Ogłoszenie o XIII sesji Rady Miejskiej w Augustowie

O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że w dniu
19 kwietnia 2012 r. /czwartek/ o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędą się obrady XIII sesji Rady Miejskiej w Augustowie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Złożenie sprawozdania przez Burmistrza Miasta.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmian budżetu miasta na 2012 rok;

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2012 – 2021 /uchwała zostanie dostarczona Państwu Radnym w terminie późniejszym/;

c) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Augustowskiego;

d) upoważnienia Burmistrza Miasta do ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy nr 00002-6921-UM1000001/11 o przyznanie pomocy w ramach działania „podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013;

e) nadania medalu „Za zasługi dla miasta Augustowa”;

f) wyrażenia zgody na używanie herbu miasta Augustowa;

g) zmiany uchwały Rady Miejskiej w Augustowie w sprawie przystąpienia miasta Augustowa do Augustowskiej Organizacji Turystycznej oraz wyznaczenia przedstawicieli do reprezentowania miasta w tej organizacji;

h) zmieniająca Uchwałę nr V/28/11 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia
28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Augustów;

i) zmian w uchwale Rady Miejskiej w Augustowie;

j) sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Miasto Augustów.

 1. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej na 2011 rok dla gminy Miasta Augustów.
 2. Przedstawienie sprawozdań z pracy za 2011 r. i planów pracy na 2012 r. przez Komisje Rady Miejskiej.
 3. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 4. Przyjęcie protokołów z obrad: XI sesji Rady Miejskiej z 28 grudnia 2011 r. i XII sesji Rady Miejskiej z 29 lutego 2012 r. /protokoły znajdują się w Wydziale Organizacyjno – Prawnym UM pokój Nr 23/.
 5. Zapytania i wolne wnioski.
 6. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Augustowie

Joanna Lisek

­

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Wprowadzający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2012-04-13

Opublikował: Ewa Szczepańska

Data publikacji: 2012-04-13