Wypis z Miejscowgo Planu Zagospodarowania Przestrzennego

NR AGP-7331/A/58/03/04

16-300 Augustów

Nr AGP-7323 A/6/04

Augustów,dnia 23.02.2004r.

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Dotyczy: działek o numerach geodezyjnym 134/1, 134/2, 135/1, 135/3 i 135/8 położonych w Augustowie przy ul. Rajgrodzkiej.

Teren na którym położona jest działka, objęty jest opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów miasta Augustowa, położonych w ciągu projektowanej drogi krajowej nr S19, zatwierdzonym w dniu 30.12.1999r. uchwałą Rady Miejskiej Nr_XV/126/99, ( Dz. Urz. Woj.Podlaskiego z dnia 11.02.2000r.Nr 4 poz.37).

Działki o nr 134/1 i 134/2 położone są w kompleksie

11 P,S,B

Działki o nr 135/1, 135/3 i 135/8 położone są w

kompleksie 14RP/RZ

I. Wypis z tekstu planu:

11 P,S,B - Teren istniejącego Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Budowlanego „Ślepsk”,

Zakładu Produkcji Drzewnej oraz Stoczni Jachtowej do adaptacji, z

możliwością dalszej rozbudowy na działce 134/1. Uciążliwość usług nie

może przekraczać granic działek.

14 PR/RZ - Teren istniejących upraw polowych i użytków zielonych.

Pożądane sukcesywne zadrzewienie terenów bezpośrednio

przyległych do drogi krajowej Nr S 19.

Ustalenia ogólne.

1. Teren objęty opracowaniem położony jest w granicach obszaru „B” ochrony uzdrowiskowej, Wszystkie decyzje dotyczące gospodarowania przestrzenią powinny uwzględniać postanowienia zawarte w Ustawie o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym z 1966r. / Dz. U. Nr 23 poz 150 z późn.zm. oraz Uchwały nr XXXIII/274/93 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 13 października 1993r

2. Dopuszcza się realizację zabudowy zagrodowej lub ogrodniczej na wszystkich terenach z wyjątkiem lasów przy uwzględnieniu szczegółowych ustaleń dla terenów wyróżnionych na rysunku planu.

3. Architektura projektowanych obiektów powinna harmonizować z tradycyjną architektura tego obszaru. Obiekty do dwóch kondygnacji nadziemnych z możliwością wykorzystania poddasza na cele użytkowe, z dachami wielospadowymi, równopołaciowymi, dobrze wkomponowane w krajobraz. Zadrzewienie roślinnością niska i wysoką, rodzimą występującą w sąsiedztwie. Zaleca się stosowanie do kształtowania elewacji tradycyjnych materiałów budowlanych: kamienia, cegły klinkierowej , drewna.

4. Wszystkie stanowiska archeologiczne podlegają ochronie prawnej. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

-2 -

5. Wyróżnione na rysunku planu granice strefy oddziaływania zanieczyszczeń komunikacyjnych na glebę, obejmują tereny położone w odległości do 30m od osi drogi jako strefa ograniczonego zagospodarowania i użytkowania, w której poza terenami leśnymi należy wprowadzić zieleń zwartą, składającą się z gatunków drzew liściastych i iglastych oraz krzewów podszytowych /do 20m od krawędzi jezdni/. Na tym terenie zakazuje się;

1/ wypasania zwierząt,

2/ uprawy warzyw korzeniowych, roślin konsumpcyjnych lub przeznaczonych na paszę.

6. Wyróżnione na rysunku planu granice strefy możliwego występowania ponadnormatywnych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, obejmują tereny położone w odległości od 50 do 110m od osi drogi. Na tym obszarze nie należy uprawiać roślin konsumpcyjnych, roślin pastewnych i nie prowadzić wypasania zwierząt. Należy preferować uprawę roślin przemysłowych, ozdobnych, plantacji nasiennych, zakładanie szkółek drzew i krzewów.

7. Wyróżnione na rysunku planu granice strefy możliwego występowania ponad-normatywnego hałasu obejmują tereny położone w odległości od 50 do 200m od osi drogi.

Na tym obszarze zakazuje się lokalizowania nowych obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi bez odpowiednich zabezpieczeń technicznych /ekrany akustyczne, okna trójszybowe itp

8. Projektowane obiekty szczególnie usługowe, powinny być dostosowane do wykorzystania przez osoby niepełnosprawne.

Ustalenia w zakresie elementów układu komunikacyjnego.

1E 2/2 - Projektowana droga ekspresowa w parametrach II klasy technicznej w ciągu drogi krajowej E 67 - S19, granica Państwa - Suwałki - Białystok z alternatywnym przebiegiem na odcinku w km 0+300 do 1+500. Docelowo jako dwujezdniowa. Szerokość w liniach rozgraniczających około 70m. Na rysunku planu w pasie drogowym oznaczono drogi gospodarcze, umożliwiające dojazdy do siedlisk i przyległych działek.

Obiekty budowlane mogą być sytuowane w odległości co najmniej 50m od osi drogi, zabudowa mieszkaniowa może być sytuowana poza granicą strefy możliwego występowania ponad normatywnego hałasu.

30Z 1/2 - Istniejąca ulica Rajgrodzka w ciągu drogi krajowej Nr 662 klasy Z.

Szerokość w liniach rozgraniczających na odcinku przełożenia drogi, w obrębie węzła dwupoziomowego Włóki 30 - 60m Długość odcinka przełożenia po obu stronach węzła po 250 m. Linia zabudowy mieszkaniowej w odległości 50m od krawędzi jezdni. Obiekty budowlane mogą być sytuowane w odległości co najmniej 5m od linii rozgraniczających ulicy.

33D

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Kowalczuk

Wprowadzający: Anna Kowalczuk

Data modyfikacji: 2004-02-26

Opublikował: Krystyna Trzaskowska

Data publikacji: 2004-02-26