Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

NR AGP-7331/A/58/03/04

16-300 Augustów

Nr AGP-7323 A/5/04

Augustów,dnia 18.02.2004r.

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Dotyczy: działki o numerze geodezyjnym 778 położonej w Augustowie przy ul. Białostockiej.

Teren na którym położona jest przedmiotowa działka, objęty jest opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Augustowa dla terenów położonych między drogą krajową Augustów -Warszawa i Augustów - Białystok oraz terenów przyległych do istniejącej oczyszczalni ścieków zatwierdzonym w dniu 24.04.2003r. uchwałą Rady Miasta Augustów Nr VII/60/03, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Suwalskiego nr 51 poz.1076 z dn.26.05.2003r.

Wypis z tekstu planu:

28 U - Teren usług.

1. W zakresie przeznaczenia podstawowego przy uwzględnieniu strefy technicznej od linii wysokiego napięcia, przewiduje się ;

usługi i urządzenia związane z obsługa komunikacyjną takie jak: MOP, stacje paliw, stacje napraw samochodów, parkingi itp.

2. Dopuszcza się lokalizacje;

a/ terenów zieleni,

b/ urządzeń infrastruktury technicznej,

01 KE 2/2 - Droga krajowa Nr 8 granica Państwa - Budzisko -Suwałki - Augustów -Białystok - Warszawa VIA BALTICA. Docelowo w parametrach drogi ekspresowej. Szerokość w liniach rozgraniczających 60-65m. W układzie przestrzennym dwujezdniowa po dwa pasy ruchu dla każdego kierunku, z droga zbiorcza dla ruchu lokalnego. Obiekty budowlane mogą być sytuowane w odległości nie mniejszej niż 20,0m od krawędzi jezdni.

Ustalenia ogólne.

Wyróżnione na rysunku planu granice obszaru ograniczonego użytkowania , obejmujące tereny położone w odległości ok. 300 m od granic zakładu utylizacji odpadów komunalnych, będą uściślone po opracowaniu oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, opracowanej na etapie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Wyróżnione na rysunku planu granice strefy oddziaływania zanieczyszczeń komunikacyjnych na glebę, obejmują tereny położone w odległości 30 -35m od osi drogi, jako strefa ograniczonego zagospodarowania i użytkowania, w której należy wprowadzić zieleń zwartą składającą się z gatunków drzew iglastych i liściastych oraz krzewów podszytowych. Na tych obszarach zakazuje się wypasania zwierząt oraz upraw roślin konsumpcyjnych i pastewnych.

Wyróżnione na rysunku planu granice strefy możliwego występowania ponadnormatywnych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, obejmują tereny położone w odległości od 50 do 110 od osi drogi. Na tych obszarach zakazuje się realizacji zabudowy siedliskowej, usług konsumpcyjnych oraz upraw roślin konsumpcyjnych, roślin pastewnych i wypasania zwierząt hodowlanych.

Wyróżnione na rysunku planu granice strefy możliwego występowania ponadnormatywnego hałasu obejmują tereny położone w odległości 50 do 200m od osi drogi. Na tych terenach zakazuje się lokalizowania nowych budynków mieszkalnych.

Ustalenia dotyczące terenów wyróżnionych w planie.

W strefach ograniczonego zagospodarowania ustala się;

1/ zakaz zabudowy mieszkaniowej, usług konsumpcyjnych,

2/ zakaz uprawy roślin konsumpcyjnych i pastewnych oraz wypasania zwierząt hodowlanych,

3/ preferuje się uprawę roślin przemysłowych, ozdobnych oraz zakładanie szkółek drzew i krzewów,

4/ sukcesywne zadrzewienie terenów bezpośrednio przyległych do dróg krajowych.

Ustalenia z zakresu obrony cywilnej.

  1. W budynkach usługowych oraz przemysłowych na etapie sporządzania planów zagospodarowania działek lub terenów należy przewidzieć ukrycia typu II realizowane przez użytkowników we własnym zakresie w czasie podwyższonej gotowości obronnej Państwa.

  2. W przypadku zatrudniania w obiekcie większej liczby niż 15 osób obowiązuje opracowanie „ Aneksu OC ”.

  3. Istniejące studnie należy zabezpieczyć przed likwidacją i przystosować do sprawnego uruchomienia eksploatacyjnego w sytuacjach kryzysowych.

  4. Oświetlenie zewnętrzne /ulice, budynki/ należy projektować z uwzględnieniem przystosowania do zaciemniania i wygaszania.

  5. System wygaszania i alarmowania wg Planu obrony cywilnej miasta Augustów.

Ustalenia w zakresie infrastruktury sanitarnej.

  1. Zaopatrzenie w wodę.

Pobór wody do budynków na obszarze opracowania projektuje się z wodociągu miejskiego poprzez jego rozbudowę.

  1. Odprowadzenie ścieków.

Ścieki sanitarne oraz odcieki z wysypiska odpadów komunalnych należy odprowadzić do oczyszczalni ścieków znajdującej się w granicach opracowania .

3. Wody opadowe i powierzchniowe.

Wody deszczowe z terenów przemysłowo-składowych i usługowych po podczyszczeniu w

piaskownikach i separatorach tłuszczowych należy odprowadzić kanalizacją deszczową

lub rowami otwartymi do cieków wodnych powierzchniowych rzeki Turówki i Żarnówki płynących przez teren opracowania.

Jakość odprowadzanych ścieków do odbiornika musi odpowiadać wymogom przepisów szczególnych. Planuje się odsunięcie koryta rzeki Żarnówki od wysypiska w kierunku północno-wschodnim.

Ustalenia w zakresie elektroenergetyki i telekomunikacji.

1/ Plan przewiduje budowę linii 110kV jako dwutorowej / umieszczenie projektowanej linii 110kV i istniejącej linii na tych samych słupach /na odcinku przebiegającym przez teren oznaczony w planie symbolem 28U.

2/ Dopuszcza się przebudowę istniejącej linii 110kV /przesunięcie linii w stronę drogi lub do oczyszczalni ścieków / i wykonanie jej jako dwutorowej w sposób nie kolidujący z istniejącym zagospodarowaniem terenu oraz warunkami podanymi przez Zakład Energetyczny w Białymstoku.

3/ W celu umożliwienia właściwej eksploatacji oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa, stosownie do odrębnych przepisów, ustala się korytarz techniczny od linii wysokiego napięcia szerokości 20,0m /łącznie pas 40,0m/, w którym zabrania się lokalizacji budynków przeznaczonych na pobyt ludzi i zasądzeń zieleni wysokiej.

4/ Lokalizacje projektowanych obiektów i urządzeń w sąsiedztwie linii napowietrznych powinny uwzględniać postanowienia normy PN -75/E-05100 i PN -E-05100-1

5/ Obsługę telekomunikacyjną należy rozwiązać w oparciu o istniejące i projektowane sieci, w zakresie wynikającym z potrzeb potencjalnych odbiorców.

W załączeniu;

Odbitka z mapy - skala 1:2000

legenda

Podpisał Kierownik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej

mgr inż. Anna Kowalczuk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Kowalczuk

Wprowadzający: Anna Kowalczuk

Data modyfikacji: 2004-02-24

Opublikował: Krystyna Trzaskowska

Data publikacji: 2004-02-24