Zarządzenie Nr 330/06 z dnia 31 marca 2006r. Burmistrza Miasta Augustowa

Zarządzenie Nr 330/06 z dnia 31 marca 2006r. Burmistrza Miasta Augustowa w sprawie zmian budżetu miasta na 2006 rok.

GGSSS SGS
 • zarządzenie nr 330/06

 • burmistrza miasta augustowa

 1. 31 marca 2006 roku

  • w sprawie zmian budżetu miasta na 2006 rok.

   • Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zm. Dz. U. Nr 169, poz. 1420) Burmistrz Miasta Augustowa zarządza, co następuje:

    1. Zmniejszyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 27.000 zł

Dział 852 „Pomoc społeczna” 27.000 zł

z tego:

- rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

na ubezpieczenia -emerytalne i rentowe” 7.000 zł

§ 2010 2.000 zł

§ 2030 5.000 zł

- rozdział 85295 „Pozostała działalność” 20.000 zł

§ 2030 20.000 zł

    1. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 27.000 zł

Dział 852 „Pomoc społeczna” 27.000 zł

z tego:

- rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

na ubezpieczenia -emerytalne i rentowe” 7.000 zł

§ 3110 7.000 zł

- rozdział 85295 „Pozostała działalność” 20.000 zł

§ 3110 20.000 zł

    1. Rozdysponować rezerwę budżetową:

1. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 7.300 zł

Dział 758 „Różne rozliczenia” 7.300 zł

- rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” 7.300 zł

§ 4810 7.300 zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 7.300 zł

w tym:

Dział 801 „Oświata i wychowanie” 2.000 zł

- rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” 2.000 zł

§ 4300 2.000 zł

Dział 851 „Ochrona zdrowia” 5.300 zł

- rozdział 85195 „Pozostała działalność” 5.300 zł

§ 4210 5.300 zł

    1. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 27.000 zł wynika ze zmiany kwot dotacji celowych zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.JD. 3011-50/06 z 22 marca 2006r.

Rezerwę budżetową przeznacza się na pokrycie kosztów dowozu ucznia do gimnazjum - 2.000 zł oraz zakup dwóch pomp infuzyjnych, które zostaną przekazane do Hospicjum w Augustowie - 5.300 zł.

    1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody budżetu miasta 59.495.085 zł,

2. wydatki budżetu miasta 61.098.302 zł,

3. przychody 5.095.943 zł,

4. rozchody 3.492.726 zł,

5. deficyt budżetowy 1.603.217 zł,

pokryty przychodami z emisji obligacji, kredytów

oraz wolnych środków z lat ubiegłych,

6. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 6.585.826 zł.

    1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 • Burmistrz

 • Miasta Augustowa

 • /Leszek Cieślik/

2006-03-31 08:09:00

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2006-05-12

Opublikował: Barbara Kubeł

Data publikacji: 2006-05-12