obieszczenie o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Termin ważności strony 2011-04-01
NR AGP-7331/A/58/03/04

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art.53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, iż zostało wszczęte postępowanie na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oddz. w Białymstoku w sprawie zmiany decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr AGP-7331B/5/10 na przebudowę przepustu na drodze krajowej nr 16 na odc. Augustów - Gr. Państwa . Zmiana będzie dotyczyć zakresu linii rozgraniczającej teren realizacji inwestycji, zgodnie z załącznikiem graficznym dołączonym do sprawy. Inwestycja zostanie zrealizowana na części działki o numerze ewidencyjnym 4381, położonej w Augustowie obręb V.

W związku z powyższym informuję, iż do dnia 01.04.2011r można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne wyjaśnienia i wnioski w Urzędzie Miasta w Augustowie, ul. 3 Maja nr 60 /pok. nr 27/.

Burmistrz Miasta Augustów.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2011-03-24

Opublikował: Maria Marchel

Data publikacji: 2011-03-24