Nabór na stanowisko Inspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

BURMISTRZ MIASTA AUGUSTOWA

16 - 300 AUGUSTÓW, UL. 3 MAJA 60

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
INSPEKTORA W WYDZIALE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

 Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • wykształcenie wyższe w zakresie: gospodarka nieruchomościami, prawo, administracja, geodezja i kartografia o specjalizacji geodezja i szacowanie nieruchomości;
 • co najmniej trzyletni staż pracy oraz roczne doświadczenie zawodowe w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego, służbie cywilnej lub innych urzędach państwowych lub co najmniej trzy lata stażu pracy związanego z gospodarką nieruchomościami, geodezją lub szacowaniem nieruchomości;
 • znajomość przepisów prawa z zakresu ustaw: o gospodarce nieruchomościami, o samorządzie gminnym, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks cywilny;
 • umiejętność analizy operatów szacunkowych;
 • znajomość technik pracy biurowej, w tym umiejętność biegłego pisania oraz posługiwania się sprzętem komputerowym i biurowym, w stopniu umożliwiającym samodzielne sporządzanie dokumentacji w formacie Word, Excel;
 • nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

dyspozycyjność, terminowość, sumienność, umiejętność pracy w zespole.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie spraw związanych z ustalaniem opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej;
 • prowadzenie ewidencji mienia komunalnego obejmującej nieruchomości stanowiące zasób gminny oraz będące w użytkowaniu wieczystym  osób fizycznych a także wartości księgowych nieruchomości;
 • przygotowywanie informacji i zestawień dotyczących ewidencji nieruchomości gminnych;
 • prowadzenie spraw związanych z obciążaniem nieruchomości gminnych ograniczonymi prawami rzeczowymi - służebności gruntowe, służebności przesyłu;
 • prowadzenie spraw w zakresie wnoszenia wkładu niepieniężnego (aport) do spółek;
 • przygotowywanie dokumentacji do przekazania do archiwum zakładowego;
 • udział w komisji inwentaryzacyjnej Urzędu Miejskiego;
 • współpraca z Wydziałem Finansowym w zakresie spraw finansowo-księgowych prowadzonych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami;
 • współpraca z Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej oraz Wydziałem Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Augustowie w sprawach pozyskiwania dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla potrzeb urzędu;
 • prowadzenie biuletynu informacji publicznej z zakresu działania Wydziału;
 • wprowadzanie i aktualizowanie treści związanych z działalnością Wydziału na stronie www.urzad.augustow.pl;
 • dokonywanie ogłoszeń w prasie z zakresu działania Wydziału;
 • wystawianie dowodów księgowych w zakresie działalności wydziału;
 • prowadzenie rejestru sprzedaży w zakresie działalności wydziału;
 • wystawianie miesięcznych deklaracji VAT dla podatku od towarów i usług w zakresie działalności wydziału;
 • prowadzenie spraw związanych z wypłatą odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne gminne, które z mocy prawa przeszły na własność gminy w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
 • przygotowanie materiałów do sporządzanie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za półrocze;
 • przygotowanie materiałów do sporządzanie informacji o zmianach w stanie mienia komunalnego za rok budżetowy (zmniejszenia majątku, zwiększenia majątku);
 • przygotowanie materiałów do sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu;
 • przygotowanie materiałów do sporządzanie deklaracji na podatek od nieruchomości i na podatek leśny w stosunku do nieruchomości gminnych w każdym roku podatkowym;
 • przygotowanie i prowadzenie Planu Zamówień Publicznych w zakresie działalności wydziału;
 • przygotowywanie zleceń dla rzeczoznawców majątkowych oraz geodetów z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz realizowanie rachunków za wykonane czynności oraz przyjęcie wykonanych zleceń.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys zawodowy zawierający szczegółowy przebieg pracy kandydata oraz  szczegółowy przebieg nauki z nazwami ukończonych szkół i uczelni;
 • kwestionariusz osobowy do celów rekrutacyjnych (do pobrania Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie);
 • kserokopia lub odpis dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe;
 • kserokopie lub odpis dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności;
 • kserokopie świadectw pracy oraz w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o pozostawaniu w stosunku pracy na podstawie umowy o pracę lub kserokopia umowy o pracę;
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny).

      Dokumenty złożone w formie kserokopii powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Warunki pracy:

 • brak uciążliwych i szkodliwych warunków pracy;
 • praca w siedzibie Urzędu Miejskiego – budynek piętrowy, brak windy;
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • praca przy komputerze;
 • wynagrodzenie brutto 3700,00 zł miesięcznie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze – był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Augustowie: ul. 3 Maja 60, 16 – 300 Augustów, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Inspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Augustowie” w terminie do 25 lipca 2019 r. do godz. 15.30 (liczy się termin wpływu do Urzędu).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Augustowie, ul. 3 Maja 60.

 KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Augustowa z siedzibą w Urzędzie Miejskim: 16 – 300 Augustów, ul. 3 Maja 60, tel. 87 6434210, e-mail: urzad.miejski@urzad.augustow.pl.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@urzad.augustow.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy, w szczególności ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4. Administrator udostępni dane osobowe innym podmiotom, jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez 1 rok od daty zakończenia rekrutacji.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

8. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, chyba że pozyska na to odpowiednią zgodę. Dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Augustów, dnia 11 lipca 2019 r.                             

Burmistrz Miasta Augustowa

Mirosław Karolczuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Główny Specjalista Elżbieta Sokołow

Data wytworzenia: 2019-07-11

Wprowadzający: Elżbieta Sokołow

Modyfikujący: Elżbieta Sokołow

Data modyfikacji: 2019-07-11

Opublikował: Elżbieta Sokołow

Data publikacji: 2019-07-11