Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu miejscowego "Zarzecze III"

Termin ważności strony 2012-07-19

Burmistrz Miasta Augustowa

29 maja 2012 r.

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa, zwanego „Zarzecze III”

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 130 poz. 871) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) i Uchwały Rady Miejskiej w Augustowie Nr XXXVI/231/09 z dnia 10 grudnia 2009 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa, zwanego „Zarzecze III”, obejmującego obszar wskazany na załączniku nr 1, stanowiący część dzielnicy miasta Augustowa zwanej zwyczajowo „Zarzecze”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 6 czerwca 2012 r. do 5 lipca 2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, pokój nr 28, w godz. od 730 do 1530.

Stosownie do art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję także o możliwości zapoznania się z pozostałą, niezbędną dokumentacją sprawy.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 czerwca 2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, pok. nr 26 o godz. 1200.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 29, w nawiązaniu do art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo do składania uwag w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Augustowa, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lipca 2012 r.

Burmistrz Miasta Augustowa

Kazimierz Kożuchowski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2012-05-29

Opublikował: Marek Sadowski

Data publikacji: 2012-05-29