Ogłoszenie o przedłużeniu naboru na wolne stanowisko pracy.

Termin ważności strony 2007-02-10

URZĄD MIEJSKI W AUGUSTOWIE

UL. 3 MAJA 60, 16-300 AUGUSTÓW

OGŁASZA PRZEDŁUŻENIE NABORU
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

INSPEKTORA W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

1. Wymagania niezbędne:

a/ wykształcenie średnie lub wyższe o profilu budownictwo, specjalność drogi, ulice,

b/ 5 lat pracy w zawodzie,

c/ znajomość procesu inwestycyjnego zgodnie z ustawą Prawo
Budowlane oraz zagadnień związanych z budową dróg,

d/ znajomość obsługi komputera – program kosztorysowy RODOS
wersja 6.

2. Wymagania dodatkowe:

a/ umiejętność pracy indywidualnej i w zespole,

b/ systematyczność,

c/ komunikatywność,

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a/ prowadzenie spraw związanych z budową dróg, eksploatacją,
utrzymaniem, remontami, ewidencją dróg gminnych i wewnętrznych,

b/ współpraca z jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego,
wykonawcami robót budowlanych, inspektorami nadzoru, zarządami
dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych,

c/ zbieranie informacji i danych o stanie technicznym, eksploatacyjnym
dróg gminnych oraz ich analiza,

d/ prowadzenie sprawozdawczości w zakresie dróg gminnych.

4. Wymagane dokumenty:

a/ życiorys – curriculum vitae,

b/ list motywacyjny,

c/ dokument poświadczający wykształcenie,
d/ kwestionariusz osobowy,

e/ kserokopie świadectw pracy,

f/ inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach
i umiejętnościach,

g/ zaświadczenie o niekaralności.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Augustowie: ul. 3 Maja 60,
16 – 300 Augustów z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska” w terminie do dnia 31 stycznia 2007 roku.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Augustowie, ul. 3 Maja 60.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV
/z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej/, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm./ oraz ustawą z dnia 22.03.1999 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm./.

Burmistrz Miasta Augustowa

Leszek Cieślik

Augustów, dnia 10 stycznia 2007 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2007-01-10

Opublikował: Marek Taraszkiewicz

Data publikacji: 2007-01-10