Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

NR AGP-7331/A/58/03/04

16-300 Augustów

Nr AGP-7323 A/4/04

Augustów,dnia 17.02.2004r.

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Dotyczy: działki o numerze geodezyjnym 1872/2 położonej w Augustowie przy ul.

Mazurskiej.

Teren na którym położona jest działka, objęty jest opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów miasta Augustowa, położonych w ciągu projektowanej drogi krajowej nr S19, zatwierdzonym w dniu 30.12.1999r. uchwałą Rady Miejskiej Nr_XV/126/99, ( Dz. Urz. Woj.Podlaskiego z dnia 11.02.2000r.Nr 4 poz.37).

I. Wypis z tekstu planu:

17 PR/RZ - Teren istniejących upraw polowych i użytków zielonych.

Pożądane sukcesywne zadrzewienie terenów bezpośrednio

przyległych do drogi krajowej Nr S 19.

Ustalenia ogólne.

1. Teren objęty opracowaniem położony jest w granicach obszaru „B” ochrony uzdrowiskowej, Wszystkie decyzje dotyczące gospodarowania przestrzenią powinny uwzględniać postanowienia zawarte w Dz. U. Nr 23 poz 150 z późn.zm. oraz Uchwały nr XXXIII/274/93 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 13 października 1993r.

2. Dopuszcza się realizację zabudowy zagrodowej lub ogrodniczej na wszystkich terenach z wyjątkiem lasów przy uwzględnieniu szczegółowych ustaleń dla terenów wyróżnionych na rysunku planu.

3. Architektura projektowanych obiektów powinna harmonizować z tradycyjną architektura tego obszaru. Obiekty do dwóch kondygnacji nadziemnych z możliwością wykorzystania poddasza na cele użytkowe, z dachami wielospadowymi, równopołaciowymi, dobrze wkomponowane w krajobraz. Zadrzewienie roślinnością niska i wysoką, rodzimą występującą w sąsiedztwie. Zaleca się stosowanie do kształtowania elewacji tradycyjnych materiałów budowlanych: kamienia, cegły klinkierowej , drewna.

Ustalenia w zakresie elementów układu komunikacyjnego.

29 G1/2 -2/2 - Istniejąca ulica Mazurska w ciągu drogi krajowej Nr 16 klasy G.

Szerokość w liniach rozgraniczających na odcinku przełożenia drogi w obrębie skrzyżowania z drogą 1 E 35-60m. Poza odcinkiem przełożenia szerokość w liniach rozgraniczających 35m. Długość odcinka przełożenia 35m. Linia zabudowy mieszkaniowej w odległości 60m od osi jezdni. Obiekty budowlane mogą być sytuowane w odległości co najmniej 5m od linii rozgraniczających ulicy.

Ustalenia w zakresie infrastruktury;

Energetyka-

  1. Zasilania w energię elektryczną projektowanej zabudowy odbywać się będzie z istniejącej sieci napowietrznej SN za pośrednictwem istniejącej w sąsiedztwie oraz projektowanych stacji transformatorowych.

  2. W przypadku kolizji projektowanych obiektów z urządzeniami elektrycznymi, należy je przebudować i dostosować do projektowanego zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Przebudowa dotyczy zarówno zmian trasy linii, jak też wykonania odpowiednich uziemień i obostrzeń.

  3. W celu umożliwienia właściwej eksploatacji oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa, stosownie do odrębnych przepisów, ustala się strefę techniczną dla istniejących linii napowietrznych 110kV w odległości 20m od osi linii.

  4. Na terenach strefy technicznej , o której mowa w ust.3, ustala się dotychczasowe użytkowania gruntów z zakazem zabudowy budynków przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nasadzeń zieleni wysokiej.

Inne elementy uzbrojenia

1. Ogrzewanie budynków z indywidualnych źródeł ciepła. Preferuje się kotłownie olejowe.

Ustalenia w zakresie obrony cywilnej;

1. Oświetlenie zewnętrzne /ulice, drogi, obiekty/ przystosować do zaciemniania i wygaszania.

2. W rejonach budownictwa jednorodzinnego, zagrodowego należy przewidzieć ukrycia typu II wykonane w podpiwniczeniach budynków/ w przypadku realizacji piwnic/ przez mieszkańców we własnym zakresie, w okresie gotowości obronnej państwa.

3. Bez względu na typ zabudowy zarezerwować tereny pod budowę awaryjnych studni wody pitnej /przyjmując normę równą 7,5 litra na osobo-dobę/. Odległość studni od budynków powinna wynosić do 800 m.

4. Istniejące studnie zabezpieczyć przed likwidacją i przystosować do sprawnego uruchomienia eksploatacyjnego w sytuacjach kryzysowych.

W załączeniu;

  • odbitka z planu - skala 1: 5000

Podpisał Kierownik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej

mgr inż. Anna Kowalczuk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyna Trzaskowska

Wprowadzający: Krystyna Trzaskowska

Data modyfikacji: 2004-02-24

Opublikował: Krystyna Trzaskowska

Data publikacji: 2004-02-24