obwieszczenie o lokalizacji inwestycji celu publicznego

NR AGP-7331/A/58/03/04

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012r, poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r, poz. 267 z późn. zm.), informuję, iż w dniu 05.12.2014r na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, w imieniu którego działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Białymstoku , zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN w celu zasilania budynku mieszkalnego oraz węzła drogowego - długości ok. 260m - stanowiącej część sieci energetycznej zasilającej okoliczne gospodarstwa domowe, przystosowana do obciążenia zapewniającego bezproblemową rozbudowę w celu zasilenia potencjalnych odbiorców. Inwestycja realizowana będzie na części działki o numerze ewidencyjnym 194, położonej w Augustowie, obręb 1.

W związku z powyższym w ciągu 14 (czternastu) dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne wyjaśnienia i wnioski w Urzędzie Miejskim w Augustowie, ul. 3 Maja nr 60 (pok. nr 27).

Burmistrz Miasta Augustowa

Augustów, dnia 05.12.2014 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2014-12-05

Opublikował: Maria Marchel

Data publikacji: 2014-12-05