Zarządzenie Nr 324/06 z dnia 6 marca 2006r. Burmistrza Miasta Augustowa

Zarządzenie Nr 324/06 z dnia 6 marca 2006r. Burmistrza Miasta Augustowa w sprawie zmian budżetu miasta na 2006 rok.

GGSSS SGS
 • Zarządzenie nr 324/06

 • burmistrza Miasta Augustowa

 1. 6 marca 2006 roku

  • w sprawie zmian budżetu miasta na 2006 rok

   • Na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) oraz § 11 Uchwały Nr XXXI/292/05 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu miasta na 2006 rok Burmistrz Miasta Augustowa zarządza, co następuje:

    1. Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 71.730 zł

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” 71.730 zł

- rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” 71.730 zł

§ 2030 71.730 zł

    1. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 71.730 zł

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” 71.730 zł

- rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” 71.730 zł

§ 3240 68.930 zł

§ 3260 2.800 zł

    1. Dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami i i paragrafami wydatków:

1. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 6.230 zł

w tym:

Dział 750 „Administracja publiczna” 194 zł

z tego:

- rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” 29 zł

§ 4440 29 zł

- rozdział 75023 „Urzędy gmin” 165 zł

§ 4440 165 zł

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” 21 zł

z tego:

- rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” 3 zł

§ 4440 3 zł

- rozdział 75416 „Straż Miejska” 18 zł

§ 4440 18 zł

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” 6.015 zł

- rozdział 75647 „Pobór podatków, opłat i niepodatkowych

należności budżetowych” 6.015 zł

§ 4300 6.015 zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 6.230 zł

w tym:

Dział 750 „Administracja publiczna” 194 zł

- rozdział 75023 „Urzędy gmin” 194 zł

§ 4280 194 zł

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” 21 zł

- rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” 21 zł

§ 4300 21 zł

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” 6.015 zł

- rozdział 75647 „Pobór podatków, opłat i niepodatkowych

należności budżetowych” 6.015 zł

§ 4110 3.950 zł

§ 4120 565 zł

§ 4170 1.500 zł

    1. Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększa się o 71.730 zł w wyniku otrzymania dotacji celowej na dofinasowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków dotyczą korekty odpisu na ZFŚS na 2006 rok w związku z opublikowaniem przez GUS wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II półroczu 2005 roku oraz korekty wynagrodzenia i pochodnych pracowników dostarczających decyzje wymiarowe podatków i opłat 2006.

    2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

 1. dochody budżetu miasta 58.593.280 zł

 2. wydatki budżetu miasta 60.196.497 zł

 1. przychody 5. 095.943 zł

 2. rozchody 3.492.726 zł

 3. deficyt budżetowy 1.603.217 zł,

pokryty przychodami z emisji obligacji, kredytów oraz wolnych środków z lat ubiegłych,

 1. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 6.587.984 zł.

    1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 • Burmistrz

 • Miasta Augustowa

/Leszek Cieślik/

2006-03-06 09:07

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2006-05-12

Opublikował: Barbara Kubeł

Data publikacji: 2006-05-12