Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

NR AGP-7331/A/58/03/04

16-300 Augustów

Nr AGP-7323 A/22/04

Augustów, dnia 23.06.2004r.

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Dotyczy: działki o numerze geodezyjnym 3472/1 położonej w Augustowie przy ul.

3-go Maja.

Teren, na którym położona jest działka, objęty jest opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części centrum miasta Augustów, terenów położonych między ulicami: Mostową, Młyńska, Hożą, istniejącą zabudową wielorodzinną oraz ulicami: Ks.Skorupki, Ks.Ściegiennego, 3 Maja, zatwierdzonym w dniu 29 maja 2002r. Uchwałą Rady Miasta Augustów Nr XXXV/330/02, ( Dz. Urz. Woj.Podlaskiego z dnia 21 czerwca 2002r. Nr 23 poz.593).

I. Wypis z tekstu planu:

20 MU - Tereny zabudowy mieszkalnej i mieszkalno-usługowej.

Adaptuje się istniejąca zabudowę.

Ustala się ograniczenie wysokości budynków do 2 kondygnacji nadziemnych

(+ poddasze).

Przy realizacji nowych obiektów obowiązują następujące zasady i standardy

kształtowania zabudowy.

§5

 1. Wszystkie decyzje dotyczące gospodarowania przestrzenią i obiektami położonymi w granicach strefy ochrony konserwatorskiej „SOK” muszą być uzgadniane z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

 2. Elewacje budynków, szczególnie w pierzei ul. 3-go Maja, Mostowej, Ks. Ściegiennego i

Hożej powinny charakteryzować się wybitnymi rozwiązaniami architektonicznymi i

materiałowymi tworząc wnętrze urbanistyczne o reprezentacyjnym i indywidualnym

charakterze nawiązującym do zabudowy objętej ochroną konserwatorską i wartościami

kulturowymi. Szczególnie starannie ( pod względem architektonicznym i przestrzennym)

powinny być realizowane narożniki ulic. Zaleca się stosowanie do kształtowania elewacji

tradycyjnych materiałów budowlanych: kamienia łamanego, cegły klinkierowej, drewna,

tynku barwionego, dachy w kolorach różnych odcieni szarości, brązów i czerwieni, ściany

tynkowane i malowane w kolorach pastelowych zwłaszcza: piaskowym, beżowym,

odcienie brązu, białym, cokoły z kamieni naturalnych lub lastryka płukanego.

Zakaz realizacji zejść do piwnic od strony ulic i ciągów pieszych.

 1. Architektura projektowanych obiektów budowlanych powinna tworzyć harmonijną i

kompozycyjną całość. Gabaryty budynków, podziały elewacji, proporcje i wielkości otworów okiennych i drzwiowych dostosowane do istniejących obiektów, w pierzejach uwidocznione historyczne podziały własnościowe. Podstawową formą zwieńczenia obiektów budowlanych powinien być dach dwuspadowy o symetrycznych płaszczyznach

-2-

z kalenicą równoległą do osi ulic i nachyleniem połaci dachowych 35 - 45 . Przewiduje się wykorzystanie poddaszy na cele mieszkalne.

 1. Projektowana nowa zabudowa powinna być realizowana w oparciu o wytyczne pokazane

na rysunku planu lub o charakterze zbliżonym do zwartej zabudowy pierzejowej wzdłuż

otaczających ulic miejskich.

 1. W zagospodarowaniu wydzielonych w planie działek budowlanych należy przewidzieć

zieleń izolacyjną od ulic.

 1. Dla nowoprojektowanej zabudowy :

- mieszkaniowej wielorodzinnej nakazuje się zachowanie co najmniej 50% powierzchni

działki jako biologicznie czynnej w formie zieleni urządzonej,

- mieszkalnej i mieszkalno-usługowej nakazuje się zachowanie co najmniej 40%

powierzchni działki jako biologicznie czynnej w formie zieleni urządzonej,

- usługowej nakazuje się zachowanie co najmniej 40% powierzchni jako biologicznie

czynnej w formie zieleni urządzonej,

- dla terenów parkingów nakazuje się zachowanie 20% terenu jako biologicznie czynne,

miejsca parkingowe, realizowane w poziomie terenu należy pogrupować w enklawy do

20 stanowisk otoczone zielenią izolacyjna średnią i wysoką.

 1. Dla obiektów realizowanych bezpośrednio przy linii rozgraniczającej ulic dopuszcza się

realizację schodów i podjazdów dla niepełnosprawnych w liniach rozgraniczających ulicy

za zgodą jej właściciela w sposób nie kolidujący z komunikacja pieszą.

§11

01Z 1/2 - Ulica 3-go Maja - zbiorcza.

Szerokość jezdni 9,00m. Szerokość w liniach rozgraniczających 17,00 -

23,00m. Nieprzekraczalna linia zabudowy w istniejących liniach

rozgraniczających.

§12

 1. Pobyt wody dla potrzeb socjalno-bytowych i przeciwpożarowych należy projektować z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej zlokalizowanej na terenie opracowania.

§13

 1. Odprowadzenie ścieków sanitarnych z proj. i istn. zabudowy planuje się do istniejącej

Kanalizacji Miejskiej na terenie opracowania.

 1. Wody opadowe należy odprowadzać do istniejącej kanalizacji deszczowej.

 2. Parkingi i place manewrowe należy wyposażać w separatory zanieczyszczeń ropopochodnych.

§14

 1. Ogrzewanie zabudowy mieszkalnej planuje się z miejskiej sieci ciepłowniczej oraz kotłowni indywidualnych. Preferuje się kotłownie olejowe na olej opałowy, gaz lub elektryczne z zastosowaniem pomp ciepła. Zaleca się korzystanie z nowoczesnych,

ekologicznych technologii grzewczych przy wykorzystaniu i rozprowadzeniu ciepła.

§15

Ustala się następujące zasady zasilania w energię elektryczną.

 1. Zasilanie w energię elektryczną odbywać się będzie z projektowanych oraz istniejących w sąsiedztwie (poza granicami opracowania niniejszego planu) stacji transformatorowych 15/0,4 kV. Stacje transformatorowe będą zasilane projektowanymi liniami kablowymi 15 kV wyprowadzonymi z istniejących w sąsiedztwie ciągów kablowych SN.

 2. Sieć rozdzielczą niskiego napięcia obsługującą bezpośrednio odbiorców rozwiązać w

-3-

oparciu o linie kablowe. Dla odbiorców wymagających zwiększonej pewności zasilania należy stosować zasilanie rezerwowe.

 1. Oświetlenie uliczne projektować jako wydzieloną sieć kablową.

§16

 1. Obsługa telekomunikacyjna realizowana będzie poprzez istniejące i projektowane sieci telefoniczne.

 1. Sieci telekomunikacyjne tworzyć w oparciu o linie kanalizacji telefonicznej i kable doziemne.

§17

 1. Proponowane trasy uzbrojenia mogą ulec niewielkim zmianom na etapie projektów technicznych. Dopuszcza się wprowadzenie innych elementów uzbrojenia terenu w oparciu o obowiązujące przepisy bez dokonywania zmian planu.

 2. W przypadku kolizji projektowanych obiektów z urządzeniami elektrycznymi

lub telefonicznymi należy je przebudować i dostosować do projektowanego zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

§18

Ustalenia w zakresie obrony cywilnej;

 1. w budynkach usługowych, użyteczności publicznej, oraz mieszkalno-usługowych (wielo-mieszkaniowych) należy przewidzieć ukrycia typu II: o ile obiekt przeznaczony będzie dla więcej niż 15 osób przy wykonywaniu dokumentacji budowlanej obowiązuje opracowanie aneksu OC w tym zakresie,

 2. w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych należy przewidzieć ukrycia typu II wykonywane przez użytkowników obiektów, w okresie podwyższonej gotowości

obronnej Państwa,

 1. istniejące studnie zabezpieczyć przed likwidacją i przystosować do sprawnego

uruchomienia eksploatacyjnego w sytuacjach kryzysowych,

 1. przewiduje się budowę awaryjnych studni wody pitnej dla obszaru objętego planem na

terenie zieleni wokół kościoła przy ul. Ks. Ściegiennego,

 1. oświetlenie zewnętrzne ulic i budynków należy przystosować do zaciemniania i

wygaszania,

 1. uwzględnić system alarmowania mieszkańców dokonując montażu syren alarmowych o

promieniu słyszalności syreny wynoszącym 300m.

W załączeniu;

 • odbitka z planu - skala 1: 500

Podpisał Kierownik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej

mgr inż. Anna Kowalczuk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Kowalczuk

Wprowadzający: Anna Kowalczuk

Data modyfikacji: 2004-07-21

Opublikował: Wioletta Wasilewska

Data publikacji: 2004-07-21