obwieszczenie o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Termin ważności strony 2011-03-30
NR AGP-7331/A/58/03/04

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art.53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.Nr 80) informuję, iż zostało

wszczęte postępowanie na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, w imieniu którego działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Białymstoku w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

  1. budowie linii energetycznej kablowej SN 15-kV

  2. budowie stacji transformatorowej kontenerowej - SN/nN -2szt.

3) budowie linii kablowej energetycznej nN 0,4kV

Inwestycja zostanie zrealizowana na działkach o numerach ewidencyjnych:

283/1, 294/3, 295, 296/3, 254, 253/3, 253/4, 253/5, 252/43, 252/34, 41, 252/49

i 252/48 położonych w Augustowie przy ul. Rajgrodzkiej.

W związku z powyższym informuję, iż do dnia 30.03.2011r. można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne wyjaśnienia i wnioski w Urzędzie Miejskim w Augustowie,

ul. 3 Maja nr 60 /pok. nr 27/.

Burmistrz Miasta Augustów.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2011-03-22

Opublikował: Maria Marchel

Data publikacji: 2011-03-22