Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Brzostowskiego 2 (budynek straży pożarnej, pok. 101, pok. 102)

tel. 087 643 80 65

emal: magdalena.zalewska@urzad.augustow.pl 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 613/17

BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 14 lutego 2017 r.

 

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 518/16 z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Augustowie

 

Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. W § 2 zarządzenia Nr 518/16 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Augustowie wprowadza się następujące zmiany:

- pkt 3 otrzymuje brzmienie: „Magdalena Zalewska – sekretarz Komisji”

- pkt 7 otrzymuje brzmienie: „Halina Jezierska”.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych Urzędu Miejskiego w Augustowie.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

ZARZĄDZENIE NR 518/16

BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 10 listopada 2016 r.

w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Augustowie

Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Odwołuję z dniem 30 listopada 2016 r. Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Augustowie w składzie ustalonym zarządzeniem nr 295/16 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Augustowie.

§ 2.

Z dniem 1 grudnia 2016 r. powołuję Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwaną dalej Komisją, w składzie:

  1. Wojciech Skowroński - przewodniczący Komisji

  2. Piotr Chabasiński - zastępca przewodniczącego Komisji

  3. Halina Jezierska - sekretarz Komisji

członkowie Komisji:

  1. Barbara Cituk

  2. Katarzyna Kwoska

  3. Elżbieta Przekop

  4. Magdalena Zalewska

  5. Anna Sołtys

  6. Beata Kapla

§ 3.

Szczegółowy tryb pracy, zadania i uprawnienia Komisji określa jej regulamin, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Obsługę organizacyjno - techniczną Komisji zapewnia Wydział Spraw Społecznych
i Administracyjnych Urzędu Miejskiego w Augustowie.

§ 5.

Traci moc zarządzenie Nr 295/16 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Augustowie.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2017-09-26

Wprowadzający: Wojciech Skowroński

Data modyfikacji: 2017-10-09

Opublikował: Wojciech Skowroński

Data publikacji: 2009-01-29