Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

BURMISTRZ MIASTA AUGUSTOWA

16 - 300 AUGUSTÓW, UL. 3 MAJA 60

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE PODINSPEKTORA

W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ, ROLNICTWA

I OCHRONY ŚRODOWISKA

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • wykształcenie wyższe o profilu: ochrona środowiska, architektura krajobrazu;
 • posiadanie co najmniej 2 letniego stażu pracy lub wykonywanie przez co najmniej 2 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku;
 • znajomość przepisów prawa z zakresu ustaw: Prawo ochrony środowiska; o ochronie przyrody; o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; o pracownikach samorządowych; o samorządzie gminnym; o finansach publicznych.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność obsługi komputera (programy: Windows, MS Office);
 • wysoka kultura osobista, odpowiedzialność, rzetelność, samodzielność, terminowość, komunikatywność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • sprawdzanie pod względem formalnym i merytorycznym wniosków o usunięcie drzew i krzewów;
 • wizja w terenie i sprawdzenie zgodności treści wniosku o usunięcie drzew i krzewów ze stanem faktycznym, przygotowanie projektu decyzji;
 • prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko;
 • prowadzenie ewidencji w zakresie korzystania ze środowiska, sporządzanie sprawozdań oraz obliczanie wysokości opłat;
 • udzielanie zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków;
 • przygotowanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości płynnych;
 • udostępnianie informacji publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami w formie papierowej i elektronicznej.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys zawodowy zawierający szczegółowy przebieg pracy kandydata oraz szczegółowy przebieg nauki z nazwami ukończonych szkół i uczelni;
 • list motywacyjny;
 • kwestionariusz osobowy do celów rekrutacyjnych;
 • kopia lub odpis dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe;
 • kopie lub odpis dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności;
 • kopie świadectw pracy;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny);
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.

Warunki pracy:

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • praca na komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
 • praca w budynku piętrowym bez windy;
 • praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze – był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Augustowie: ul. 3 Maja 60, 16 – 300 Augustów, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Augustowie” w terminie do dnia 13.11.2017 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Augustowie, ul. 3 Maja 60.

Augustów, dnia 30.10.2017 r.                                    

Burmistrz Miasta Augustowa

Wojciech Walulik

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2017-10-30

Wprowadzający: Elżbieta Sokołow

Data modyfikacji: 2017-10-30

Opublikował: Elżbieta Sokołow

Data publikacji: 2017-10-30