Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

GKRiOŚ.6220.8.2019                                                                                                                                                                       Augustów, 09 września 2019 r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 06-08-2019 r. zostało wszczęte na wniosek Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie wież wyciągu narciarstwa wodnego na jeziorze Necko w Augustowie na działkach o numerach ewidencyjnych 4959 obręb 2, 1/55 i 332/1 obręb 4 położonych w Augustowie.

Z przedłożoną dokumentacją obejmującą m.in. kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z załącznikami można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Augustowie, Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Nowomiejska 41.

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20, zatem zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania poprzez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Miasta Augustowa

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2019-09-09

Wprowadzający: Anna Kielich

Modyfikujący: Anna Kielich

Data modyfikacji: 2019-09-10

Opublikował: Anna Kielich

Data publikacji: 2019-09-10