OGŁOSZENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W DN.22.12.2015 R.

OGŁOSZENIE Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, iż w dniu 22 grudnia 2015 r. /wtorek/ o godz.16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie odbędą się obrady XVIII sesji Rady Miejskiej w Augustowie. Porządek obrad sesji: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta Augustowa od ostatniej sesji Rady Miejskiej. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli; b) zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków; c) zmiany uchwały nr XVII/142/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Augustowa na 2016 r.; d) zmian budżetu miasta na 2015 rok; e) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Augustowa na lata 2015 2023; f) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2016 2025; g) uchwalenia budżetu miasta Augustowa na 2016 rok: - przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza i autopoprawkami, - przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej miasta Augustowa na 2016 rok, - przedstawienie opinii poszczególnych Komisji Rady Miejskiej, - dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, - głosowanie nad uchwałą budżetową. 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 8. Przyjęcie protokołu z obrad XVI sesji RM z 19.11.2015 r. 9. Zapytania i wolne wnioski. 10.Zamknięcie obrad. Przewodniczący Rady Miejskiej w Augustowie Filip Jerzy Chodkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Wprowadzający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2015-12-15

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2015-12-15