Obwieszczenie oraz Zawiadomienie z dnia 10.01.2018 Wójta Gminy Augustów

Augustów, dnia  10 stycznia 2018

OSW.6220.2.2016

OBWIESZCZENIE z dnia 10 stycznia 2018 r.

Wójta Gminy Augustów

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) Wójt Gminy Augustów zawiadamia o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy wszczętej w dniu 3 lutego 2016 r. na wniosek Pana Macieja Bernarda Gorysza, Pełnomocnika Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku od obwodnicy Sztabina do obwodnicy Augustowa wraz z budową obwodnicy Białobrzeg".

W związku z trwająca procedurą uzgodnieniową warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku, a także trwającą procedurą udziału społeczeństwa w postępowaniu, nie jest możliwe wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w terminie. W związku z powyższym termin załatwienia sprawy został przedłużony do dnia 12 lutego 2018r.

Zgodnie z art. 35 § 5 (Kpa) do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Jednocześnie informuję, że stronom przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a z zebraną w toku prowadzonego postępowania dokumentacją strony mogą zapoznać się w pok. nr .Ił Urzędu Gminy Augustów ul. Wojska Polskiego 51, w godzinach 7.00- 15.00

Zgodnie z art. 37 § 1 k.p.a informuję, iż stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia w przypadku, gdy:

  • nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego, ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);
  • postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Stosownie do art. 37 § 2 k.p.a. wniesienie przez stronę postępowania administracyjnego ponaglenia, wymaga jego uzasadnienia.

Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Augustów.

 

 

Augustów, dnia 10 stycznia 2018 r.

OSW.6220.2.2016

ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Augustów na podstawie art. 36 §1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamia strony postępowania o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy wszczętej w dniu 3 lutego 2016 r. na wniosek Pana Macieja Bernarda Gorysza, Pełnomocnika Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku od obwodnicy Sztabina do obwodnicy Augustowa wraz z budową obwodnicy Białobrzeg".

W związku z trwająca procedurą uzgodnieniową warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku, a także trwającą procedurą udziału społeczeństwa w postępowaniu, nie jest możliwe wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w terminie. W związku z powyższym termin załatwienia sprawy został przedłużony do dnia 12 lutego 2018r.

Zgodnie z art. 35 § 5 (Kpa) do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 37 § 1 k.p.a informuję, iż stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia w przypadku, gdy:

  • nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego, ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);
  • postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Stosownie do art. 37 § 2 k.p.a. wniesienie przez stronę postępowania administracyjnego ponaglenia, wymaga jego uzasadnienia.

Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Augustów. 

 

Otrzymują:

  1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku,
  2. Urząd Miasta Augustów,
  3. Urząd Gminy Sztabin,
  4. pozostałe strony w trybie art. 49 kpa
  5. a/a

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy Augustów

Data wytworzenia: 2018-01-10

Wprowadzający: Daniel Wojewnik

Data modyfikacji: 2018-01-12

Opublikował: Daniel Wojewnik

Data publikacji: 2018-01-12