Skarbnik Miasta Augustowa

Sławomir Sieczkowski

Urząd Miejski w Augustowie

ul. 3 Maja 60

16-300 Augustów

tel. (87) 643-42-26

e-mail: Slawomir.Sieczkowski@urzad.augustow.pl

 

Skarbnik Miasta zapewnia prawidłową gospodarkę finansową Miasta, sprawując kontrolę i nadzór nad działalnością wydziałów Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych.

 

Do zadań Skarbnika Miasta należy w szczególności:

 1. Nadzorowanie Wydziału Finansowego.
 2. Kontrasygnata oświadczeń woli składanych w imieniu Miasta, jeżeli mogą one spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych.
 3. Nadzorowanie i koordynacja prac dotyczących opracowania projektu budżetu Miasta oraz wieloletniej prognozy finansowej.
 4. Czuwanie nad prawidłową realizacją budżetu i opracowywanie określonych analiz i sprawozdań w tym zakresie.
 5. Wydawanie z upoważnienia Burmistrza decyzji w zakresie podatków oraz opłat określonych w odrębnych przepisach.
 6. Zapewnienie prawidłowego dysponowania środkami budżetowymi.
 7. Przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących zmian w budżecie oraz wysokości podatków i opłat, w tym ulg i zwolnień.
 8. Zawiadamianie Rady Miejskiej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu poleceń w przypadku odmowy kontrasygnaty.
 9. Wykonywanie zadań i obowiązków wynikających z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 10. Współpraca z Sekretarzem Miasta w zakresie gospodarowania funduszem płac Urzędu.
 11. Nadzorowanie przygotowania projektów wewnętrznych regulacji w zakresie polityki rachunkowości.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2016-02-25

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2016-02-25