Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej

O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, iż w dniu 29 lutego 2012 r. (środa) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, odbędzie się XII sesja Rady Miejskiej w Augustowie.

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wręczenie odznaczenia za propagowanie sportu oraz podziękowanie Rady za współpracę byłemu redaktorowi naczelnemu „Przeglądu Augustowskiego”.

4. Złożenie sprawozdania przez Burmistrza Miasta.

5. Interpelacje radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmian budżetu miasta na 2012 rok,

b) zmiany Uchwały Nr X/72/11 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,

c) Statutu Miasta Augustowa,

d) skargi wniesionej na działalność Burmistrza Miasta Augustowa -

(dot. skargi Pana Mariana Chodorowskiego),

e) skargi wniesionej na działalność Burmistrza Miasta Augustowa -

(dot. skargi mieszkańców budynku przy ul. Turystycznej 20B),

f) uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Augustowa w 2012 roku,

g) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,

h) określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz tygodniowego wymiaru czasu pracy pedagogów, psychologów i logopedów,

i) zmiany Uchwały Nr XXIV/150/08 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 7 lipca 2008 roku w sprawie planu sieci i ustalenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie miasta Augustów,

j) ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych miasta Augustów,

k) uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie,

l) wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin,

ł) wyrażenia zgody na używanie herbu miasta Augustowa,

m) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości jako lokal mieszkalny,

n) obniżenia bonifikaty,

o) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty,

p) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.

7. Zasięgnięcie opinii w sprawach wysokości bonifikat przy sprzedaży nieruchomości miejskich - (wykaz nieruchomości w załączeniu).

8. Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie Obławy Augustowskiej 1945 r.

9. Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie TV TRWAM.

10. Zasięgnięcie opinii w sprawie Kapituły Medalu „Za zasługi dla miasta Augustowa”.

11. Wskazanie przedstawicieli Rady Miejskiej do Rady Działalności Pożytku Publicznego w Augustowie.

12. Odpowiedzi na interpelacje.

13. Przyjęcie protokołu z obrad XI sesji RM z 28.12.2011 r.

14. Zapytania i wolne wnioski.

15. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Augustowie

Joanna Lisek

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Wprowadzający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2012-02-22

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2012-02-22