Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

NR AGP-7331/A/58/03/04

16-300 Augustów

Nr AGP-7323 A/35/04

Augustów, dnia 14. 10.2004r.

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Dotyczy: działek o numerach geodezyjnych 820 i 671 położonej w Augustowie przy drodze Krajowej Nr 61 Augustów - Grajewo - Łomża.

Teren na którym położone przedmiotowe działki, objęty jest opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Augustowa dla terenów położonych między drogą krajową Augustów -Warszawa i Augustów - Białystok oraz terenów przyległych do istniejącej oczyszczalni ścieków zatwierdzonym w dniu 24.04.2003r. uchwałą Rady Miasta Augustów Nr VII/60/03, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Suwalskiego nr 51 poz.1076 z dn.26.05.2003r.

Wypis z tekstu planu:

7 PSB - Teren przemysłowo-składowy.

1. W zakresie przeznaczenia podstawowego na terenie tym przewiduje się:

1) zakłady produkcyjne, rzemieślnicze, bazy, składy hurtowe, przedsiębiorstwa budowlane,

inne bazy i zaplecza.

 1. podział na działki o przeznaczeniu podstawowym, orientacyjnie naniesiony liniami

podziałów wewnętrznych,

 1. urządzenie komunikacyjne: dojazdy, parkingi, place manewrowe,

 2. sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

 3. zieleń izolacyjną i ozdobną zajmującą minimum 10% powierzchni jednej działki,

2. Ustala się następujące przeznaczenie dopuszczalne:

1) dotychczasowe użytkowania gruntów i budynków do czasu realizacji obiektów wymienionych w ust.1,

3. Zabudowa winna spełniać następujące warunki techniczne:

1) forma budynków i wiat winna być kształtowana w sposób estetyczny oraz zgody z

funkcją obiektu, z wykorzystaniem współczesnych technologii i materiałów

budowlanych,

2) odległości między budynkami należy ustalić indywidualnie na podstawie przepisów o

ochronie przeciwpożarowej,

3) linie zabudowy od ciągów komunikacyjnych należy ustalać w oparciu o ustalenia

dotyczące dróg i ulic.

09 KD1/2 - Ulica dojazdowa.

Szerokość w liniach rozgraniczających 15,0m. Obiekty budowlane należy lokalizować w odległości nie mniejszej niż 5,0m od linii rozgraniczającej ulicy.

-2-

4 KR - Teren korytarzy rzecznych.

1. Ustala się linie rozgraniczające terenów korytarzy rzecznych oznaczonych na rysunku planu symbolem 4KR

2. Korytarze rzeczne wzdłuż rzek Turówki i Żarnówki szerokości minimum 30 m( po 15,0 m od osi rzek) tworzy się w celu połączenia poszczególnych terenów przyrodniczych, przemieszczania się lądowych elementów przyrody oraz swobodnego dostępu do brzegów rzek w celu ich bieżącego utrzymania.

3. Proponuje się odsunięcie koryta rzeki Żarnowi od wysypiska w kierunku północno-wschodnim oznaczonym na rysunku planu symbolem 4/1 KR lub alternatywnie 4/2 KR. Możliwość zmiany koryta rzeki ustalona zostanie na warunkach określonych przez administrację w zakresie gospodarki wodnej.

4. Tereny, które nie zostaną przeznaczone na przesunięcia koryta rzeki należy włączyć do terenów przemysłowo-składowych.

§2

Przepisy ogólne.

Stosowane na rysunku planu linie przerywane, rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i zasadach zagospodarowania , określone jako orientacyjne, mogą być w niewielkim stopniu korygowane w trakcie przeprowadzania podziałów geodezyjnych lub ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

§3

Ustalenia w zakresie ochrony środowiska.

1. Wyróżnione na rysunku planu granice strefy oddziaływania zanieczyszczeń komunikacyjnych na glebę, obejmują tereny położone w odległości 30 -35m od osi drogi, jako strefa ograniczonego zagospodarowania i użytkowania, w której należy wprowadzić zieleń zwartą składającą się z gatunków drzew iglastych i liściastych oraz krzewów podszytowych. Na tych obszarach zakazuje się wypasania zwierząt oraz upraw roślin konsumpcyjnych i pastewnych.

2. Wyróżnione na rysunku planu granice strefy możliwego występowania ponadnormatywnych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, obejmują tereny położone w odległości od 50 do 110 od osi drogi. Na tych obszarach zakazuje się realizacji zabudowy siedliskowej, usług konsumpcyjnych oraz upraw roślin konsumpcyjnych, roślin pastewnych i wypasania zwierząt hodowlanych.

3. Wyróżnione na rysunku planu granice strefy możliwego występowania ponadnormatywnego hałasu obejmują tereny położone w odległości 50 do 200m od osi drogi. Na tych terenach zakazuje się lokalizowania nowych budynków mieszkalnych.

§4

Ustalenia w zakresie melioracji terenu:

 1. Ustala się ochronę istniejącego systemu rowów melioracyjnych i cieków wodnych.

 2. Sieć rowów melioracyjnych na terenie oznaczonym symbolem 6NU do zachowania. Ewentualna zmiana tras rowów możliwa przy zapewnieniu odpływu wody ze zmeliorowanego 1RP/RZ i uzgodnieniu z właściwą administracja gospodarki wodnej.

 3. W osi rowów melioracyjnych kolidujących z inwestycjami należy zrealizować stosowne przepusty , a w osi rzek mosty ekologiczne.

-3-

 1. Przekrój przepustów musi być dostosowany do przepływu wód po deszczach

nawałnicowych.

 1. Przekrój mostów ekologicznych musi być dostosowany do przepływu wezbrań powodziowych oraz przemieszczania się lądowych elementów przyrody.

 2. Minimalne przekroje wymienione w ust.3 i 4 określa właściwa administracja gospodarki wodnej.

§5

Ustalenia z zakresu obrony cywilnej.

 1. W budynkach usługowych oraz przemysłowych na etapie sporządzania planów zagospodarowania działek lub terenów należy przewidzieć ukrycia typu II realizowane przez użytkowników we własnym zakresie w czasie podwyższonej gotowości obronnej Państwa.

 2. W przypadku zatrudniania w obiekcie większej liczby niż 15 osób obowiązuje opracowanie „Aneksu OC”.

 3. Istniejące studnie należy zabezpieczyć przed likwidacją i przystosować do sprawnego uruchomienia eksploatacyjnego w sytuacjach kryzysowych.

 4. Oświetlenie zewnętrzne /ulice, budynki/ należy projektować z uwzględnieniem przystosowania do zaciemniania i wygaszania.

 5. System wygaszania i alarmowania wg. Planu obrony cywilnej miasta Augustów.

§6

W strefach ograniczonego zagospodarowania ustala się;

1) zakaz zabudowy mieszkaniowej, usług konsumpcyjnych,

2) zakaz uprawy roślin konsumpcyjnych i pastewnych oraz wypasania zwierząt

hodowlanych,

3) preferuje się uprawę roślin przemysłowych, ozdobnych oraz zakładanie szkółek drzew i

krzewów,

4) sukcesywne zadrzewianie terenów bezpośrednio przyległych do dróg krajowych.

§24

Ustalenia w zakresie infrastruktury sanitarnej.

 1. Zaopatrzenie w wodę.

Pobór wody do budynków na obszarze opracowania projektuje się z wodociągu miejskiego poprzez jego rozbudowę.

 1. Odprowadzenie ścieków.

Ścieki sanitarne oraz odcieki z wysypiska odpadów komunalnych należy odprowadzić do oczyszczalni ścieków znajdującej się w granicach opracowania .

3. Wody opadowe i powierzchniowe.

Wody deszczowe z terenów przemysłowo-składowych i usługowych po podczyszczeniu w

piaskownikach i separatorach tłuszczowych należy odprowadzić kanalizacją deszczową

lub rowami otwartymi do cieków wodnych powierzchniowych rzeki Turówki i Żarnówki płynących przez teren opracowania.

Jakość odprowadzanych ścieków do odbiornika musi odpowiadać wymogom przepisów szczególnych. Planuje się odsunięcie koryta rzeki Żarnówki od wysypiska w kierunku północno-wschodnim.

-4-

§25

Ustalenia w zakresie elektroenergetyki i telekomunikacji.

1/ Sieć rozdzielczą średniego napięcia SN 15kVtworzą istniejące i projektowane linie kablowe oraz istniejące projektowane stacje SN/nn (15/0,4kV). Ilość i lokalizacje stacji

transformatorowych przyjęto orientacyjnie. Docelowa lokalizacja i typ stacji wyniknie z potrzeb odbiorców.

2/ Bezpośrednia obsługa odbiorców projektuje się z istniejących i projektowanych stacji transformatorowych poprzez linie kablowe i napowietrzne niskiego napięcia na warunkach wydanych przez Rejon Energetyczny Augustów. Dla odbiorców wymagających zwiększonej pewności zasilania należy stosować zasilanie rezerwowe.

3/ Lokalizacje projektowanych obiektów i urządzeń w sąsiedztwie linii napowietrznych powinny uwzględniać postanowienia normy PN -75/E-05100 i PN -E-05100-1

4/ Obsługę telekomunikacyjną należy rozwiązać w oparciu o istniejące i projektowane sieci, w zakresie wynikającym z potrzeb potencjalnych odbiorców.

5/ W przypadku kolizji projektowanych obiektów z urządzeniami elektrycznymi lub telekomunikacyjnymi należy je przebudować i dostosować do projektowanego zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

§ 26

Ustalenia dotyczące pozostałej infrastruktury technicznej;

1. Ogrzewanie budynków planuje się z kotłowni indywidualnych. Preferuje się kotłownie olejowe, na gaz ziemny lub ogrzewane elektryczne z zastosowaniem pomp ciepła i kolektorów słonecznych.

W załączeniu;

Odbitka z mapy - skala 1:2000

Podpisał Zastępca Burmistrza Miasta Augustów

mgr inż. Jerzy Demiańczuk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Demiańczuk

Wprowadzający: Jerzy Demiańczuk

Data modyfikacji: 2004-11-05

Opublikował: Wioletta Wasilewska

Data publikacji: 2004-11-05