ogłoszenie-projekt uchwały - wykaz kąpielisk

Burmistrz Miasta Augustowa na podstawie art. 43a ust. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały zawierający wykaz kąpielisk na terenie Gminy Miasta Augustów. W okresie 21 dni, tj do 28 marca 2011 można składać uwagi oraz propozycje zmian do przedstawionego projektu uchwały bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Augustowie p. Nr 1, lub drogą elektroniczną na adres: Tadeusz.Poplawski@urzad.augustow.pl

Projekt

uchwały Nr …… Rady Miejskiej w Augustowie z dnia ………………. 2011 r.

w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie miasta Augustowa.

Na podstawie art. 34a ust. 1 i 6, w związku z art. 9 ust. 1 pkt 5a i 10b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 ze zm.) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1 Określa się wykaz kąpielisk na terenie miasta Augustowa i w wykazie tym umieszcza się:

Kąpielisko Miejskie przy „Plaży Radiowej Trójki”, ul. Zarzecze, którego organizatorem jest Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie, ul. mjr H. Sucharskiego 15.

§ 2 Przewidywaną maksymalną liczbę osób korzystających dziennie z kąpieliska określa się na ……………….

§ 3 Sezon kąpielowy określa się na okres od dnia 1 lipca do 31 sierpnia 2011r.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 5 Uchwała w chodzi w życie ………… ……..

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2011-03-07

Opublikował: Tadeusz Popławski

Data publikacji: 2011-03-07