Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim.

Termin ważności strony 2006-03-10

URZĄD MIEJSKI W AUGUSTOWIE

UL. 3 MAJA 60, 16-300 AUGUSTÓW

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Podinspektora w Wydziale Strategii, Rozwoju i Promocji

1. Wymagania niezbędne:

a/ wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku ekonomicznym lub
prawniczym,

b/ roczne doświadczenie zawodowe,

c/ znajomość założeń Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007 - 2013,

d/ znajomość funduszy unijnych,

e/ biegła w mowie i piśmie znajomość języka angielskiego,

f/ znajomość obsługi komputera /Ms Office/.

2. Wymagania dodatkowe:

a/ umiejętność pracy w zespole,

b/ odpowiedzialność,

c/ systematyczność,

d/ komunikatywność,

e/ dokładność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a/ prowadzenie spraw związanych z wdrażaniem funduszy ze środków
zewnętrznych /w tym pisanie wniosków i Studium Wykonalności/,

b/ kontakty z miastami partnerskimi Augustowa,

c/ kontakty z przedsiębiorstwami i inwestorami,

d/ promowanie walorów gospodarczych, turystycznych i uzdrowiskowych
Augustowa,

4. Wymagane dokumenty:

a/ życiorys — curriculum vitae,

b/ list motywacyjny,

c/ dokument poświadczający wykształcenie,
d/ kwestionariusz osobowy,

e/ kserokopie świadectw pracy,

f/ inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach
i umiejętnościach,

g/ zaświadczenie o niekaralności.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Augustowie: ul. 3 Maja 60,
16 — 300 Augustów z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Strategii, Rozwoju i Promocji” w terminie do dnia 3 marca 2006 roku.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Augustowie, ul. 3 Maja 60.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV /z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej/, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm./ oraz ustawą z dnia 22.03.1999 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm./.

Augustów, dnia 13 lutego 2006 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: SEKRETARZ MIASTA

Wprowadzający: SEKRETARZ MIASTA

Data modyfikacji: 2006-02-13

Opublikował: Marek Taraszkiewicz

Data publikacji: 2006-02-13