obwieszczenie o wydaniu postanowienia

GKR i OŚ. 6220.4.2012 Data: 14.03.2012

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)

zawiadamiam

że w dniu 14.03.2012 r. Burmistrz Miasta Augustów wydał postanowienie w postępowaniu administracyjnym w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w celu określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia, polegającego na:

rozbudowie budynku krajalni i rozbudowie budynku magazynu nr 1, dz. nr 1152/34

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje stronie zażalenie.

Burmistrz Miasta Augustów postanowił odstąpić od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia

Burmistrz Miasta Augustów

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2012-03-14

Opublikował: Tadeusz Popławski

Data publikacji: 2012-03-14