Zarządzenie Nr 327/06 z dnia 20 marca 2006r. Burmistrza Miasta Augustowa

Zarządzenie Nr 327/06 z dnia 20 marca 2006r. Burmistrza Miasta Augustowa w sprawie zmian budżetu miasta na 2006 rok.

GGSSS SGS
 • zarządzenie nr 327/06

 • burmistrza miasta augustowa

 1. 20 marca 2006 roku

  • w sprawie zmian budżetu miasta na 2006 rok.

   • Na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, zm. Dz.U. Nr 169, poz. 1420) Burmistrz Miasta Augustowa zarządza, co następuje:

    1. Zmniejszyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 158 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa” 158 zł:

rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa” 158 zł:

§ 2010 158 zł.

    1. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 158 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa” 158 zł:

rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa” 158 zł:

§ 4110 23 zł,

§ 4120 3 zł,

§ 4170 132 zł.

    1. Zmniejszenie budżetu po stronie dochodów i wydatków ogółem oraz w zadaniach zleconych wynika ze zmniejszenia przez Krajowe Biuro Wyborcze dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

    1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta 58.593.122 zł;

2) wydatki budżetu miasta 60.196.339 zł;

3) przychody 5.095.943 zł;

4) rozchody 3.492.726 zł;

5) deficyt budżetowy 1.603.217 zł,

pokryty przychodami z emisji obligacji, kredytów oraz wolnych środków z lat ubiegłych;

6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 6.587.826 zł.

    1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 • Burmistrz

 • Miasta Augustowa

/Leszek Cieślik/

2006-03-20 14:41:00

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2006-05-12

Opublikował: Barbara Kubeł

Data publikacji: 2006-05-12