Założenia do opracowania na rok szk. 2012/13 arkuszy organizacyjnych szół/placówek

Zarządzenie Nr 152/12

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 29 lutego 2012 r.

sprawie założeń do opracowania na rok szkolny 2012/2013 arkuszy organizacyjnych szkół/placówek prowadzonych przez Miasto Augustów.

Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 i 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Burmistrza Miasta Augustowa zarządza co następuje:

§ 1

Określam założenia do opracowania na rok szkolny 2012/2013 arkuszy organizacyjnych szkół/placówek prowadzonych przez Miasto Augustów stanowiące załącznik nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół/placówek.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Edukacji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 152/12

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 29 lutego 2012 r.

Założenia do opracowania na rok szkolny 2012/2013 arkuszy organizacyjnych

szkół podstawowych i gimnazjów

W związku z rozpoczęciem prac nad organizacją nowego roku szkolnego 2012/2013 mając na uwadze aktualne przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Zarządzenie nr 2/2012 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 stycznia 2012r. w sprawie ustalanie terminów i zasad rekrutacji do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz danych o liczbie uczniów zamieszkałych w obwodach szkół ustalam dla Państwa szkół następujące zasady i kryteria do projektów organizacyjnych:

1. Arkusze organizacji szkół należy sporządzić w wersji elektronicznej i na arkuszu

w formie papierowej (1 egz) wg programu Vulcan do dnia 30 kwietnia 2012r.

2. Według informacji otrzymanych z Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych UM

o liczbie uczniów zamieszkałych na terenie miasta Augustowa na dzień 10.02.2012r. wg rocznika urodzenia 2005 (kl.I) liczba uczniów w poszczególnych obwodach przedstawia się następująco:

SP 2 96

SP 3 w ZSS – 125

SP 4 51

SP 6 37

W związku z powyższym ustala się następującą ilość oddziałów klas pierwszych jako podstawę do umieszczenia w arkuszu organizacji:

SP 2 – 3 oddziały

SP 3 w ZSS – 5 oddziałów, w tym z możliwością zorganizowania oddziału integracyjnego

SP 4 – 2 oddziały

SP 6 – 1 oddział

3. Według informacji otrzymanych z Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych UM o liczbie uczniów zamieszkałych na terenie miasta Augustowa na dzień 10.02.2012r. wg rocznika urodzenia 1999 (kl. I) liczba uczniów w poszczególnych obwodach przedstawia się następująco:

Gimnazjum Nr 1 – 157

Gimnazjum Nr 2 91

Gimnazjum Nr 3 w ZSS 57

W związku z powyższym ustala się następującą ilość oddziałów klas pierwszych, jako podstawę do umieszczenia w arkuszu organizacji biorąc pod uwagę, iż realizowany jest nabór w Gimnazjum Nr 4 oraz w Gimnazjum w Zespole Szkół Społecznych STO:

G 1 - do 4 oddziałów, w tym z możliwością utworzenia oddziału integracyjnego

G 2 - do 3 oddziałów, w tym z możliwością utworzenia oddziału integracyjnego

G 3 w ZSS - do 2 oddziałów, w tym z możliwością utworzenia oddziału sportowego.

Ustala się liczbę minimalną liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach od 28 uczniów. Zorganizowanie klas integracyjnych należy oprzeć o obowiązujące przepisy.

Liczbę uczniów wraz z orzeczeniami o nauczaniu w klasie integracyjnej należy przedłożyć wraz z arkuszami organizacji we wskazanym terminie.

4. Wszelkie wnioski i propozycje dotyczące tworzonych arkuszy organizacyjnych należy uzgodnić z Wydziałem Edukacji nie później niż do dnia 23 kwietnia 2012r., w szczególności mając na uwadze § 24 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych, składając stosowne pisma.

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 152/12

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 29 lutego 2012 r.

Założenia do opracowania na rok szkolny 2012/2013 arkuszy organizacyjnych

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych

Uprzejmie proszę o rozpoczęcie prac nad organizacją nowego roku szkolnego 2012/2013 biorąc pod uwagę aktualne przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wraz z obowiązującymi rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia dziecka przedszkolnego.

Ustalam liczby oddziałów dla poszczególnych placówek celem zaprojektowania ich w arkuszach organizacyjnych na rok szkolny 2012/2013.

1. Arkusze organizacji placówek należy sporządzić w wersji elektronicznej i na arkuszu

w formie papierowej (1 egz) wg programu Vulcan do dnia 30 kwietnia 2012r.

2. Nabór do oddziałów przedszkolnych w przedszkolach należy rozpocząć od dnia 15 marca

i zakończyć w dniu 16 kwietnia 2012r. z następującą liczbą oddziałów:

P1 – 5

P2 – 6

P3 – 6

P4 – 5

P6 – 5

Nabór dzieci do przedszkoli należy przeprowadzić zgodnie z regulaminami rekrutacji obowiązującymi w poszczególnych placówkach.

Nabór dzieci 5 i 6 letnich na 5 godzinny nieodpłatny pobyt należy przekierować do oddziałów zerowych w szkołach podstawowych.

3. Nabór do oddziałów zerowych w szkołach podstawowych należy zakończyć do dnia

16 kwietnia 2012 r.

SP 2 – do 4 oddziałów

SP 3 – do 4 oddziałów

SP 4 – do 2 oddziałów

SP 6 – 1 oddział

4. Liczba dzieci w oddziałach zgodnie z obowiązującymi przepisami nie powinna przekroczyć 25 dzieci.

Przy organizacji oddziałów należy wziąć pod uwagę możliwości techniczne poszczególnych sal dydaktycznych przy zachowaniu wszelkich przepisów bhp i ppoż.

5. Ustala się w okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień 2012 r.) dyżury placówek przedszkolnych dla zapewnienia możliwości uczęszczania dzieci w wieku przedszkolnym w następujący sposób:

lipiec 2012 r.– Przedszkole Nr 4 ul. Kilińskiego 10a

sierpień 2012r. – Przedszkole Nr 1 ul. Waryńskiego 57

6. Wszelkie wnioski i propozycje dotyczące tworzonych arkuszy organizacyjnych należy uzgodnić z Wydziałem Edukacji nie później niż do dnia 23 kwietnia 2012r., w szczególności mając na uwadze § 24 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych, składając stosowne pisma.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2012-03-01

Opublikował: Alicja Kaczmarczyk

Data publikacji: 2012-03-01