/

3

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2003-12-04

Opublikował: Monika Podziewska

Data publikacji: 2003-12-04